Facebook
Twitter
YouTube

VRSTE GASILSTVA

Glede na območje delovanja se gasilstvo loči na:


Organiziranost teritorialnega gasilstva

Trajno in nemoteno opravljanje javne gasilske službe zagotavljajo lokalne skupnosti in država. Lokalna skupnost (občina) skladno s svojimi pristojnostmi zagotavlja organiziranost, opremljanje in delovanje gasilstva.

Naloge države so:

Organizacija gasilstva v lokalni skupnosti se skladno z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot določi z načrtom varstva pred požarom lokalne skupnosti. Obseg in način opravljanja javne gasilske službe se določi predvsem skladno z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot, časi, določenimi za prihod gasilskih enot na kraj nesreče, merili za požarno pokrivanje posameznih vrst objektov, načrtom varstva pred požarom ter načrti zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah občine.


Teritorialne gasilske enote (TGE)

Teritorialne prostovoljne in poklicne gasilske enote opravljajo javno gasilsko službo in so razvrščene v sedem kategorij, katerim je prilagojena kadrovska sestava enot in njihova tehnična opremljenost. GE I., II. in III. kategorije se organizirajo kot prostovoljne gasilske enote, GE IV. in V. kategorije kot prostovoljne gasilske enote ali kot prostovoljne enote s poklicnim jedrom, GE VI. in VII. kategorije pa kot poklicne enote.

Razvrstitev gasilskih enot na podlagi meril za organiziranje in opremljanje opravi župan na predlog gasilskega poveljstva občine in občinske strokovne službe. Dodatna oprema teritorialnih gasilskih enot za gašenje požarov v naravnem okolju se določi na podlagi meril za gozdove.


Industrijske gasilske enote (IGE)

Industrijske gasilske enote morajo na podlagi 28. člena Zakona o gasilstvu ustanoviti gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, če imajo povečano nevarnost nastanka požara, eksplozije ali druge posebne nevarnosti. Vrsta in obseg industrijskih gasilskih enot se določita skladno z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot. Gasilsko zaščitno in reševalno opremo za delovanje gasilske enote mora zagotoviti ustanovitelj. Industrijske gasilske enote so razvrščene v štiri kategorije, ki se določijo na podlagi meril za razvrščanje industrijskih gasilskih enot.