Facebook
Twitter
YouTube

POKLICNE SILE

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje skrbi tudi za delovanje določenih gospodarskih družb, zavodov in drugih organizacij na področju zaščite in reševanja ter sofinancira njihovo delovanje po dogovorjenih merilih. Sodelovanje v teh enotah se organizira po načelu prostovoljnega in poklicnega opravljanja nalog.


       
1. Poklicne gasilske enote Združenje slovenskih poklicnih gasilcev

Skupnost gasilsko reševalnih zavodov Slovenije

Poklicne gasilske enote so organizirane v skladu z merili za organiziranje in opremljanje gasilskih enot kot javni zavodi ali kot režijski obrati. Opravljajo preventivna in operativna dela na področju varstva pred požarom in na področju zaščite in reševanja ob naravnih in drugih nesrečah.

V Sloveniji imamo 13 poklicnih teritorialnih gasilskih enot, ki opravljajo javno gasilsko službo ter dve poklicni industrijski enoti, ki opravljata javno gasilsko službo po pogodbi z lokalno skupnostjo. Imamo okoli 1200 poklicnih gasilcev; 630 je zaposlenih v poklicnih teritorialnih gasilskih enotah in 570 v industrijskih.

       
2. Nujna medicinska pomoč  

Služba NMP je del javne zdravstvene službe na primarni in sekundarni ravni zdravstvene dejavnosti in je organizirana za zagotavljanje neprekinjene nujne medicinske pomoči poškodovanim in obolelim osebam na območju Republike Slovenije. Služba NMP omogoča tudi prevoze z reševalnimi vozili, prevoze z reševalnimi vozili z opremo za reanimacijo in helikopterske prevoze za nujno helikoptersko medicinsko pomoč s helikopterji ter posadkami Policije in Slovenske vojske.

       
3. Mobilna enota za meteorologijo in hidrologijo http://www.arso.gov.si

Enota deluje v okviru Agencije Republike Slovenije za okolje. Dejavnost enote sofinancira Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, predvsem za meteorološke in hidrološke meritve in analize ob naravnih in drugih nesrečah ter predlaganje ukrepov za zaščito in reševanje.

       
4. Mobilna ekipa z ekološkim laboratorijem http://www.nlzoh.si/

Enota deluje v okviru Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, njene naloge pa so predvsem:

       
5. Ekološki laboratorij z mobilno enoto http://www.ijs.si

Enota ELME deluje v okviru Inštituta Jožef Štefan v Ljubljani in je namenjena hitremu določanju parametrov onesnaženja ob izrednih dogodkih, pri katerih pride do onesnaženj z nevarnimi kemijskimi ali radioaktivnimi snovmi. Ocenjuje tudi vrsto in intenzivnost onesnaženja in pripravlja predloge za zaščito prebivalstva in za sanacijo onesnaženega področja. ELME sestavljajo mobilne ekipe za intervencije in stacionarni laboratoriji. Naloge intervencijskih ekip so:

       
6. Enota za higiensko-epidemiološko delo http://www.imi.si

Enota deluje v okviru Inštituta za mikrobiologijo in imunologijo pri Medicinski fakulteti Ljubljana, ki je na področju medicinske in klinične mikrobiologije strokovno in znanstveno pristojna ustanova ter skrbi za diagnosticiranje nalezljivih bolezni.

Dejavnost enote sofinancira Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, predvsem za strokovno svetovanje in ukrepanje v primerih uporabe sredstev za množično uničevanje, kamor sodi tudi biološko orožje.

       
7. Enota za higiensko-epidemiološko delo Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo

Enota deluje v okviru Inštituta za mikrobiologijo in parazitologijo pri Veterinarski fakulteti Ljubljana, ki je na področju medicinske in klinične mikrobiologije strokovno in znanstveno pristojna ustanova ter skrbi za diagnostiko nalezljivih bolezni.

Zagotavlja predvsem strokovno svetovanje in ukrepanje v primeru napada z orožji ali sredstvi za množično uničevanje ter s klasičnimi terorističnimi sredstvi, kamor spada tudi biološko orožje.

       
8. Enota za identifikacijo oseb http://www.ism-mf.si

Enota za identifikacijo oseb deluje v okviru Inštituta za sodno medicino pri Medicinski fakulteti Ljubljana. Njene naloge so predvsem odkrivanje trupel in njihovih delov, identifikacija trupel in njihovih delov, vodenje dokumentacije, označevanje trupel z oštevilčenjem, fotografiranje trupel, zunanji pregled in obdukcije trupel, nadzor in vodenje evidence predmetov, najdenih pri truplih in na njih, balzamiranje trupel in njihovih delov ob daljših postopkih identifikacij.

       
9. Enota za reševanje ob rudniških nesrečah http://www.rlv.si/si

Reševalna četa premogovnika Velenje deluje v okviru Premogovnika Velenje.

Dejavnost enote sofinancira Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, zlasti za izvajanje reševanja v zaplinjeni atmosferi v podzemnih in zaprtih prostorih z uporabo dihalnih izolacijskih reševalnih aparatov.

       
10. Enota za zaščito in reševanje ob nesrečah s klorom ter drugimi jedkimi snovmi http://www.tki.si

Industrijska reševalna enota deluje v okviru TKI Hrastnik.

Dejavnost enote sofinancira Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, zlasti za izvajanje reševanj ob nesrečah s klorom in drugimi jedkimi snovmi.Policija in Slovenska vojska

Pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči, v skladu z zakonom, sodeluje tudi policija in sicer predvsem pri zagotavljanju varnosti, javnega reda in miru ter s sodelovanjem v reševalnih akcijah s helikopterji in drugimi silami.

   
foto: arhiv URSZR

Pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonom, njihovo organiziranostjo, opremljenostjo in usposobljenostjo, sodeluje tudi Slovenska vojska. Pri izvajanju nalog sodelujejo zlasti letalske enote (reševalne akcije in gašenje požarov), enote za RKB zaščito, inženirske enote, zdravstvena služba in druge enote, če niso angažirane pri izvajanju obrambnih nalog.

   
foto: arhiv URSZR

Policija in Slovenska vojska opravljata svoje naloge pri zaščiti, reševanju in pomoči v skladu s predpisi ter usmeritvami pristojnega poveljnika Civilne zaščite oziroma vodje intervencije.