Facebook
Twitter
YouTube

PREGLED RAZVOJNO-RAZISKOVALNIH NALOG S PODROČJA VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

Zap. št. Razvojno-raziskovalna naloga Izvajalec Format
1 Uporaba GIS pri zaščiti in reševanju v primeru nezgode v NE Krško - 1992/93 FAGG, Prometnotehniški inst.  
2 Normativi s področja gradbeništva in požarnega inženirstva - 1993 FAGG, Katedra za mehaniko  
3 Begunci v Sloveniji - 1992 Razisk. skupina FF, dr. Marko Polič  
4 Modeliranje nafte - 1993/94 FAGG-dr. Rajar  
5 Pravilnik o porušitvi visokih pregrad - 1993/94 FAGG-dr. Rajar  
6 Ocena ogroženosti-zemeljski plazovi - 1993/94 Geološki Zavod  
7 Ocena ogroženosti-snežni plazovi - 1993/94 PUH Ljubljana  
8 CRP - Zaznava ogroženosti zaradi naravnih nesreč - 1994/95 FF-dr. Polič  
9 Predlog navodila za izdelavo ocene požarne ogroženosti - 1994 Izolirka Radovljica  
10 Požarna varnost ter merila za določitev objektov - 1994 CPZT Radovljica  
11 Modeliranje požarov v naravi - 1994/95 CPZT Radovljica  
12 Vzdrževanje in tehnični pregledi zaklonišč - Navodilo 1994 IVD Maribor  
13 Podlage za NPVP - 1994 IVD Maribor  
14 Ocena ogroženosti RS pred poplavami - 1994/95 VGI Ljubljana  
15 Podlage za NPVP (stanje gasilstva ter statistika) - 1994 CPZT Radovljica  
16 Metodologija za oceno škode - 1994 FGG, BF, PUH  
17 Neurje v letu 1994 GIAM-dr. Orožen  
18 Potresna ogroženost in varstvo pred potresi - 1994/95/96 1. del ZRMK, FAGG-IKPIR, G.I.
18 Potresna ogroženost in varstvo pred potresi - 1994/95/96 2. del ZRMK, FAGG-IKPIR, G.I.
19 CRP Varstvo vodnih virov in odpadnih vod - 1995/96/97 FGG-Rismal, Panjan=CRP  
20 CRP Hidrološke in hidravlične razmere/GIS - 1995/96/97 VGI, FGG (CRP) Starc, Steinman  
21 CRP Požarni preskusi in gorljivost materialov - 1995/96/97/98 FNT, ZaG, CPZT (CRP)  
22 Veter, toča na Vipavskem - 1995 BF-dr.Štamfar  
23 Gradbeno-tehnični požarnovarnostni predpisi - 1995/96 Izolirka - Radovljica  
24 Spremljanje prevozov nevarnih snovi - 1995/96 PTI+TEGRAD  
25 Metode komuniciranja z javnostjo ob velikih nesrečah, analiza revije UJMA -aneks1995/96 KLINE & KLINE  
26 Dopolnitev baze o zemeljskih plazovih - 1996 Geološki zavod  
27 Program ukrepov za zaščito tekočih voda pred onesnaženjem z nafto in derivati na vodnem območju Drave - 1996/97 VGP Drava Ptuj p.o., Ptuj  
28 Standardizacija zakloniščne opreme - 1996 VDVO MB  
29 Standardizacija zaščitne in reševalne opreme - 1996 Požarna taksa  
30 Predlog meril za ugotavljanje zdravstvenih in psihofizičnih sposobnosti gasilcev ter pripadnikov drugih enot za zaščito in reševanje - 1996 UTROŠA in KRAMŽAR  
31 CRP - Prikaz ocen ogroženosti pred naravnimi in drugimi nesrečami v RS v grafični in digitalni obliki - 1997/98 IGEA d.o.o.  
32 Izdelava priročnika za ocenjevanje uporabnosti po potresu poškodovanih objektov - 1997/98 ZAG Slovenije  
33 EASY - informacijski sistem o posledicah potresov (priloga priročniku za ocenjevanje uporabnosti po potresu poškodovanih objektov) - 1998 dr. Matej Fischinger  
34 Dopolnitev baze o zemeljskih plazovih - 1998 Geološki zavod  
35 Nadgradnja vsebine računalniške aplikacije GIS_UJME - 1998 IGEA d.o.o.  
36 Vzdrževanje računalniške aplikacije GIS_UJME - 1998/99 IGEA d.o.o.  
37 Varstvo vodnih virov in odpadnih vod - razdelitev kanalizacijskega in vodovodnega omrežja po regijah in občinah - 1998 FGG - dr. Panjan  
38 CRP-Vpliv potresa 12.4.1998 na Bovškem na stavbe, ljudi in okolje - 1999 ZAG, SAZU, FF - Odd. za psihologijo  
39 NRP-Gozdni požari v Sloveniji - 1998/2002 Gozdarski inštitut Slovenije  
40 Psihološka analiza dela centrov za obveščanje in javno mnenjska raziskava o uporabi številke 112 in alarmnih znakih -99 Pristop  
41 Idejne rešitve za postavitev naselja za začasno bivanje - 99 Urbanistični inštitut RS  
42 Strokovne podlage za vključitev vidika varstva pred NDN v PPS EKONOVA
43 Nacionalni program VPNDN za področje poplav - 00 Vodnogospodarski inštitut  
44 Vodni ujmi jeseni 1998 v RS in smernice za varstvene in varnostne ukrepe 98/99 PUH  
45 Svetovanje pri izboru/vzpostavitvi sistema potrjevanja skladnosti elementov za zaklonišča in izdelavo stok. mnenj - 00 IVD in varstvo okolja MB  
