Facebook
Twitter
YouTube

DVOSTRANSKO IN REGIONALNO SODELOVANJE

   
foto: arhiv URSZR


Dvostransko sodelovanje

Slovenija ima sklenjene dvostranske sporazume o sodelovanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami s sosednjimi državami Avstrijo, Hrvaško, Italijo in Madžarsko ter protokol o čezmejnem sodelovanju z italijansko Furlanijo-Julijsko Krajino. Sporazume je sklenila tudi s Češko, Slovaško, Poljsko in Rusko federacijo ter z Bosno in Hercegovino, Črno goro, Srbijo in Makedonijo. Dvostranski sporazumi so usmerjeni k zagotavljanju medsebojne pomoči ob nesrečah in so tudi podlaga za načrtovanje preventivnih ukrepov, pospeševanje znanstveno-raziskovalnega dela, izobraževanja in drugih dejavnosti, pomembnih za varstvo pred nesrečami.

Uspešno sodelovanje poteka tudi z nekaterimi državami članicami EU, na področju izobraževanja in usposabljanja ter sodelovanja v evropskih projektih predvsem s Francijo, Nemčijo in Švedsko.

Zelo dobro je sodelovanje z državami Zahodnega Balkana, predvsem kot prenos znanja in izkušenj pri razvoju nacionalnih sistemov varstva pred nesrečami in kot podpora pri približevanju držav kandidatk in potencialnih kandidatk EU na področju civilne zaščite.

Dvostransko sodelovanje potekla tudi z drugimi državami v obliki različnih programov in projektov.

Mednarodni sporazumi na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami


Regionalne pobude

Ključna regionalna pobuda na področju varstva pred naravni in drugimi nesrečami v jugovzhodni Evropi je Pobuda za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo (Disaster Preparedness and Prevention Initiative for South Eastern Europe - DPPI SEE) in je nastala leta 2000 v ovkiru Pakta stabilnosti za jugovzhodno Evropo. Leta 2007 je s podpisom Memoranduma o soglasju za institucionalni okvir DPPI SEE (za obdobje 2008-2013) pobuda prešla v regionalno lastništvo pod okriljem Sveta za regionalno sodelovanje (Regional Cooperation Council - RCC, http://www.rcc.int/). Leta 2013 oz. 2014 so Albanija, Bosna in Hercegovina, Bolgarija, Črna gora, Hrvaška, Makedonija, Romunija, Srbija, Slovenija in Turčija podpisale nov Memorandum o soglasju za institucionalni okvir Pobude za pripravljenost na nesreče in njihovo preprečevanje za Jugovzhodno Evropo (2013), ki omogoča nadaljnje sodelovanje za krepitev odpornosti na nesreče v regiji. Kot partnerji v pobudi sodelujejo Evropska komisija, Združeni narodi, zveza Nato, Mednarodna federacija Rdečega križa in rdečega polmeseca, Danska, Italija, Nemčija, Švedska in drugi.

Za delovanje pobude in sekretariata s sedežem v Sarajevu vse države prispevajo letni finančni prispevek, za izvajanje aktivnosti in projektov pa skušajo pridobiti tudi donatorska sredstva.

DPPI SEE kot regionalna mreža krepi in pospešuje dvostransko in večstransko sodelovanje med državami članicami na področju pripravljenosti na nesreče in njihovega preprečevanja. Spodbuja izmenjavo informacij na vseh ravneh med organi, pristojnimi za ukrepanje ob nesrečah, in omogoča izmenjavo znanja in dobrih praks. Prav tako skrbi za izvajanje izobraževalnih in drugih projektov, ki so v interesu držav v regiji.

Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje (URSZR) aktivno sodeluje v Projektu izobraževanja in usposabljanja za varstvo pred nesrečami (Disaster Management Programme DMTP) v okviru pobude ter tako z izvajanjem različnih usposabljanj (treningi vročih vaj, tečaji reševanja iz jam, tečaji angleškega jezika) prispeva k operativnemu usposabljanju pripadnikov za zaščito in reševanje držav članic.

URSZR z različnimi aktivnostmi državam v regiji pomaga tudi pri njihovem vključevanju v Evropsko unijo in zvezo Nato.

Več informacij o pobudi: www.dppi.info

Politični okvir za delovanje DPPI SEE predstavlja Proces sodelovanja v Jugovzhodni Evropi - South East European Co-operation Process (SEECP), katerega osnovni namen je krepitev varnosti in političnega položaja, krepitev gospodarskih odnosov in sodelovanja na področju človeških virov, demokracije, pravice in boj proti nezakonitim dejavnostim.

V okviru pobude SEECP so občasno organizirana srečanja na visoki ravni s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, URSZR se zavzema za izogibanje podvajanju aktivnosti v regiji na tem področju.

Jadransko-Jonska pobuda je bila ustanovljena v Anconi v Italiji leta 2000. Namen pobude je krepitev sodelovanja v okviru delovnih omizij na področju gospodarskega in turističnega razvoja, zaščite morja in obmejnega pasu, razvoj prometne infrastrukture in pomorskih poti, sodelovanja v kulturi in med univerzami ter v boju pred gozdnimi požari. Članice pobude so Albanija, Bosna in Hercegovina, Črna gora, Grčija, Hrvaška, Italija, Slovenija in Srbija.

URSZR sodeluje v delovnem omizju za področje varstva pred požari, kot forumu za izmenjavo informacij in dobrih praks na področju požarov v naravi v državah članicah pobude.

Več informacij o pobudi: www.aii-ps.org

Cilj Alpske konvencije je dolgoročno ohranjanje naravnega alpskega ekosistema in trajnostni razvoj ter varovanje gospodarskih interesov alpskega prebivalstva. Podpisnice Alpske konvencije (osem alpskih držav, in sicer Avstrija, Francija, Italija, Liechtenstein, Monako, Nemčija, Slovenija in Švica ter Evropska unija) so se obvezale k izoblikovanju in podpisu mednarodne pogodbe o trajnostnem razvoju alpskega prostora, zaščiti ekosistema ter zaščiti gospodarskih in kulturnih interesov prebivalstva, ki živi v državah članicah.

URSZR sodeluje v medresorski delovni skupini za Alpsko konvencijo in platformi za naravne nesreče (PLANALP) z namenom izmenjave informacij o aktivnostih na področju varstva pred naravnimi nesrečami v Alpah ter spremljanja in izvajanja priporočil Alpske konvencije.

Več informacij o pobudi: www.alpconv.org

URSZR sodeluje tudi v drugih regionalnih pobudah, obseg in intenziteta sodelovanja se spreminja glede na program predsedujoče države.

Sodelovanje na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami se odvija tudi v okviru Višegrajske skupine (članice Češka, Madžarska, Poljska in Slovaška, na sestanke so vabljene tudi Avstrija, Slovenija in Nizozemska). Od leta 2001 potekajo dogodki na ravni direktorjev organov za civilno zaščito in strokovne delavnice o posameznih aktualnih temah.

Več informacij o pobudi: www.visegradgroup.eu

Salzburški forum je bil ustanovljen na podlagi avstrijske pobude leta 2000, je neformalno regionalno partnerstvo na ravni ministrov za notranje zadeve držav Avstrije, Bolgarije, Češke republike, Hrvaške, Madžarske, Poljske, Romunije, Slovaške in Slovenije.

Salzburški forum se sicer osredotoča na področje notranje varnosti, v zadnjih letih pa se teme občasno dopolnjujejo tudi s področjem varstva pred nesrečami.   
foto: arhiv URSZR in BOBO