Facebook
Twitter
YouTube

MEDNARODNO SODELOVANJE

   
foto: arhiv URSZR


Namen

Ena od temeljnih nalog slovenskega sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je tudi mednarodno sodelovanje in pomoč drugim državam ob naravnih in drugih nesrečah. Zaradi povečevanja števila naravnih in drugih nesreč in v povezavi s članstvom Slovenije v EU in mednarodnih organizacijah je mednarodno povezovanje na tem področju vse pomembnejše. Dejavnosti potekajo na podlagi mednarodnega prava in mednarodnih sporazumov ter v skladu z nacionalno zakonodajo, skupnimi interesi, načeli enakopravnosti in prijateljskih meddržavnih odnosov.

Namen in glavni cilji mednarodnega sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami so:

Načrtovanje, usklajevanje, usmerjanje in organizacijo mednarodnega sodelovanja v Upravi RS za zaščito in reševanje (URSZR) izvaja Služba za mednarodne in evropske zadeve. Služba vodi in pripravlja dvo- in večstranske mednarodne dejavnosti z delovnega področja URSZR, zagotavlja ustrezno zastopanost Republike Slovenije v Evropski uniji ter OZN, Natu in drugih mednarodnih organizacijah in regionalnih pobudah s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Sodeluje tudi pri organizaciji nudenja mednarodne reševalne pomoči ob večjih nesrečah v tujini in sprejemu mednarodne pomoči ob nesrečah v Sloveniji. Služba usklajuje delo z organizacijskimi enotami znotraj URSZR, sodeluje z organizacijskimi enotami ministrstva za obrambo, ministrstvom za zunanje zadeve in drugimi resorji. V okviru Službe je organiziran Oddelek za evropske projekte, ki izvaja programiranje, upravljanje in strokovno-tehnično pomoč pri izvajanju evropskih projektov, ki se (so)financirajo iz evropskih sredstev.


Okviri sodelovanja

Mednarodno sodelovanje Slovenije na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami poteka prednostno s sosednjimi državami in državami v regiji, s katerimi delimo skupne nevarnosti nesreč, ter v okviru Evropske unije, Združenih narodov in zveze Nato.

URSZR sodeluje tudi v drugih mednarodnih organizacijah (OVSE, OECD, OPCW), kadar se obravnavajo teme s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, obseg in intenziteta sodelovanja se spreminjajo.


Reševalna in humanitarna pomoč ob nesrečah

Na podlagi mednarodnih sporazumov med Vlado Republike Slovenije in drugimi državami lahko organi teh držav na dvostranski ravni ali prek mehanizmov Združenih narodov, EU, ali zveze NATO zaprosijo za pomoč Vlado Republike Slovenije.

Pristojni organ za medsebojno obveščanje o nevarnostih in nesrečah ter prejemanje prošenj za pomoč je v Sloveniji URSZR, če s predpisi ali mednarodnimi sporazumi ni drugače urejeno. Izmenjava podatkov in informacij poteka prek Centra za obveščanje Republike Slovenije (deluje 24/365), ki je kontaktna točka za mednarodne mehanizme za usklajevanje reševalne in humanitarne pomoči v okviru Združenih narodov - Center za usklajevanje pomoči (UN-OCHA Emergency Relief Coordination Centre), EU - Center za usklajevanje nujnega odziva (ERCC - Emergency Response Coordination Centre) in zvezo NATO - Evroatlantski center za usklajevanje pomoči ob nesrečah (EADRCC - Euroatlantic Disaster Response Coordination Centre).

O pomoči državi, ki jo je prizadela naravna ali druga nesreča, odloča vlada na predlog poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije oziroma ministra, če gre za izvajanje mednarodnih obveznosti države.

Pomoč je prostovoljna in se daje v obliki reševalnih enot, strokovnjakov in reševalnih sredstev ali na drug ustrezen način. Pomoč je praviloma brezplačna, stroške napotitve reševalnih enot, strokovnjakov in druge pomoči krije Republika Slovenija.


Mednarodni sporazumi na področju varstva pred nesrečami

URZSR razvija mednarodno sodelovanje tudi s sklepanjem mednarodnih pogodb z drugimi, zlasti s sosednjimi državami in državami v regiji. Dvostranski sporazumi urejajo področje zagotavljanja medsebojne pomoči ob nesrečah, hkrati pa so podlaga za načrtovanje preventivnih ukrepov, pospeševanje znanstveno-raziskovalnega dela, sodelovanje na področju izobraževanja in usposabljanja ter druge skupne dejavnosti, pomembne za varstvo pred nesrečami. Slovenija je tudi podpisnica večstranskih pogodb s področja varstva pred nesrečami, ki urejajo posamezna tematska področja sodelovanja oziroma povezujejo države v določenem političnem ali geografskem okviru.


Pregled mednarodnih sporazumov


Kontakti

Služba za mednarodne in evropske zadeve

Vodja službe: mag. Milena DOBNIK JERAJ

Vojkova cesta 61
1000 Ljubljana
Telefon: (01) 471 33 36, 471 33 22
Faks: (01) 431 81 17
E-pošta: milena.dobnik.jeraj@urszr.si



   
foto: arhiv URSZR