46 Strokovno mnenje za izdelavo Dodatka 1 k Uredbi o izdelavi načrtov - 00 IJS  
47 Študija s primerjalno mednarodno analizo v zvezi z zavarovanjem tveganj ob naravnih in drugih nesrečah - 00/01 Fakulteta za pomorstvo in promet
48 Merila za opremljanje gasilskih enot za reševanje ob nesrečah na cestah in ob ekoloških nesrečah - 00/01 Fakulteta za pomorstvo in promet  
49 Upravljanje in vodenje v kriznih razmerah -CME - 00/02/03 FDV
50 Izdelava baze nevarnih snovi - 00/01/02 KemKlas  
51 CRP - Sluz v morju in možni ukrepi za olajšanje posledic - 00/01 Morska biološka postaja Piran  
52 Analiza posledic neurij novembra 2000 na hudourniških območjih Slovenije - 01 PUH
53 Preiskava strižnih lastnosti splazele zemeljske mase plazu Stože po Mangartom - 00/01 ZAG  
54 CRP - Vrednotenje poplavnih škod in analiza preventivnih ukrepov ob poplavah - 02/03/04 FGG, Katedra za mehaniko tekočin
55 Preliminarni požarni testi na novi preskuševalni napravi SBI v požarnem laboratoriju ZAG ZAG, Požarni laboratorij  
56 Dopolnitev baze nevarnih snovi z bazo podatkov o nevarnih snoveh KemKlas˛&Zimšek KemKlas˛&Zimšek  
57 CRP - Metodologija za določanje ogroženih območij in način razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti zaradi zemeljskih plazov 02/03/04, 1.del FGG, dr. Mikoš
57 CRP - Metodologija za določanje ogroženih območij in način razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti zaradi zemeljskih plazov 02/03/04, 2.del FGG, dr. Mikoš
58 CRP - Delovanje javnih vodovodnih sistemov, delujočih kot hidrantna omrežja - 02/03/04 FGG, dr. Banovec
59 Slovar slovenskih izrazov s področja zaščite, reševanja in pomoči - 02 Branka Božič
59 Slovar angleških izrazov s področja zaščite, reševanja in pomoči - 02 Branka Božič
59 Slovar definicij s področja zaščite, reševanja in pomoči - 02 Branka Božič
60 CRP - Novelacija in nadgradnja informacijskega sistema o zemeljskih plazovih in vključitev v bazo GIS_UJME - 03/04/05 Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
61 CRP - Izdelava ocene ogroženosti pred snežnimi plazovi in ukrepov zaščite in reševanja - 03/04
Računalniška baza podatkov snežnih plazov na območju občine Bovec (ArcView)
Računalniška baza podatkov o predlaganih cestnih zaporah v primeru povečane ogroženosti s snežnimi plazovi na območju občine Bovec
PUH team d.o.o.
62 CRP - "Oblikovanje scenarijev podnebnih sprememb v Sloveniji kot temelj za ocenjevanje ogroženosti z vremensko pogojenimi naravnimi nesrečami v prihodnosti" - 03/04 Biotehnična fakulteta
63 MIR-Postopki za kemijsko izvidovanje enot za RKB zaščito v elektronski obliki - 04/06 EM.TRONIC d.o.o., Ptujska c. 184, 2000 Maribor
64 MIR-Izdelava interaktivnih državnih načrtov zaščite in reševanja v elektronski obliki in njihova integracija v informacijski sistem zaščite in reševanja-04/05 IGEA d.o.o., Koprska 94
65 MIR-Raziskava elektromagnetnega sevanja radijskih telekomunikacijskih sistemov in postopki človeka pri ravnanju s temi napravami -04/06 Univerza MB, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
66 MIR-Napovedovalni GIS model požarne ogroženosti naravnega okolja - 04/06 Inštitut Jožef Stefan, Jamova 39, Gozdarski inštitut, IGEA
67 URSZR-Dopolnitev baze nevarnih snovi z bazo podatkov o nevarnih snoveh - 05/06/07 KemKlas-Zimšek˛Co.  
68 MIR-Razvoj mobilnega okoljskega informacijskega sistema (MOIS) za spremljanje in modeliranje širjenja onesnaženja z radiološkimi, biološkimi in kemičnimi polutanti v ozračju - 04/06 Ames, avtomatski merilni sistemi za okolje, Jamova 39,LJ, Gozdarski inštitut, IGEA
69 MIR-Razvoj načrta pripravljenosti in ukrepov proti bioterorizmu + baza biološkega orožja - 04/06 UniLJ Medicinska fakulteta, ZZV, IJS, EM.TRONIC
70 MIR-Molekularna detekcija posledic uporabe in delovanja biološkega orožja in toksinov z dolgodobnim delovanjem - 04/06 Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111
71 MIR-Interaktivna vizualizacija poplavnih območij za podporo interventnemu ukrepanju-PopMonZiR - 05/07 Univerza v LJ, FGG
72 MIR-Izdelava koncepta razvoja IT in strategija zbiranja, vzdrževanja in vodenja podatkov - ITKSZiR - 05/08 Uni MB, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
