Facebook
Twitter
YouTube

SILE ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN POMOČ

Sile za zaščito, reševanje in pomoč so razpoložljive človeške zmogljivosti društev, gospodarskih družb, zavodov ali lokalnih skupnosti,države ali drugih organizacij, ki so namenjene zaščiti, reševanju in pomoči ob naravni in drugi nesreči.

Sile za zaščito, reševanje in pomoč organizirajo lokalne skupnosti, država ter določene gospodarske družbe. Lokalne skupnosti in država organizirajo svoje sile glede na ogroženost njihovega območja, gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije pa glede na tveganje v dejavnosti, ki jo opravljajo.

Izvajalci nalog zaščite, reševanja in pomoči ob naravnih in drugih nesrečah so:

  1. enote ter službe društev in drugih nevladnih organizacij;
  2. gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije;
  3. enote, službe in organi Civilne zaščite;
  4. Policija;
  5. Slovenska vojska.
  1. Enote, službe in drugi operativni sestavi društev in drugih nevladnih organizacij opravljajo naloge zaščite, reševanja in pomoči oziroma javno službo na podlagi odločitve pristojnega organa lokalne skupnosti ali državnega organa.
  2. Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije organizirajo reševalne enote in službe na podlagi odločitve pristojnega organa lokalne skupnosti ali državnega organa ter glede na tveganje v dejavnosti, ki jo opravljajo.
  3. Enote in službe Civilne zaščite se organizirajo na podlagi državljanske dolžnosti kot dopolnilne sile za zaščito reševanje in pomoč. Organizirajo jih država, lokalne skupnosti ter gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije po merilih za organiziranje, opremljanje in usposabljanje sil za zaščito reševanje in pomoč in v skladu s svojimi potrebami. Z enotami in službami Civilne zaščite se zagotavlja izvajanje določenih množičnih nalog zaščite, reševanja in pomoči ob velikih naravnih in drugih nesrečah, ki jih ne morejo izvajati obstoječe reševalne enote in službe.
  4. Policija sodeluje pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonom, predvsem pri zagotavljanju varnosti, javnega reda in miru ter s sodelovanjem v reševalnih akcijah s helikopterji in drugimi silami.
  5. Slovenska vojska sodeluje pri izvajanju nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu z zakonom, njihovo organiziranostjo, opremljenostjo in usposobljenostjo. Pri izvajanju nalog sodelujejo zlasti letalske enote, enote za jedrsko, kemijske in biološko obrambo, inženirske enote, zdravstvena služba in druge enote, če niso angažirane pri izvajanju obrambnih nalog.

Glede na zgornjo delitev lahko sile za zaščito, reševanje in pomoč glede na način vključevanja in sodelovanja državljanov delimo na prostovoljne, poklicne in dolžnostne. Posamezne enote in službe se lahko organizirajo v kombinaciji poklicnih in prostovoljnih članov.

Vse sile za zaščito, reševanje in pomoč so med seboj povezane v enoten sistem, ki omogoča enotno opravljanje in vodenje ter uporabo skupne telekomunikacijske in druge infrastrukture.

Gasilske enote
teritorialne poklicne
teritorialne s poklicnim jedrom
teritorialne prostovoljne
industrijske poklicne
industrijske s poklicnim jedrom
industrijske prostovoljne

Enote ter službe društev in drugih nevladnih organizacij Znak
Gorska reševalna služba Slovenije
Jamarska reševalna služba pri JZS
Podvodna reševalna služba Slovenije
Enote reševalcev z reševalnimi psi, ki jih organizirata Kinološka zveza Slovenije
Zveza društev in klubov vodnikov reševalnih psov Slovenije
Enote za postavitev začasnih prebivališč, ki jih organizira Zveza tabornikov Slovenije
Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov
Stacionarija in nastanitvene enote, ki jih organizira Rdeči križ Slovenije
Zveza radioamaterjev Slovenije
Drugo  

Gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije Znak
Službe nujne medicinske pomoči, ki jih organizirajo pristojne zdravstvene ustanove kot del javne zdravstvene službe  
Enota za identifikacijo mrtvih, ki jo organizira Medicinska fakulteta, Inštitut za sodno medicino
Enota za higiensko-epidemiološko delo, ki jo organizira Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo
Mobilna enota za meteorologijo in hidrologijo, ki jo organizira MOPE, Agencija RS za okolje
Ekološki laboratorij z mobilno enoto, ELME, ki jo organizira inštitut Jožef Štefan
Ekološki laboratorij MEEL, ki jo organizira Zavod za zdravstveno varstvo Maribor
Enota za ZiR ob nesrečah s klorom ter drugimi jedkimi snovmi, ki jo organizira TKI Hrastnik
Enota za reševanje ob rudniških nesrečah, ki jo organizira Premogovnik Velenje
Mobilni center za obveščanje  
Nacionalni inštitut za biologijo
Služba za ZiR ob ekoloških in drugih nesrečah na morju  
Veterinarska fakulteta, Inštitut za mikrobiologijo in parazitologijo
Drugo  

Civilna zaščita Znak
Enote za prvo pomoč
Enote za prvo veterinarsko pomoč
Tehnične reševalne enote
Enote za RKB zaščito
Enote za varstvo pred NUS
Služba za proženje snežnih plazov
Službe za vzdrževanje in uporabo zaklonišč
Službe za podporo
Poverjeniki za CZ in jihovi namestniki  
Poveljniki CZ in njihovi namestniki ter štabi CZ  
Informacijski centri
Logistični centri
Enote za hitre intervencije  
Drugo  

Državna enota za hitre reševalne intervencije Znak
Poveljstvo EHI
Enota za tehnično reševanje
Enota za RKB zaščito
Enota za prvo medicinsko pomoč
Enota za tehnično potapljanje
Enota za oskrbo
Strokovna skupina za elektriko
Strokovna skupina za vodo