Preskoči na vsebino
Domov Išči po strani
Uprava RS za zaščito in reševanje Dostopnost Navigacija

Požarni sklad


Poslanstvo sklada, ki ga vodi Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, je skrbno, odgovorno, preudarno in učinkovito razpolaganje s sredstvi požarne takse s ciljem povečanja usposobljenosti in opremljenosti državnih in lokalnih sil za zaščito, reševanje in pomoč na področju varstva pred požarom in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter izvajanje potrebnih ukrepov pri zagotavljanju večje požarne varnosti.

Sredstva požarnega sklada so strogo namenska sredstva, namenjena predvsem za sofinanciranje opreme, usposabljanje in delovanje operativnih gasilskih enot širšega pomena, sofinanciranje delovanja in opremljanja drugih gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom in za izobraževanje ter usposabljanje za varstvo pred požarom.


Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

S sredstvi požarne takse razpolaga Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada (v nadaljnjem besedilu: Odbor), ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije. Odbor v skladu z zakonom ter nacionalnim programom varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami sprejme letni načrt za prihodnje proračunsko leto in pripravi poročilo o porabi sredstev za preteklo leto.

Odbor sestavljajo: dva člana izmed predstavnikov prostovoljnih gasilcev, dva člana izmed predstavnikov poklicnih gasilcev ter po en član s področja zavarovalniške, raziskovalne, šolske in gospodarske dejavnosti ter predstavnik Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje.

Odbor ima imenovani dve komisiji, in sicer Komisijo za razvojno raziskovalno dejavnost, ki predhodno obravnava razvojno raziskovalne projekte s področja preventive pred požarom in Komisijo za opremo, ki predlaga nakup ustrezne gasilsko zaščitne in reševalne opreme za delovanje in usposabljanje operativnih gasilskih enot.

Strokovne in tehnične naloge za odbor opravlja Uprava za zaščito in reševanje.


Delitev sredstev požarnega sklada

Sredstva požarnega sklada se delijo v skladu z zakonom in sklepom Vlade RS med lokalne skupnosti in državo, za naloge širšega družbenega pomena, v razmerju 50% : 50%.

Najmanj 50 odstotkov sredstev, zbranih s požarno takso, je namenjenih izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in gasilske zaščitne ter reševalne opreme za gasilske enote v lokalnih skupnostih.

Merila, na podlagi katerih se izračunajo sredstva požarne takse za posamezno lokalno skupnost so:

  • 35 % - število poklicnih gasilcev
  • 20 % - število prebivalcev v občini
  • 15 % - ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč
  • 10 % - velikost občine
  • 10 % - število operativnih gasilcev
  • 10 % - število požarnih in drugih intervencij v zadnjih dveh letih

Na lokalni ravni uporabo sredstev požarne takse načrtuje odbor, ki ga imenuje župan. Odbor sestavljajo predstavniki gasilcev, zavarovalništva in pristojnih organov lokalne skupnosti.

Preostalih 50 odstotkov sredstev požarne takse na državni ravni za tako imenovani širši namen načrtuje Odbor z Letnim načrtom porabe sredstev požarnega sklada.

Letno se sredstva namenjajo za nakup opreme (sredstva zvez, gasilska vozila, izolirni dihalni aparati, osebna zaščitna oprema, posebni programi nabav ipd.), za financiranje raziskav in razvoja na področju varstva pred požarom ter za sofinanciranje izobraževanja in usposabljanja operativnih gasilcev ter za zagotavljanje infrastrukturnih in drugih pogojev za izvajanje usposabljanj v Izobraževalnem centru za zaščito in reševanje. V pripravi je financiranje standardiziranih gasilskih zavarovanj pripadnikov gasilske organizacije, vozil, opreme in objektov, ki jih uporabljajo gasilske organizacije v okviru izvajanja svojih nalog.


Zakonodaja

© 2022 Uprava RS za zaščito in reševanje. Vse pravice pridržane!
 | Izjava o dostopnosti