73 MIR-Mobilna enota za hitri zajem prostorskih podatkov v primeru zemeljskih plazov - 06/07/08
Univerza v LJ, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
74 MIR-Razvoj in integracija prikaza lokacije klicočega v GIS-SPU112 - LOKZIR - 06/07/08 - Raziskava
Končno poročiilo
Univerza v MB, Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko
75 MIR- Računalniška baza za podporo obrambi proti bioterorizmu Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta
76 MIR-Ocena ogroženosti zaradi delovanja drobirskih tokov
Povzetek
Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
76 MIR-Ocena ogroženosti zaradi delovanja drobirskih tokov Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo
77 MIR-Razvoj metod za določanje virusov v pitnih vodah v primeru terorističnega napada in naravnih nesrečah Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111
77 MIR-Razvoj metod za določanje virusov v pitnih vodah v primeru terorističnega napada in naravnih nesrečah - reference Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111
78 MIR-Molekularna detekcija posledic uporabe in delovanja biološkega orožja in toksinov z dolgodobnim delovanjem Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111
79 MIR-Varstvo pred nenadzorovanim sproščanjem gensko spremenjenih organizmov in drugih biotskih agensov (fitopatogenih mikroorganizmov) v okolje Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111
80 MIR-Razvoj modela preventive pred stresom in sistema psihološke pomoči na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami - Smernice
Povzetek
Predlog modela
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta
81 MIR-Razvoj učnih sredstev za usposabljanje iz varstva pred požarom - US VPP - 06/07/08 Univerza v LJ, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo
82 TR MIR-Študija in izvedba sistema za dostop do podatkov ZiR - WEBGISZiR IGEA d.o.o., Koprska 94
83 MIR-Študija vertikalne povezljivosti vsebin načrtov ZiR (občina, regija, država)-NCeVZiR - 06/07 Viris d.o.o.
84 MIR-Vzpostavitev sistema zračnega radiološkega izvidovanja v povezavi z GIS_UJME - SZRI GIS - 07/08 SKILL informatika, d.o.o.
85 Razvoj informacijske podpore za usposabljanje gasilcev - HAZMAT-07/08 Univerza v MB, Fakulteta za organizacijske vede
86 Analiza ureditve varstva pred utopitvami - primeri dobre prakse Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport
87 Študija o izdelavi meril za ugotavljanje varnega gibanja po zaledenelih površinah Biotip d.o.o.
88 Analiza upravljanja in vodenja v primeru neurja septembra 2007 na najbolj prizadetih območjih v Sloveniji - 08 PUH d.o.o.
89 Nadgradnja baze nevarnih snovi - NevSnov 07/08 KemKlas - Zimšek Co
90 Ocena sprejemljivosti vpliva morskega plinskega terminala Univerza v LJ, Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo in Fakulteta za pomorstvo in promet
91 Elektromagnetna sevanja, tveganja in zaščita - 07/09 Inštitut za neionizirana sevanja
92 Simulator kriznega upravljanja - 07/09 RO Zootfly d.o.o., RO Xlab d.o.o.
93 Uvajanje modela e - izobraževanja in razvoj učnih vsebin s področja zaščite in reševanja 07/09 Univerza v LJ, Fakulteta za elektrotehniko/td>
94 Vzpostavitev sistema multidisciplinarnih informacij prostora za napovedovanje in ocenjevanje škod po naravnih nesrečah v kmetijstvu - 07/09 Kmetijski inštitut Slovenije
95 URSZR - Nadgradnja baze nevarnih snovi - NevSnov - 09/10 KemKlas - Zimšek Co
96 Študija učinkovite uporabe zaščitnih vodnih baraž za podporo interventnega ukrepanja ob nesreči s posledico nenadnega onesnaženja celinskih voda z nafto, njenimi derivati in kemijsko podobnimi snovmi in predlog rešitev spremljanja širjenja onesnaženja celinskih voda - OCV - 11/12 FGG Ljubljana
VGP Drava Ptuj
97 Evidentiranje in pregled stanja zemeljskih in betonskih vodnih pregrad - VODPREG - 11/12 Zavod za gradbeništvo Slovenije, IBE d.d.
PED SAVA d.o.o.
FGG, Hidrotehnik
98 URSZR - Nadgradnja baze nevarnih snovi - NevSnov - 11/12 KemKlas - Zimšek Co
99 Potresna ogroženost v Sloveniji za potrebe civilne zaščite - POTROG - 11/13 Zavod za gradbeništvo Slovenije
Agencija RS za okolje
Inštitut za vodarstvo
 
