Facebook
Twitter
YouTube

PREGLED RAZVOJNO-RAZISKOVALNIH NALOG S PODROČJA GASILSTVA IN VARSTVA PRED POŽAROM

Zap. št. Razvojno-raziskovalna naloga Izvajalec Format
1 Strokovne podlage za standard za vgrajene sisteme za odkrivanje in javljanje vnetljivih plinov in par v zraku - 99 ZVD  
2 Model širjenja požara v naravnem okolju s pomočjo mehke logike - 99/2000
Računalniška aplikacija
Fakulteta za računalništvo in informatiko
3 Lastnosti požarno zaščitnih premazov za les - 99/2000 ZAG
4 Standardizacija gasilske opreme - 99/2000 CPZT Radovljica
4 Standardizacija gasilske opreme - 99/2000 Povzetek z zaključki CPZT Radovljica
5 Prihodnost slovenskega gasilstva - 99/2000 Gasilska zveza Slovenije
6 Požarna statistika - 00/01 Fak. za kemijo in kem. tehnol., Ljubljana  
7 Preskušanje požarnih lastnosti gradbenih materialov - 00/01/02/03 ZAG
8 Izbira metod za preskušanje naprav za odvod dima in toplote iz podzemnih garaž - 00 IMP Klima  
9 Inženirske metode in računalniški programi za uporabo pri performančnem projektiranju požarne varnosti v objektih - 00/05 CPZT Radovljica  
10 Vpliv lokacije požara na odziv požaru izpostavljene okvirne konstrukcije - 00/01/02 ZAG
11 Analiza izvedenih ukrepov požarnega varstva v novih zgradbah - 00/01 CPZT Radovljica
12 Strokovne podlage za pripravo normativov za namestitev gasilnikov - 02/03 ZAG
13 Analiza izvedenih ukrepov požarnega varstva v stavbah in predlog sistema nadzora vgradnje proizvodov - 02/03/04 1. faza CPZT Radovljica
13 Analiza izvedenih ukrepov požarnega varstva v stavbah in predlog sistema nadzora vgradnje proizvodov - 02/03/04 3. faza CPZT Radovljica
14 Primerjalna analiza grafičnih znakov za študije požarne varnosti in požarne rede - 02/03 FKKT oddelek za tehniško varnost
15 Analiza in primerjava pojmov s področja varstva pred požarom - 02/03 CPZT Radovljica
15 Analiza in primerjava pojmov s področja varstva pred požarom - 02/03
Priloga 1 - Slovar pojmov s področja varstva pred požarom
CPZT Radovljica
15 Analiza in primerjava pojmov s področja varstva pred požarom - 02/03
Priloga 2 - Kratka navodila za uporabo elektronskega slovarja
CPZT Radovljica
16 Elektrika kot vzrok požara - 02/03/04 ZAG
17 Uspešnost intervencije v tunelih - 02/03 Fakulteta za pomorstvo in promet
18 Oskrba z vodo za gašenje - 04/05 CPZT Radovljica
19 Požarnovarnostna in stroškovna analiza izvedenih ukrepov požarnega varstva v stavbah, kjer se zbirajo ljudje - 04/06 CPZT Radovljica
20 Osebna oprema gasilcev za gašenje požarov v naravi - 05/06/07 Gasilska zveza Slovenije
21 Izdelava metodologije za izbor in uporabo požarnih modelov za projektiranje požarne varnosti in intervencijske skupine - 05/06

Smernica - Uporaba računalniških modelov na področju varstva pred požarom
Fakulteta za kemijo in kem. tehnologijo
22 Razvoj tehničnih postopkov za pregled hidrantnega omrežja - 08 Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Javno podjetje VOKA
23 Preventivni ukrepi varstva pred požarom pri izvajanju vročih del - 08 Slovensko združenje za požarno varstvo
23 Priročnik za izvajanje vročih del - 08 Slovensko združenje za požarno varstvo
24 Operativno taktični postopek - 09 Gasilska zveza Gorenjska (GZS)  
25 Fire & Hazmat training program - 09 Gasilska zveza Slovenije  
26 Izdelava učne ure aplikacije intervencij ob požarih - 09 Univerza Maribor, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko  
27 Priprava literature in prosojnic za temeljne učne programe za prostovoljne gasilce - 09 Gasilska zveza Slovenije  
28 Razvoj metodologije za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti Slovensko združenje za požarno varstvo
29 Nastajanje ogljikovega monoksida med gorenjem Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo