Preskoči na vsebino
Domov Išči po strani
Uprava RS za zaščito in reševanje Dostopnost Navigacija

Ocene tveganj in zmožnosti obvladovanja tveganj nesreč

Z ocenami tveganja nesreč ocenjujemo, kakšno je tveganje posameznih nesreč z vidika njihovih posledic in njihove pogostosti oziroma verjetnosti pojavljanja. Z ocenami zmožnosti obvladovanja tveganja nesreč pa se ocenjuje zmožnosti družbe za njihovo obvladovanje.

Podlaga za izdelovanje teh ocen izhaja iz 6. člena Mehanizma Unije na področju civilne zaščite.

Za koordinacijo na področju ocenjevanja tveganj in zmožnosti obvladovanja tveganj nesreč je pristojna Uprava za zaščito in reševanje. Priprava ocen tveganja posameznih nesreč in ocen zmožnosti obvladovanja tveganja posameznih nesreč je v pristojnosti posameznih nosilcev (ministrstev), priprava državne ocene tveganj nesreč in državne ocene zmožnosti obvladovanja tveganj nesreč pa v pristojnosti Uprave za zaščito in reševanje. Ta obdobno pripravlja tudi poročila v zvezi s predmetno vsebino, ki jih po sprejetju na Vladi Republike Slovenije posreduje Evropski komisiji.


Priprava ocen tveganj za nesreče

Vsebina teh ocen izhaja iz Smernic Evropske komisije za ocenjevanje tveganj nesreč. Najpomembnejša vsebina ocen tveganj nesreč so scenariji nesreč, analiza teh scenarijev, vrednotenje rezultatov analiz teh scenarijev z enotnimi merili tveganja nesreč in prikaz rezultatov v matriki tveganj nesreč. Iz dosedanjih ugotovitev izhaja, da največje tveganje v Republiki Sloveniji pomenijo poplave, sledijo pa potres, epidemija ali pandemija nalezljive bolezni pri ljudeh, letalska nesreča, terorizem, žled in jedrska nesreča.

Ocene tveganj nesreč so zaradi narave in širine vsebine lahko podlaga za številne aktivnosti na več področjih, predvsem pri:

  • načrtovanju za obvladovanje tveganja nesreč za namene preventive in pripravljenosti;
  • izvajanju ustreznih ukrepov za preventivo in pripravljenost;
  • izdelavi ocen zmožnosti obvladovanja tveganj nesreč;
  • razvoju finančnih strategij pri preventivnih ukrepih za preprečevanje ali zmanjšanje možnosti za nastanek nesreč ter za ukrepanje, pomoč in odpravo posledic ob nesrečah (finančna podlaga za obvladovanje tveganj nesreč);
  • določitvi prednostnih naložb za zmanjšanje možnosti za nastanek nesreč ali njihovih posledic;
  • načrtovanju javnih naložb;
  • načrtovanju socialne zaščite;
  • izdelavi ocen ogroženosti in načrtov zaščite in reševanja ob nesrečah;
  • ugotavljanju vrzeli v silah in sredstvih za zaščito, reševanje in pomoč ter načrtovanju njihove popolnitve in dopolnjevanja ter 
  • prostorskem načrtovanju.

Priprava ocen zmožnosti obvladovanja tveganj nesreč

Vsebina teh ocen izhaja iz Smernic Evropske komisije za ocenjevanje zmožnosti obvladovanja tveganj nesreč. Z njimi se ocenjuje upravne, tehnične in finančne zmožnosti obvladovanja tveganj nesreč na treh področjih, in sicer na področju ocenjevanja tveganj nesreč, načrtovanja ukrepov za preventivo in pripravljenost ter izvajanje ukrepov za preventivo in pripravljenost.

Ugotovitve o ravni zmožnosti obvladovanja tveganj nesreč so primerljive z drugimi evropskimi državami. V procesu dosedanjega ugotavljanja oziroma ocenjevanja zmožnosti obvladovanja tveganj nesreč je bila najvišja raven zmožnosti obvladovanja tveganja nesreč ugotovljena pri jedrski in radiološki nesreči, epidemiji in pandemiji nalezljive bolezni pri ljudeh, suši in žledu. Tudi za vse ostale nesreče ni bila ugotovljena znatno nižja stopnja zmožnosti obvladovanja tveganj nesreč.


Zakonodaja

© 2022 Uprava RS za zaščito in reševanje. Vse pravice pridržane!
 | Izjava o dostopnosti