Facebook
Twitter
YouTube

Vodenje in poveljevanje

   
Vaja Ljubelj 2013, foto: arhiv URSZR

Operativno-strokovno vodenje Civilne zaščite in drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč je organizirano ter se izvaja kot enoten sistem, ki omogoča enotno upravljanje in vodenje ter uporabo skupne telekomunikacijske, informacijske ter druge infrastrukture, katere skrbnik je URSZR.

Vodenje izvajajo poveljniki Civilne zaščite, poverjeniki za Civilno zaščito in poveljniki oziroma vodje enot, služb in drugih operativnih sestav za zaščito, reševanje in pomoč.

Za strokovno pomoč pri vodenju ter za opravljanje drugih operativno-strokovnih nalog zaščite, reševanja in pomoči so organizirani štabi Civilne zaščite, in sicer:

Delo štaba vodi poveljnik Civilne zaščite, v njegovi odsotnosti pa namestnik poveljnika. Štabi imajo različno število članov, ki jih na ravni države imenuje Vlada RS, na ravni mest in občin pa župani. V njih so strokovnjaki in predstavnikov tistih organov, organizacij in služb, ki sodelujejo pri zaščiti, reševanju in pomoči, kot je predvideno v načrtih zaščite in reševanja.

V Štabu Civilne zaščite Republike Slovenije in v regijskih štabih Civilne zaščite sodelujejo tudi predstavniki Policije in Slovenske vojske.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje zagotavlja Službo za podporo poveljniku in štabu Civilne zaščite Republike Slovenije. Civilna zaščita na ravni občin, javnih zavodov in gospodarskih družb je organizirana skladno z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje ter pomoč. Uredba določa merila za organiziranje, opremljanje in usposabljanje Civilne zaščite, gasilskih enot ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč ob naravnih ter drugih nesrečah.