Facebook
Twitter
YouTube

Raziskovanje in razvoj

Nevarnost naravnih in drugih nesreč je dandanes globalni problem človeštva, predvsem zaradi povečane interakcije hidrometeoroloških, geoloških in drugih naravoslovnih pojavov s prostorskimi, sociološkimi, ekonomskimi in okoljskimi ranljivostmi. Zato je pri načrtovanju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami vedno bolj v ospredju medresorsko usklajevanje in vključevanje znanosti in raziskovalnih dosežkov v pripravljenost na nesreče in v postopke za učinkovito ukrepanje. Poudarjen je prenos znanja, tehnologij in izkušenj na vseh področjih, da se zmanjšajo nesreče, pri tem pa upoštevajo stroškovne analize posameznih ukrepov. Upoštevajo se tudi dobre prakse domačih in tujih raziskovalcev, trajnostni razvoj in strategija nacionalne varnosti Republike Slovenije in priporočila Organizacije združenih narodov, sprejeta na svetovni konferenci za zmanjševanje nesreč, Kobe, 2005.


Najnovejše raziskave

POTRESNA OGROŽENOST V SLOVENIJI ZA POTREBE CIVILNE ZAŠČITE

   
Vaja enote USAR, Logatec, foto: arhiv URSZR

Namen projekta je izdelati podlage in orodja, ki bodo omogočala vsestransko pripravljenost na potres. Z načrtovanimi podlagami se bodo bistveno izboljšale dejavnosti pred potresom, takoj po potresu in tudi v daljšem časovnem obdobju sanacije po potresu. S preglednimi, urejenimi in ažurnimi podatki o potresni ogroženosti posameznih objektov na potresno najbolj ogroženih območjih v Sloveniji, bo mogoče učinkovito zmanjšati potresno tveganje in izboljšati pripravljenost na aktivnosti ob samem potresu.


SISTEM ZGODNJEGA OPOZARJANJA NA NEVARNOST PROŽENJA ZEMELJSKIH PLAZOV

   
Plazenje tal, foto: dr. Jernej Jež in dr. Marko Komac

Izdelan bo sistem zgodnjega opozarjanja, ki bo preko spletne aplikacije opozarjal prebivalstvo, da se bo v primeru preseženih mejnih vrednosti padavin na določenih območjih, nevarnost proženja zemeljskih plazov povečala. Območja nevarnosti bodo določena na podlagi modela verjetnosti nastajanja plazov v merilu 1:250.000 za vso Slovenijo in 1:25.000 za izbrana testna območja. Ta model je zasnovan na geoloških podatkih.


EVIDENTIRANJE IN PREGLED STANJA ZEMELJSKIH IN BETONSKIH VODNIH PREGRAD

   
Vodne pregrade, vir: projekt VODPREG, 2012

V Sloveniji nekatere, po standardih ICOLD (izpisati kratico) velike pregrade, ne izpolnjujejo vseh tehničnih parametrov, potrebnih za varno obratovanje, je mogoče sklepati na osnovi občasnih, tudi podvodnih terenskih pregledov pregrad. Ti objekti predstavljajo potencialno grožnjo za ljudi in premoženje, ki živijo dolvodno. S to raziskavo bodo strokovnjaki najprej ovrednotili tisti elementi varnosti, za katere so podatki v različnih oblikah že zbrani. Na podlagi teh, poenotenih vrednotenj, bodo pripravili načrte alarmiranja prebivalcev in navodila za ukrepanje v primerih nevarnosti (poškodbe, rušenje, sabotaža).

Ob tem bodo podvodno in nadvodno pregledali pomembne vodne pregrade, zajezitve in zbiralnike vode za namakanje in evidentirali njihovo stanje v naravi. Dopolnili bodo dokumentacijo o vodnih pregradah, vzpostavili sistem opazovanja in oblikovali predloge za možne ukrepe. Z ugotovitvami in navodili za ravnanje bodo seznanili prebivalce, ki živijo na območjih nevarnosti.


Koncept raziskovalne dejavnosti URSZR

Uprava RS za zaščito in reševanje predlaga razvojno raziskovalne projekte s svojega področja, sodeluje pri odločanju o raziskovalnih in razvojnih projektih z drugih področij in daje mnenja k raziskovalnim in razvojnim projektom, pomembnim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami v drugih ciljno raziskovalnih programih. Z vključevanjem v ciljno mrežno raziskovanje dosega povezljivost, usklajenost, proučevanje in razvoj nevarnosti na različnih področjih, kar prispeva k oblikovanju in uresničevanju strateških ciljev, ki jih določajo dokumenti razvojnega načrtovanja po posameznih dejavnostih.

Odnos do nevarnosti in nesreč mora zaradi spreminjanja razmerij med naravo in družbo in s tem tudi značilnosti naravnih, tehničnih in tehnoloških nesreč, temeljiti na stalnem proučevanju, spoznavanju in upoštevanju teh medsebojnih vplivov. Nadaljevati se mora prilagajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami nevarnostim in ogroženostim ter zagotavljati usklajeno odzivanje na nevarnosti in nesreče.

Za dosego tega cilja Uprava RS za zaščito in reševanje pripravlja predloge razpisov raziskovalnih in razvojnih projektov, ki se financirajo prek ciljno raziskovalnega programa "Znanje za varnost in mir 2002-2010", posameznih uporabnostnih raziskav in študij primerov v okviru težiščnih nalog Uprave RS za zaščito in reševanje ter projektov, ki so financirani iz sredstev požarnega sklada. Uprava Republike Slovenije podpira projekte, ki so usmerjeni v tehnološki razvoj zmogljivosti za učinkovito ukrepanje ob nesrečah z nevarnimi snovmi, usposabljanje, informacijsko podporo in gašenje požarov na kraškem in hribovitem delu.


Letna poročila o razvojno raziskovalnem delu