Facebook
Twitter
YouTube

GASILSTVO

     
foto: arhiv URSZR

Gasilstvo je najbolj množična sila v sistemu zaščite in reševanja. Organizirano je kot obvezna javna lokalna služba (javna gasilska služba), katere trajno in nemoteno opravljanje zagotavljajo lokalne skupnosti in država. Gasilstvo je humanitarna dejavnost, ki se opravlja v javnem interesu ter je za prizadete in ogrožene ljudi in živali brezplačna.

Naloge gasilstva so gašenje in reševanje ob požarih ter preventivne naloge varstva pred požarom, določene naloge zaščite in reševanja ljudi in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, pa tudi določene storitve.

Naloge gasilstva opravljajo gasilske organizacije, ki nepoklicno opravljajo gasilsko službo (prostovoljna gasilska društva in njihove enote ter gasilske zveze) in poklicne gasilske enote (javni zavodi, režijski obrati ali druge organizacijske oblike).

Gasilska služba je poklicno ali prostovoljno opravljanje operativnih nalog gasilstva. Operativne naloge gasilstva so gašenje in reševanje ob požarih, prometnih, okoljskih oziroma ekoloških in industrijskih nesrečah, zaščita in reševanje oseb in premoženja ob naravnih in drugih nesrečah, požarna straža ter druge splošne reševalne naloge. Operativne naloge gasilstva so tudi preventivne in operativne naloge v zvezi z varstvom pred požarom. Operativnih nalog gasilstva ni mogoče opravljati kot pridobitne dejavnosti.

Javno gasilsko službo opravljajo teritorialne prostovoljne in poklicne gasilske enote. Poklicne gasilske enote opravljajo javno gasilsko službo skladno z Zakonom o gasilstvu in aktom o ustanovitvi. Prostovoljne gasilske enote javno gasilsko službo opravljajo skladno z Zakonom o gasilstvu, če jih neposredno določi pristojni občinski organ in če z gasilskimi organizacijami, v katerih delujejo te gasilske enote, občina neposredno sklene pogodbo o opravljanju javne gasilske službe. Za opravljanje javne gasilske službe je lahko določena le tista prostovoljna gasilska enota, ki se preko gasilske zveze povezuje v Gasilsko zvezo Slovenije.

V opravljanje javne gasilske službe se lahko na podlagi odločitve pristojnega občinskega organa in pogodbe o opravljanju javne gasilske službe vključi tudi industrijska gasilska enota, če ne glede na to gospodarska družba, zavod ali druga organizacija, v kateri taka gasilska enota deluje, izpolnjuje obveznosti glede lastne gasilske službe, organizirane skladno z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot.

Gasilske enote v občini se praviloma kategorizirajo na podlagi osnovnega operativnega območja. V vsaki občini se gasilska enota najvišje kategorije določi kot osrednja gasilska enota. Osrednja gasilska enota se po izvršeni kategorizaciji glede na osnovno operativno območje, ki ga pokriva, znova kategorizira ob upoštevanju števila vseh prebivalcev v občini. V vsaki občini je lahko le ena osrednja enota.

Dejavnosti gasilskih društev in zvez ter gasilskih enot se financirajo iz: