Facebook
Twitter
YouTube

ORGANIZACIJA ZDRUŽENIH NARODOV IN ZVEZA NATO

   
foto: arhiv URSZR


Organizacija združenih narodov (United Nations)


Organizacija Združenih narodov (OZN) ima na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami pomembno vlogo, tako na področju preventivnih dejavnosti kot pri pripravljenosti in odzivu oz. usklajevanju mednarodnih reševalnih/humanitarnih operacij.

Na področju preprečevanja nesreč in pripravljenosti nanje kot sestavnih delov trajnostnega razvoja sodeluje Slovenija - Uprava RS za zaščito in reševanje pri aktivnostih, povezanih z uveljavljanjem mednarodne strategije Združenih narodov za zmanjševanje nesreč (United Nations International Strategy for Disaster Risk Reduction - UN ISDR) ter pri uresničevanju in izvajanju novega okvirja za zmanjševanje tveganja nesreč v prihodnjem petnajstletnem obdobju, Sendajskega okvira za zmanjševanje tveganja nesreč: 2015-2030 (Sendai Framework for Disaster Risk Reduction: 2015-2030). Več informacij o aktivnostih urada UN-ISDR je dostopnih na www.unisdr.org.

Na področju odziva na nesreče Slovenija - Uprava RS za zaščito in reševanje sodeluje z Uradom Združenih narodov za usklajevanje humanitarnih aktivnosti (United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affairs - UN-OCHA), in sicer pri usklajevanju nudenja pomoči ob večjih nesrečah v drugih državah ter pri organizaciji izobraževanj in usposabljanj. Več informacij o UN-OCHA je dostopnih na www.unocha.org. Prek spletne aplikacije na naslovu www.reliefweb.int pa so dostopne aktualne informacije o nesrečah in kriznih situacijah na globalni ravni.

Slovenija je od leta 2002 tudi pogodbenica Konvencije Združenih narodov o prekomejnih učinkih industrijskih nesreč, katere namen je s povečano pripravljenostjo in usklajenim odzivom na industrijske nesreče preprečiti njihove čezmejne vplive (več informacij je dostopnih na: www.unece.org/env/teia/welcome.htm). Del nalog, ki izhajajo iz konvencije, izvaja Ministrstvo za obrambo - Uprava RS za zaščito in reševanje.

Uprava RS za zaščito in reševanje kot koordinator aktivnosti v Ministrstvu za obrambo izvaja obveznosti iz Haaške konvencije iz leta 1954 o varstvu kulturnih dobrin v primeru oboroženega spopada in nesreč ter drugega protokola h konvenciji iz leta 1954 (več informacij na: www.unesco.org/new/en/culture/themes/movable-heritage-and-museums/armed-conflict-and-heritage).


Zveza Nato


Področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se v okviru zveze Nato navezuje na aktivnosti civilnega kriznega načrtovanja (CEP - civil emergency planning). Uprava RS za zaščito in reševanje sodeluje pri aktivnostih, ki se nanašajo na podporo nacionalnim oblastem pri obvladovanju naravnih in drugih nesreč in kriz, podporo državam pri zaščiti prebivalstva pred napadi s sredstvi za množično uničenje, svetovanje vojaškim oblastem glede podpornih civilnih struktur in zmogljivosti ter na področju sodelovanja s partnerskimi državami.

Za zbiranje in izmenjavo informacij o nesrečah na območju Evroatlantskega partnerskega sveta in usklajevanje pomoči prizadetim državam je bil leta 1998 pri Natu ustanovljen Evroatlantski center za usklajevanje pomoči ob nesrečah (EADRCC - Euroatlantic Disaster Response Coordination Centre). Kontaktna točka EADRCC v Sloveniji je Center za obveščanje Republike Slovenije v okviru Uprave RS za zaščito in reševanje. Več informacij je dostopnih na: www.nato.int/cps/en/natolive/topics_49158.htm.