Preskoči na vsebino
Domov Išči po strani
Uprava RS za zaščito in reševanje Dostopnost Navigacija

Pooblastilo za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite


Pogoji za pridobitev pooblastila in dokazila

Izvajalec mora imeti ali razpolagati z naslednjo tehnično opremo, ki izpolnjuje zahteve predpisane v 9. členu Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite:

 • za merjenje dolžine, mase, časa, temperature, tlaka, hrupa, osvetljenosti, električnega toka, napetosti in upornosti,
 • tokovne klešče,
 • za merjenje hitrosti gibanja zraka, sile, koncentracije plinov ali hlapov, pretoka vode in vsebnosti penila v vodi.

Če je glede na značilnosti vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite to potrebno, mora imeti ali razpolagati tudi z vso drugo tehnično opremo, ki je potrebna za izvedbo preizkusa vgrajenega sistema.

Merilniki morajo izpolnjevati predpisane zahteve s področja meroslovja.

Izvajalec mora k vlogi za pridobitev pooblastila za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite priložiti seznam tehnične opreme, ki vsebuje naslednje podatke:

 • datum seznama;
 • naziv tehnične opreme, identifikacija tipa in serijska številka, ime proizvajalca, podatki o lastništvu;
 • datum prevzema tehnične opreme in predpisani roki za kalibracijo;
 • podatke o skladnost z odobrenim tipom ter podatke o veljavni listini o izpolnjevanju predpisanih meroslovnih in tehničnih zahtev (za merilne naprave).

Podatki o skladnost z odobrenim tipom ter podatki o veljavni listini o izpolnjevanju predpisanih meroslovnih in tehničnih zahtev so priloga seznama tehnične opreme.

Dokumentirana metodologija preizkušanja za vsako od skupin sistemov aktivne požarne zaščite

Odgovorna oseba izvajalca preizkusov je dolžna zagotoviti, da tehnični pregledniki pri preizkušanju upoštevajo postopke, ki jih določajo predpisi in drugi normativni dokumenti, ki urejajo graditev in so bili podlaga za načrtovanje, vgradnjo, vzdrževanje in preizkušanje teh sistemov.

Zaradi tega izvajalec preizkusov pripravi dokumentirano metodologijo, ki ji morajo slediti tehnični pregledniki.

Metodologija mora obravnavati preizkušanja sistemov aktivne požarne zaščite iz vseh skupin, ki jih določa Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.

Postopki preizkušanja v metodologiji morajo biti skladni s pravilnikom in predpisi ter drugimi normativnimi dokumenti, ki urejajo graditev. Zahteve za preizkušanje običajno niso podrobneje določene v predpisih, ki urejajo graditev, temveč so določene v drugih normativnih dokumentih, na katere se ti predpisi sklicujejo.

Drugi normativni dokumenti so dokumenti, ki določajo pravila, usmeritve ali značilnosti sistemov aktivne požarne zaščite. V projektni dokumentaciji o gradnji objekta, ki določi funkcionalne in tehnične značilnosti, se drugi normativni dokumenti uporabijo v naslednjem vrstnem redu:

 1. tehnična smernica TSG-1-001 Požarna varnost v stavbah,
 2. privzeti evropski standard (SIST EN) – kot npr. serija standardov SIST EN 54 za sisteme za odkrivanje in javljanje požara, serija standardov SIST EN 12010 Zahteve za načrtovanje, vzdrževanje in preizkušanje sistemov za nadzor dima in toplote, SIST EN 12845 Projektiranje, vgradnja, preizkušanje in vzdrževanje avtomatskih gasilnih sprinklerskih sistemov, itd.
 3. izvirni slovenski standardizacijski dokument (SIST),
 4. privzeti mednarodni standard (SIST ISO), kot npr. serija standardov SIST ISO 8421 Slovar- Požarna zaščita, itd…
 5. privzeti tuj standard (na primer SIST DIN),
 6. druge javno dostopne tehnične specifikacije, kot npr. SIST-TS CEN/TS 54-14 Smernice za načrtovanje, preverjanje in vzdrževanje sistemov za javljanje požara, SIST-TS CEN/TS 81-76 Uporaba osebnih dvigal za evakuacijo invalidnih oseb, VDI 6017 Smernica za krmiljenje dvigal v primeru požara, itd…

Izvajalec preizkusov mora metodologijo preizkušanja za vsako od skupin vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite priložiti vlogi za pridobitev pooblastila za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, ki jo vloži pri Upravi RS za zaščito in reševanje.

Ustrezna računalniška strojna in programska oprema ter ustrezno usposobljeno osebje za vnašanje v elektronski informacijski sistem

Uprava za zaščito in reševanje s pomočjo elektronskega informacijskega sistema zbira podatke o zavezancih z vgrajenimi sistemi, ki se preizkušajo na podlagi Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite. V elektronski sistem lahko dostopajo pooblaščeni izvajalci preizkusov, pooblaščeni uslužbenci Uprave za zaščito in reševanje in inšpektorji Inšpektorata za varstvo pred naravnimi nesrečami.

