Facebook
Twitter
YouTube

MATERIALNA SREDSTVA

Oprema državnih enot

Opremo državnih enot uporabljajo posamezne enote skladno z njihovo materialno formacijo. Zaščitna in reševalna oprema je lahko:
Opremo in orodje imajo Štab Civilne zaščite Republike Slovenije, regijski štabi Civilne zaščite, Državna enota za hitre reševalne intervencije, Enote za tehnično reševanje, Enote za varstvo pred NUS, Enote za RKB-izvidovanje, informacijski centri, logistični centri in druge državne enote.

Oprema državnih enot se nabavlja po srednjeročnem programu opremljanja teh enot.

   
foto: arhiv URSZR


Državne rezerve materialnih sredstev

V državnih rezervah materialnih sredstev so predvsem sredstva za začasno nastanitev in oskrbo ogroženega ali prizadetega prebivalstva ter zaloge opreme in sredstev, ki so nujna za delovanje enot za zaščito, reševanje in pomoč.

Financirajo se praviloma s sredstvi državnega proračuna, delno tudi s sredstvi požarne takse, zavarovalninami, donacijami.

Državne rezerve materialnih sredstev se lahko uporabijo po odločitvi Vlade Republike Slovenije, v nujnih primerih pa o njihovi uporabi lahko odloči poveljnik Civilne zaščite Republike Slovenije.

Državne rezerve materialnih sredstev se nabavljajo po srednjeročnem programu oblikovanja državnih rezerv materialnih sredstev.

V državnih rezervah materialnih sredstev so:


Sredstva za začasno nastanitev ogroženega prebivalstva

   


Oprema in sredstva za gašenje

   


Oprema za reševanje ob velikih poplavah

   


Oprema za reševanje ob potresu

   


Oprema za pomoč prizadetim ob vremenskih ujmah

   


Oprema za reševanje ob izbruhu nalezljivih bolezni

   


Oprema za reševanje ob onesnaženju z nevarnimi snovmi

   


Oprema za reševanje ob množičnih nesrečah

   


Informacijsko-komunikacijska oprema

 
foto: arhiv URSZR

Državne blagovne rezerve

Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve je lastnik blagovnih rezerv in jih večinoma tudi sam skladišči. V državnih blagovnih rezervah so večinoma sredstva, namenjena široki preskrbi z osnovnimi živili, zdravili, nafto itd. Od leta 2005 so vanje vključena tudi materialna sredstva za zaščito in reševanje. Gre za sredstva, ki so namenjena osebni in kolektivni zaščiti prebivalstva v primeru radiološke, kemične ali biološke nevarnosti (osebni dozimetri, zaščitne maske, pribor za dekontaminacijo …) in sredstva, ki sodijo v tako imenovani mobilni stacionarij, ki bi nudil namestitvene zmogljivosti v primeru velikih naravnih nesreč ali vojne. Tudi ta sredstva se lahko aktivirajo le z odločitvijo Vlade Republike Slovenije.

   
foto: Jakob Oražem