Facebook
Twitter
YouTube

EVROPSKA UNIJA IN PROJEKTI EU   
foto: arhiv URSZR


Evropska unija (EU)Slovenija kot članica EU aktivno sodeluje na področju civilne zaščite (CZ), kjer sodelovanje poteka po načelu subsidiarnosti. EU ima na področju CZ podporno vlogo državam članicam, in sicer pri njihovih prizadevanjih za izboljšanje preventive, pripravljenosti in odziva na nesreče. Ob večjih nesrečah, ki presežejo zmogljivosti posameznih držav, pa je vloga EU usklajevanje pomoči držav v okviru mehanizma Unije na področju civilne zaščite (mehanizem CZ EU).

Mehanizem CZ EU že več kot desetletje podpira in dopolnjuje ukrepe držav članic na področju civilne zaščite, da se izboljša učinkovitost sistemov za obvladovanje naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek, kar vključuje dejavnosti za preprečevanje nesreč ter pripravljenost in učinkovit odziv nanje. Vzpostavljen je bil leta 2001 in celovito prenovljen leta 2014, ko je stopil v veljavo nov zakonodajni akt EU na področju civilne zaščite: SKLEP št. 1313/2013/EU EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA z dne 17. decembra 2013 o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (dokument dostopen na http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32013D1313)

Mehanizem CZ EU predstavlja glavno orodje EU za izvedbo skupnih reševalnih intervencij držav članic ob vseh vrstah nesreč znotraj EU in v tretjih državah. Njegov glavni namen je na prošnjo prizadete države, v skladu z načeloma subsidiarnosti in solidarnosti, izboljšati usklajevanje pomoči, ki jo zagotavljajo države, ki sodelujejo v mehanizmu CZ EU.

Za zagotavljanje hitrega in učinkovitega odziva mehanizem CZ EU sestavljajo:

Razvijajo se tudi sistemi za zaznavanje in zgodnje opozarjanje na nesreče (npr. za gozdne požare in poplave), pa tudi za boljše obveščanje javnosti. Dopolnilna vloga evropske CZ se kaže tudi kot pomoč pri zagotavljanju prevoza za sile in sredstva, ki jih države, sodelujoče v mehanizmu CZ EU, ponudijo prizadeti državi.

V fazi pripravljenosti in odziva se CZ povezuje tudi s področjema večjih nesreč z nevarnimi snovmi (direktiva Seveso II in III) in namernim onesnaženjem morja ter področjem enotne evropske številke za klic v sili 112.

Več informacij o aktivnostih na področju civilne zaščite v EU in sorodnih področij je na spletni strani CZ v EU: http://ec.europa.eu/echo/civil_protection/civil/prote/mechanism.htm).


Projekti EU

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) je vključena v več evropskih projektov na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sodelovanje v evropskih projektih prispeva h krepitvi zmožnosti slovenskega sistema zaščite in reševanja oz. varstva pred nesrečami za učinkovito pripravljenost in odziv na nesreče v Sloveniji, pa tudi za sodelovanje ob nesrečah na obmejnem območju in sodelovanje v mednarodnih reševalnih intervencijah.

Sodelovanje v projektih Mehanizma Civilne zaščite EU pomeni, da Slovenija ostaja aktiven partner in prispeva k oblikovanju skupnih rešitev na evropski ravni. Uprava skladno z zunanjepolitičnimi prioritetami sodeluje tudi pri projektih zunanje pomoči EU državam kandidatkam in potencialnim kandidatkam. V projektih sodelujejo različne organizacijske enote URSZR in Ministrstva za obrambo, drugi resorji, reševalne službe, občine ter drugi domači in tuji partnerji.

URSZR sodeluje v evropskih projektih predvsem v okviru petih finančnih programov:

URSZR spremlja tudi druge možne vire (so)financiranja projektov s področja varstva pred nesrečami.

Seznam projektov, (so)financiranih iz evropskih sredstev, v katerih sodeluje URSZR   
foto: arhiv URSZR in tujih reševalnih ekip