Pooblaščeni izvajalec, ki je izdal poročilo o preizkusu vgrajenega sistema, mora v predpisanem času v sistem vnesti podatke o zavezancu, vrsti in drugih značilnosti vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite ter izdano poročilo o preizkusu ter potrdilo o brezhibnem delovanju, ki ga je pretvoril v ustrezno digitalno obliko. Za prijavo v sistem potrebuje uporabniško ime in geslo, ki mu ga po izdaji pooblastila dodeli Uprava RS za zaščito in reševanje skupaj z dokumentiranimi navodili za dostop do aplikacije ter njeno uporabo.

Izvajalec mora imeti za izvedbo teh opravil na voljo računalnik, preko katerega lahko nemoteno dostopa do internetnega omrežja in uporablja spletni brskalnik. Na voljo mora imeti tudi računalniško strojno opremo, s katero lahko izdane dokumente o preizkusih spremeni v ustrezno digitalno obliko (format »pdf« z resolucijo med 150 in 300 dpi).

Če ima izvajalec namero, da podatkov v elektronski informacijski sistem ne bodo vnašali tehnični pregledniki, ki so izvedli preizkus, mora za to zadolžene osebe ustrezno usposobiti in nadzirati njihovo delo, saj mu lahko zaradi napačno ali pomanjkljivo vnesenih podatkov Uprava RS za zaščito in reševanje odvzame pooblastilo.

Za podrobnejše informacije o tehničnih zahtevah za računalniško strojno in programsko opremo se obrnite na Upravo za zaščito in reševanje.

Zavarovanje odgovornosti za škodo

Izvajalec mora imeti pred začetkom opravljanja in ves čas opravljanja preizkusov zavarovano odgovornost za škodo, ki bi lahko nastala zavezancu ali tretjim osebam pri izvajanju nalog zaradi poškodovanja oseb in stvari. Zavarovanje mora vključevati tudi odgovornost za škodo na sistemu, drugih napravah in objektu, na katerem se je izvajal preizkus, povzročeno v času izvajanja preizkusa ali po njem.
Višina letne zavarovalne vsote, ki se določi v zavarovalni pogodbi, ne sme biti nižja od 150.000 eurov po zavarovalnem primeru in v dvakratnem letnem agregatu. Zavarovanje mora zagotavljati najmanj kritje škode zaradi poškodovanja oseb in stvari ter kritje škode na sistemu, drugih napravah in objektu, v katerem se je izvajal preizkus, povzročene v času izvajanja preizkusa ali po njem.
Izvajalec vlogi za pridobitev pooblastila priloži dokazilo, ki ga zavarovalnica izda na obrazcu iz Priloge 1 Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.

Tehnični preglednik aktivne požarne zaščite

Preizkušanje vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite sme opravljati izključno tehnični preglednik, naveden na pooblastilu izvajalca.

Tehnični preglednik mora izpolnjevati naslednje pogoje:

 • opravljen strokovni izpit za pooblaščenega inženirja elektrotehnične oziroma strojne stroke po predpisih o arhitekturni in inženirski dejavnosti,
 • opravljen splošni in posebni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom,
 • ima kot pooblaščeni inženir pri izvajanju poklicnih nalog gradbenotehničnega projektiranja objektov najmanj pet let delovnih izkušenj s projektiranjem vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, ki sodijo vsaj k dvema različnima skupinama vgrajenih sistemov ali najmanj pet let delovnih izkušenj kot tehnični preglednik vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, ki je v zadnjih petih letih izvedel vsaj pet preizkusov, o katerih je bilo izdano poročilo o opravljenem preizkusu v skladu s predpisi o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite,
 • v zadnjih dveh letih pred opravljanjem poklica tehničnega preglednika opravljena usposabljanje vsaj iz dveh skupin vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite v skladu z navodilom o usposabljanju tehničnih preglednikov, ki ga izda Uprava za zaščito in reševanje in objavi na spletni strani.

Usposabljanje tehničnih preglednikov


Vloga za pooblastilo za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite

Vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na enega izmed spodnjih načinov:

 1. pošta na naslov: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
 2. faks: 01 431 81 17.
 3. E-pošta:gp.dgzr@urszr.si.

Priloge, ki jih ob vlogi oddate:

 • Seznam tehnične opreme s prilogami.
 • Dokumentirana metodologija preizkušanja.
 • Dokazilo zavarovalnice o zavarovanju odgovornosti za škodo.

  Pooblaščeni izvajalci za preizkušanje vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite


  Plačilo upravne takse

  Za vlogo in izdano odločbo se skladno z Zakonom o upravnih taksah plača upravna taksa v skupni vrednosti 22,60 EUR. Vlogi je treba priložiti dokazilo o plačilu upravne takse.

  Podatki za plačilo upravne takse so:
  TRR: 01100-1000315637
  Sklic: 11 19127-7111002-00002023
  Prejemnik: Proračun RS - državne upravne takse.


  Zakonodaja

  © 2022 Uprava RS za zaščito in reševanje. Vse pravice pridržane!
   | Izjava o dostopnosti