Facebook
Twitter
YouTube

Veljavni predpisi

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (ZVNDN)
(
Uradni list RS, št. 51/06 - UPB1, 95/07 - ZSPJS in 97/10)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - v angleščini
(Act on the Protection against Natural and Other Disasters)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uredba o graditvi in vzdrževanju zaklonišč
(Uradni list RS, št. 57/96, 110/02-ZGO1 in 54/15)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uredba o izvajanju zaščite, reševanja in pomoči z uporabo zrakoplovov
(Uradni list RS, št. 46/98, 42/05 in 21/16)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uredba o nadomestilu plače in povračilih stroškov med opravljanjem nalog zaščite,
reševanja in pomoči
(Uradni list RS, št. 48/99, 113/07, 13/11, 20/13)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uredba o nadomestilu plače oziroma izgubljenega zaslužka med opravljanjem določenih
dolžnosti obrambe, o uveljavljanju pravice do enkratne denarne pomoči in o zneskih te
pomoči
(Uradni list RS, št. 92/03, 112/09)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja
(Uradni list RS, št. 24/12, 78/16 in 26/19)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uredba o metodologiji za ocenjevanje škode
(Uradni list RS, št. 67/03, 79/04, 81/06 in 68/08)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uredba o oznakah v Civilni zaščiti Republike Slovenije
(Uradni list RS, št. 114/03, 122/07 in 98/11)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uredba o sredstvih in opremi za osebno in skupinsko zaščito
(Uradni list RS, št. 116/03)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
(Uradni list RS, št. 92/07, 54/09 in 23/11, 27/16)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uredba o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč
- v angleščini
(Decree on the organization, equipment and training of protection, rescue and relief forces)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uredba o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja
(Uradni list RS, št. 105/07)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uredba o službi v civilni zaščiti
(Uradni list RS, št. 1/08, 99/08 in 45/14)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uredba o priznanjih in nagradah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Uradni list RS, št. 64/95 in 76/01)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o evidenci, razporejanju in pozivanju pripadnikov Civilne zaščite ter drugih sil za
zaščito, reševanje in pomoč
(Uradni list RS, št. 40/09)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o izobraževanju in usposabljanju na področju varstva pred naravnimi in drugimi
nesrečami
(Uradni list RS, št. 102/09 in 45/12)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o tehničnih normativih za zaklonišča in zaklonilnike
(Uradni list RS, št. 17/98, 26/98 popr., 25/00, 38/01 in 66/06)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o uniformah Civilne zaščite Republike Slovenije
(Uradni list RS, 93/02 in 30/08 in 20/14)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o varstvu pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi
(Uradni list RS, št. 2/15)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o proženju snežnih plazov
(Uradni list RS, št. 70/04 in 20/07)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o obveščanju in poročanju v sistemu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Uradni list RS, št. 26/08 in 28/12, 42/12)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o kadrovskih in materialnih formacijah enot, služb in organov Civilne zaščite
(Uradni list RS, št. 104/08)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o vajah na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
(Uradni list RS, št. 104/08)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o vrstah začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami
(Uradni list RS, št. 63/2016)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Navodilo o izvajanju zaščitnih ukrepov
(Uradni list RS, št. 39/94, 3/02 - Uredba o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Navodilo o pripravi ocen ogroženosti
(Uradni list RS, št. 39/95)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Navodilo o zakloniščnem redu
(Uradni list RS, št. 1/97)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Navodilo za določanje in prikazovanje potreb obrambe in zaščite v prostorskih planih
(Uradni list RS, št. 23/94)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odredba o merilih za opremljanje članov štaba Civilne zaščite Republike Slovenije in
štabov Civilne zaščite regij z oborožitvijo za osebno zaščito
(Uradni list RS, št. 26/00)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote
