Preskoči na vsebino
Domov Išči po strani
Uprava RS za zaščito in reševanje Dostopnost Navigacija

Varstvo pred utopitvami

Ob klicu na številko 112 ali 113 posredujemo podatke:
  • kdo kliče
  • kaj se je zgodilo
  • kje se je zgodilo
  • kdaj se je zgodilo
  • ali je kaj ponesrečencev in koliko
  • kakšne so poškodbe
  • kakšne so okoliščine na kraju nesreče
  • kakšno pomoč potrebujete.

Varnost na urejenih kopališčih in drugih vodnih površinah, kjer poleg kopanja potekajo tudi različne športne in druge prostočasne dejavnosti, lahko zagotavljamo s preventivnimi ukrepi, ustrezno opremljenostjo in usposobljenostjo ter z dobro organiziranostjo.


Ukrepi varstva pred utopitvami

Na ravni države so pristojnosti porazdeljene med več ministrstev. Usposobljeni reševalci iz vode skrbijo za varnost na kopališčih in pri organiziranih dejavnostih na, v in ob vodi, kjer obstaja možnost utopitve, zaščito in reševanje ob poplavah ter drugih nesrečah na celinskih vodah pa izvajajo pripadniki gasilskih, potapljaških, tehnično reševalnih in drugih enot Civilne zaščite.


Posegi v prostor in graditev kopališč

Zagotoviti je treba predpisane prostorske, gradbene in druge tehnične ukrepe, kot so naprave in oprema za varno obratovanje kopališč, urejeni dostopi iz izstopi iz vode, neoviran dostop za reševalce in reševalna vozila, označitev in primerno zavarovanje nevarnih mest in podobno.


Promet ob vodi in na njej

Upravljavci prometnih objektov morajo posebej zavarovati mostove, cestne odseke in druge objekte ob vodah, kjer je nevarnost zdrsa ali padca v vodo. Lastniki plovil morajo poskrbeti za varnost ljudi na plovilu. Vsa plovila morajo biti opremljena z rešilnimi jopiči.


Ureditev obale in posebni ukrepi

Lastniki oziroma imetniki vodne pravice morajo ob obali dovoliti postavitev opozorilnih napisov in reševalne opreme. Lokalna skupnost lahko glede na geografske, poselitvene, vremenske, tehnične in druge razmere predpiše tudi posebne ukrepe varstva pred utopitvami ali pa omeji in celo prepove športne in druge dejavnosti na tistem delu, kjer obstaja povečana nevarnost utopitve. Na zaledenelih vodnih površinah so dovoljeni hoja, drsanje in druge dejavnosti, če je zaledenela površina varna.


Varnost na prireditvah, pri športnih dejavnostih in delu

Organizator javnih prireditev na, v in ob vodi mora po predpisih o javnih zbiranjih pridobiti dovoljenje pristojnega organa in zagotoviti ustrezno reševalno opremo ter zadostno število reševalcev iz vode ali oseb, usposobljenih za reševanje iz vode.

Organizator športnih dejavnosti na, v in ob vodi po predpisih o športu mora prav tako upoštevati ukrepe varstva pred utopitvami in zagotoviti varnost udeležencev.

Tisti, ki izvajajo organizirane dejavnosti na vodah s pridobitnim namenom, kot so na primer rafting, soteskanje, kajakaštvo in podobno, morajo za vsako skupino udeležencev zagotoviti prisotnost reševalca iz vode oziroma osebe, usposobljene za reševanje iz vode ter predpisano opremo.

Tudi delodajalec mora pri delih, pri katerih obstaja nevarnost utopitve, poskrbeti za usposobljenost delavcev za samoreševanje in primerno zavarovati delovišče.

Izposojevalci opreme in sredstev morajo pri izposoji paziti na vremenske in vodne razmere ter na tehnično brezhibnost izposojenih plovil. Na vidnem mestu morajo biti izobešena navodila za izvajanje ukrepov varstva pred utopitvami. Obvezna je tudi prisotnost osebe, usposobljene za reševanje iz vode.


Usposabljanje

Osnovne in srednje šole morajo v okviru izobraževanja vsem učencem zagotoviti možnost, da se naučijo plavati. Prostovoljne oblike usposabljanja lahko organizirajo država, lokalne skupnosti, društva, športne organizacije in upravljavci kopališč.


Pooblastila s področja varstva pred utopitvami


Preizkusi usposobljenosti


Potapljanje

Območje potapljanja z avtonomno potapljaško opremo do globine 40 m in območje tehničnega potapljanja morata biti vodno označeni. Tehnično potapljanje je potapljanje z avtonomno potapljaško opremo pod 40 m oziroma vsako potapljanje v podzemnih jamah, rudnikih, podzemnih vodotokih, pod ledom in podobno.

Potapljanje je dovoljeno le osebam s predpisano opremo, psihofizično sposobnostjo in potrdilom o končanem usposabljanju. Za potapljače, ki so vključeni v sistem zaščite, reševanja in pomoči, so dodatna merila za potapljanje in usposabljanje predpisana s posebno uredbo.

Z zakonom so opredeljeni tudi pogoji za tehnično potapljanje tujih državljanov in območja, kjer je potapljanje prepovedano.


Kopališča

Upravljavec kopališča mora imeti priglašeno dejavnost obratovanja bazena ali kopališča in izpolnjevati druge predpisane pogoje. Območje naravnega kopališča mora miti vidno označeno. Na morju se kopalci lahko oddaljijo največ 150 m od obale, na jezeru do 100 m in na reki največ 30 m.

Na kopališčih mora biti na vidnem mestu kopališki red, v katerem so določeni obratovalni čas kopališča, način uporabe kopaliških objektov, dovoljene dejavnosti in druge ukrepe za zagotavljanje reda, čistoče in varnosti kopalcev in obiskovalcev. Zagotovljena mora biti stalna prisotnost predpisanega števila reševalcev iz vode, ki opazujejo vodno površino in po potrebi rešujejo in dajejo prvo pomoč. Njihova naloga je tudi vzdrževanje reda na kopališču. Upravljavec mora skrbeti za higiensko vzdrževanje objektov in izpolnjevati higienske zahteve za kopalno vodo.


Zbirke podatkov

Zbrani podatki o utopitvah so podlaga za strokovne analize , pripravo preventivnih ukrepov, obveščanje javnosti in izboljšanje ukrepov varstva pred utopitvami. Zbirko podatkov o utopitvah vzpostavi in vzdržuje Ministrstvo za notranje zadeve, zbirko podatkov o usposobljenih reševalcih iz vode pa Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.


Zakonodaja

© 2022 Uprava RS za zaščito in reševanje. Vse pravice pridržane!
 | Izjava o dostopnosti