Preskoči na vsebino
Domov Išči po strani
Uprava RS za zaščito in reševanje Dostopnost Navigacija

Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom


Pogoji za pridobitev pooblastila

Pooblastilo za izvajanje ukrepov varstva pred požarom lahko izda lastnik ali uporabnik objekta in Uprava za zaščito in reševanje.

Lastnik ali uporabnik stanovanjskega, poslovnega ali industrijskega objekta lahko pooblasti:

 • zaposlenega pri njem, če izpolnjuje pogoje iz 12. člena pravilnika (lahko tudi samo za izvajanje določenih ukrepov),
 • pravno ali fizično osebo, če ima pooblastilo uprave,
 • upravitelja v več stanovanjski stavbi, če izpolnjuje pogoje iz 12. člena pravilnika,
 • fizično osebo, ki ni zaposlena pri njem, če izpolnjuje pogoje iz 12. člena pravilnika.

Pooblastilo, ki ga izdaj Uprava za zaščito in reševanje obsega:

 • organiziranje in usposabljanje za varstvo pred požarom,
 • izdelavo požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov evakuacije,
 • izvajanje drugih ukrepov varstva pred požarom (npr. skrb za proste evakuacijske poti, pregledovanje evidenčnih listov ipd.).

Oseba, ki izvaja ukrepe varstva pred požarom mora izpolnjevati:

 • za objekte z zelo majhno ali majhno požarno ogroženostjo:
  • višješolska ali višja strokovna izobrazba,
  • opravljen splošni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom.
 • Za objekte s srednjo ali višjo požarno ogroženostjo:
  • visokošolska izobrazba prve stopnje ali visokošolska strokovna izobrazba,
  • opravljen splošni in posebni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom.
 • Za večstanovanjske stavbe:
  • višješolska ali višja strokovna izobrazba,
  • opravljen splošni del strokovnega izpita iz varstva pred požarom.

Osnovno andragoško znanje morajo imeti tiste osebe, ki pripravljajo in izvajajo programe usposabljanja za varstvo pred požarom. Za izpolnitev tega pogoja zadošča potrdilo o opravljenem najmanj 16 urnem usposabljanju ali potrdilo o opravljenem strokovnem izpitu iz varnosti in zdravja pri delu.

Ukrepe varstva pred požarom lahko izvaja oseba, ki ne izpolnjuje pogojev po novem pravilniku. Usposabljanje in izvajanje ukrepov varstva pred požarom lahko ne glede na navedene pogoje iz 12. člena novega pravilnika izvaja tudi oseba, ki je izpolnjevala pogoje za izvajanje ukrepov varstva pred požarom iz 14. člena prejšnjega pravilnika in ima ob uveljavitvi tega pravilnika najmanj deset let delovnih izkušenj na tem področju.

Pravna ali fizična oseba, ki želi izvajati ukrepe varstva pred požarom za lastnike ali uporabnike stanovanjskih, poslovnih ali industrijskih objektov mora pridobiti pooblastilo od Uprave za zaščito in reševanje.

Pravne ali fizične osebe, ki že imajo pooblastilo uprave in bodo po 1. 1. 2012 poleg usposabljanja izvajale tudi druge ukrepe varstva pred požarom in izdelovale požarne rede, požarne načrte in načrte evakuacije, naj čim prej zaprosijo za spremembo pooblastila. V vlogi naj navedejo seznam oseb, za katere želijo, da so navedene v pooblastilu in dokazila o izpolnjevanju pogojev. Če pri imenu in sedežu družbe ter navedenih osebah ni sprememb, dokazil o izpolnjevanju pogojev ni treba ponovno pošiljati.

Pooblastilo za usposabljanje delavcev za varstvo pred požarom po starem pravilniku ostaja v veljavi do roka, ki je naveden na njem, vendar obsega samo organiziranje in usposabljanje za varstvo pred požarom. Po 1. 1. 2012 je treba pridobiti pooblastilo tudi za izdelavo požarnih redov, požarnih načrtov in načrtov evakuacije ter za izvajanje drugih ukrepov varstva pred požarom.


  Vloga za pridobitev pooblastila za izvajanje ukrepov varstva pred požarom

  Vlogo z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite na enega izmed spodnjih načinov:

  1. pošta na naslov: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
  2. faks: 01 431 81 17.
  3. E-pošta:gp.dgzr@urszr.si.

  Pooblaščeni izvajalci ukrepov varstva pred požarom


  Plačilo upravne takse

  Za vsako vlogo in izdano odločbo se skladno z Zakonom o upravnih taksah plača upravna taksa v skupni vrednosti 22,60 EUR.

  Navedeni znesek lahko poravnate na:

  TRR: 01100-1000315637
  Sklic: 11 19127-7111002-00002023
  Prejemnik: MINISTRSTVO ZA FINANCE, ŽUPANČIČEVA 3, LJUBLJANA
  Koda namena: GOVT
  BIC banke: BSLJSI2X


  Zakonodaja

  © 2022 Uprava RS za zaščito in reševanje. Vse pravice pridržane!
   | Izjava o dostopnosti