Preskoči na vsebino
Domov Išči po strani
Uprava RS za zaščito in reševanje Dostopnost Navigacija

Služba za informatiko in komunikacije


v Službi za informatiko in komunikacije skrbijo za načrtovanje, izgradnjo, delovanje in vzdrževanje enotnega informacijsko komunikacijskega sistema na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter določajo tehnične pogoje za vključevanje drugih sistemov v ta sistem, s čimer se zagotavlja visok nivo razpoložljivosti.Načrtuje digitalizacijo procesov v skladu z usmeritvami vlade in strategijo razvoja informacijske družbe na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Skrbi za intenzivno in inovativno uporabo informacijsko komunikacijskih tehnologij (IKT) tudi prek inovacijske družbe znanja z namenom čim hitrejšega prehoda v informacijsko družbo. Daje strokovne usmeritve in vodi projekte s področja IKT. Skrbi za delovanje in vzdrževanje IKT. Sodeluje pri pripravi zakonov in podzakonskih aktov. Sodeluje z operaterji in gospodarskimi družbami s področja IKT. Sodeluje z mednarodnimi inštitucijami na področju razvoja in uporabe IKT.

V okviru službe se zagotavlja načrtovanje, razvoj in uvajanje informacijskih in komunikacijskih sistemov in storitev v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in notranjih organizacijskih enotah Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Izdeluje strateške dokumente s področja informacijsko komunikacijskih tehnologij in storitev, predvsem Strategijo razvoja informatike in komunikacij ter sistema javnega alarmiranja, usmeritve s področja digitalizacije za potrebe postopkov javnih naročil in evropskih ter drugih projektov in pripravlja predloge sprememb organizacijskih procesov v smislu razvoja informacijske družbe. Načrtuje nove sisteme in storitve v sodelovanju s sorodnimi službami doma in v tujini, evropskimi organizacijami, operaterji komunikacijskih omrežij in storitev ter ponudniki opreme. Podaja strokovne predloge s področja informatike in komunikacij za evropske projekte na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pripravlja predloge in sodeluje pri spremembah zakonodaje s področja elektronskih komunikacij.

V okviru službe se zagotavlja tudi podpora procesom informatike in komunikacij, delovanje in vzdrževanje ter sodelovanje pri izgradnji naslednjih sistemov in storitev: klica v sili na enotni evropski številki 112, opazovanja obveščanja in alarmiranja, zagotavljanja storitev s področja informatike in komunikacij silam za zaščito reševanje in pomoč ter uporabnikom v notranjih organizacijskih enotah Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje. V okviru sektorja se izdeluje postopkovnike in navodila za uporabo informacijskih in komunikacijskih sistemov in aplikacij ter sodeluje pri pripravi in izvedbi usposabljanj. Izdeluje načrte interventnih, rednih in investicijskih vzdrževanj. Sodeluje pri pripravi pogodb za vzdrževanje in nadgradnjo informacijskih in komunikacijskih sistemov in aplikacij Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, skrbi za njihovo izvajanje in opravlja nadzor opravljenega dela. Skrbi za urejenost materialnega poslovanja pri postavitvi nove opreme in zamenjane opreme ob postopkih vzdrževanj. Skrbi za urejenost materialnega poslovanja telekomunikacijskih objektov. Sodeluje pri izvajanju postopkov javnih naročil za nakup blaga in zagotavljanja storitev. Sodeluje pri nadgradnjah, izgradnji in testiranju novih sistemov in storitev.

© 2022 Uprava RS za zaščito in reševanje. Vse pravice pridržane!
 | Izjava o dostopnosti