100 Sistem zgodnjega opozarjanja za primer nevarnosti proženja zemeljskih plazov - MASPREM - 11/13 Geološki zavod Slovenije  
101 Nadgradnja varstva pred nesrečami na pregradah z aproksimativnim določanjem posledic njihove porušitve – VODPREG 2– 15/16
KONČNO POROČILO
Zavod za gradbeništvo Slovenije
IBE d.d.
Hidrotehnik
 
101 Nadgradnja varstva pred nesrečami na pregradah z aproksimativnim določanjem posledic njihove porušitve – VODPREG 2– 15/16
PRILOGE
Zavod za gradbeništvo Slovenije
IBE d.d.
Hidrotehnik
 
102 Nadgradnja sistema za določanje potresne ogroženosti in odzivnosti za potrebe zaščite in reševanja v Sloveniji – POTROG 2– 15/16 Zavod za gradbeništvo Slovenije
Inštitut za vodarstvo
 
103 Nadgradnja sistema za obveščanje in opozarjanje v primeru plazov – MASPREM 2 – 15/16 Geološki zavod Slovenije  
104 Nadgradnja sistema za določanje potresne ogroženosti in odzivnosti za potrebe zaščite in reševanja v Sloveniji - POTROG 3, 2017/18 Zavod za gradbeništvo Slovenije
Inštitut za vodarstvo
 
105 Nadgradnja sistema za obveščanje in opozarjanje v primeru plazov - MASPREM 3, 2017/18 Geološki zavod Slovenije  
106 Oblikovanje celovitega modela vodenja odziva na nesreče za vse ravni vodenja na področju zaščite, reševanja in pomoči v Republiki Sloveniji, 2019 Fakulteta za družbene vede