Preskoči na vsebino
Domov Išči po strani
Uprava RS za zaščito in reševanje Dostopnost Navigacija

Varstvo pred požarom

Ob klicu na številko 112 ali 113 posredujemo podatke:
 • kdo kliče
 • kaj se je zgodilo
 • kje se je zgodilo
 • kdaj se je zgodilo
 • ali je kaj ponesrečencev in koliko
 • kakšne so poškodbe
 • kakšne so okoliščine na kraju nesreče
 • kakšno pomoč potrebujete.

Cilj dejavnosti in ukrepov varstva pred požarom je varovanje ljudi, živali, premoženja in okolja pred požarom in eksplozijo. To lahko dosežemo z ustreznim načrtovanjem in upoštevanjem preventivnih ukrepov, s pravočasnim odkrivanjem in obveščanjem, z omejitvijo širjenja požara ter učinkovitim gašenjem.

Dejavnosti varstva pred požarom so raziskovanje, izobraževanje in usposabljanje, načrtovanje ukrepov, nadziranje, požarno zavarovanje, gasilstvo, tehnični nadzor vgrajenih sistemov požarne zaščite, požarno varovanje in dimnikarstvo. Izvajajo jih fizične in pravne osebe, ki izpolnjujejo predpisane pogoje oziroma gasilske enote, kot obvezno ali neobvezno javno službo.


Upravna organiziranost varstva pred požarom

Uprava za zaščito in reševanje izvaja splošne upravne, strokovne, razvojne in tehnične naloge na področju varstva pred požarom. Sodeluje pri usmerjanju in usklajevanju razvojnih in strokovno tehničnih nalog, daje smernice in mnenja k prostorskim aktom, organizira in načrtuje dejavnosti, razglaša povečano požarno ogroženost, pripravlja podzakonske predpise in državni načrt zaščite in reševanja ob velikih požarih v naravi.

Nadzor izvaja Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.


Pooblastila s področja varstva pred požarom


Raziskovanje

Raziskovalni in razvojni projekti s področja varstva pred požarom se deloma financirajo s sredstvi Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, največji delež pa je zagotovljen s sredstvi požarne takse. Vlada imenuje Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, v katerem so predstavniki uprave, prostovoljnih in poklicnih gasilcev, raziskovalne, šolske in gospodarske dejavnosti.


Izobraževanje in usposabljanje

Vsebine s področja varstva pred požarom se posredujejo v osnovnem, srednjem in visokošolskem izobraževanju. Za varstvo pred požarom morajo biti usposobljeni tudi vsi zaposleni ob nastopu dela, premestitvi na drugo delovno mesto, razporeditvi na drugo delo ali ob spremembi oziroma uvajanju nove tehnologije. Za usposabljanje poskrbi delodajalec.

Gledalci spremljajo praktično vajo gašenja požara v objektu. Gasilec se vzpenja po lestvi, na stavbi k drugemu gasilcu.
Izobraževanje gasilcev. Foto: Izobraževalni center za zaščito in reševanje Ig.

Strokovni izpit iz varstva pred požarom

Strokovni izpit iz varstva pred požarom mora opraviti vsak, ki želi izvajati ukrepe varstva pred požarom. Ti obsegajo izdelavo požarnih redov, požarnih načrtov, načrtov evakuacije in usposabljanje za varstvo pred požarom.

Izpit je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Lahko ju opravljate skupaj ali vsakega posebej.

Pogoji za prijavo:

 • za splošni del najmanj srednja strokovna ali splošna izobrazba,
 • za posebni del najmanj višješolska ali višja strokovna izobrazba in že opravljen splošni del izpita,
 • za splošni in posebni del najmanj višješolska ali višja strokovna izobrazba.

K izpitu se prijavite s predpisano prijavnico na spodnji povezavi.


Načrtovanje ukrepov varstva pred požarom

Ukrepe varstva pred požarom je treba načrtovati pri pripravi prostorskih aktov, graditvi objektov, ravnanju s požarno nevarnimi snovmi ter v prometu in v naravnem okolju.

Delimo jih na preventivne in aktivne ukrepe varstva pred požarom. To so vsi tehnični in organizacijski ukrepi s pomočjo katerih zmanjšamo možnost nastanka požara, če do njega pride pa omejimo njegovo širjenje in ga učinkovito pogasimo.

Gašenje požara. Foto: Jakob Oražem

Izdelava ocen požarne ogroženosti


Zakonodaja

© 2022 Uprava RS za zaščito in reševanje. Vse pravice pridržane!
 | Izjava o dostopnosti