Facebook
Twitter
YouTube

POŽARNI SKLAD

   
foto: arhiv URSZR

Sredstva požarnega sklada so strogo namenska sredstva, namenjena predvsem za sofinanciranje opreme, usposabljanje in delovanje operativnih gasilskih enot širšega pomena, sofinanciranje delovanja in opremljanja drugih gasilskih enot, sofinanciranje raziskav na področju varstva pred požarom in za izobraževanje ter usposabljanje za varstvo pred požarom.

Višino požarne takse, roke in način zbiranja sredstev določa Uredba o požarni taksi. Osnova za obračun petodstotne požarne takse je celotna zavarovalna premija pri požarnih zavarovanjih in 20-odstotni delež premije pri drugih zavarovanjih, pri katerih je z zavarovalno premijo pokrita tudi nevarnost požara.

Najmanj 70 odstotkov, zbranih s požarno takso, je namenjeno izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in gasilske zaščitne ter reševalne opreme za gasilske enote v lokalnih skupnostih. Merila za delitev sredstev po lokalnih skupnostih je določila Vlada Republike Slovenije, pri čemer se upošteva število prebivalcev, velikost lokalne skupnosti, ogroženost zaradi naravnih in drugih nesreč, število požarov in drugih intervencij v zadnjih dveh letih ter tudi število operativnih gasilcev.

Sofinanciranje nakupa gasilskih vozil in gasilske zaščitne ter reševalne opreme se uresničuje na podlagi letnih načrtov varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami lokalnih skupnosti in srednjeročnih programov opremljanja, uporaba preostalih 30 odstotkov s požarno takso zbranih sredstev pa na podlagi nacionalnega programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Za delitev sredstev skrbi Odbor za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada, ki ga imenuje Vlada Republike Slovenije.


Delitev sredstev požarnega sklada

Sredstva požarnega sklada se delijo na podlagi sklepa Vlade (št. 423-03/2001-5 z dne 30. 4. 2002), ki določa, da se najmanj 70 % mesečno zbranih sredstev nameni za izvajanje nalog varstva pred požarom v lokalnih skupnostih.

Sredstva požarne takse se v skladu s tretjim odstavkom 58. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/1997-UPB) namenijo izključno za sofinanciranje nakupa gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme v gasilskih enotah.

Merila, na podlagi katerih se izračunajo sredstva požarne takse za posamezno lokalno skupnost so:

Ostalih 30 % zbranih sredstev se nameni za izvajanje nalog (programov) širšega družbenega pomena, ki jih določa Zakon o varstvu pred požarom, opredeljenih v 5., 6., 7., in 8. točki 58. člena.


Seje Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada

Letni načrti in poročila o porabi sredstev požarnega sklada

Razdelilniki požarne takse lokalnim skupnostim


   
foto: arhiv URSZR