(Uradni list RS, št. 58/92)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sklep o imenovanju poveljnika Civilne zaščite Republike Slovenije, njegovega namestnika
in članov Štaba Civilne zaščite Republike Slovenije ter regijskih poveljnikov Civilne zaščite,
njihovih namestnikov in članov regijskih štabov Civilne zaščite
(Uradni list RS, št. 33/95, 64/95 - popr., 11/97, 25/97, 13/99, 48/99, 76/01, 43/02, 87/02,
67/03, 116/03, 34/04, 107/04, 5/06, 124/06, 102/07, 65/08, 47/09, 89/09, 69/10, 62/11,
53/12, 67/12, 18/14 in 79/16
)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odlok o imenovanju državne komisije in regijskih komisij za ocenjevanje škode ob naravnih
in drugih nesrečah
(Uradni list RS, št. 45/19)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sklep o določitvi dneva Civilne zaščite v Republiki Sloveniji
(Uradni list RS, št. 10/92)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sklep o spominski plaketi Civilne zaščite
(Uradni list RS, 63/06)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sklep o spominski plaketi Civilne zaščite
(Uradni list RS, št. 40/11)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posebni znak za alarmiranje ob neposredni nevarnosti poplavnega vala zaradi prelivanja
ali porušitve pregrade na jezu vodne elektrarne
(Uradni list RS, št. 6/15)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz)
(Uradni list RS, št. 3/07 - UPB1, 9/11 in 83/12)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uredba o varstvu pred požarom v naravnem okolju
(Uradni list RS, št. 20/14)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uredba o požarni taksi
(Uradni list RS, št. 34/06, 25/12)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij
(Uradni list RS, št. 22/95 in 102/09)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom
(Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11, popr.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o metodologiji za ugotavljanje ocene požarne ogroženosti
(Uradni list RS, št. 70/96, 5/97 popr., 31/04 - Pravilnik o požarni varnosti v stavbah)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o požarni varnosti v stavbah
(Uradni list RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o prenehanju veljavnosti pravilnika o ugotavljanju skladnosti za ročne in prevozne
gasilne aparate ter gasilna sredstva
(Uradni list RS, št. 34/04)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o posebnem delu izpita za inšpektorja na področju varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami
(Uradni list RS, št. 108/04)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za vzdrževanje ročnih in prevoznih
gasilnih aparatov
(Uradni list RS, št. 108/04, 116/07, 102/09 in 55/15)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o grafičnih znakih za izdelavo prilog študij požarne varnosti in požarnih redov
(Uradni list RS, št. 138/04)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o spremembi Pravilnika o zasnovi in študiji požarne varnosti
(Uradni list RS, št. 49/13)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov
(Uradni list RS, št. 67/05)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite
(Uradni list RS, št. 53/2019)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o požarnem redu
(Uradni list RS, št. 52/07, 34/11 in 101/11)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o požarnem varovanju
(Uradni list RS, št. 107/07 in 92/10)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sklep o imenovanju članov in delovanju Odbora za razpolaganje s sredstvi požarnega sklada
(Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12, 18/14, 58/16)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zakon o gasilstvu (ZGas)
(Uradni list RS, št. 113/05 - UPB1, 23/19)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uredba o doplačilni znamki v mesecu požarne varnosti
(Uradni list RS, št. 83/06, 32/11 in 8/12)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o strokovnih izpitih poklicnih gasilcev
(Uradni list RS, št. 31/00, 108/11 in 35/14)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev
(Uradni list RS, št. 65/07, 80/08, 9/11, 69/15 in 19/18)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o gasilskih uniformah, oznakah, činih, opremi ter izkaznicah
(Uradni list RS, št. 95/07, 93/11 in 100/11 popr.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravila gasilske službe
(Uradni list RS, št. 52/10)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odredba o prenosu določenih nalog zaščite in reševanja na operativne gasilske enote
(Uradni list RS, št. 58/92)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Odredba o merilih za določanje povečane nevarnosti nastanka požara, eksplozije ali druge
posebne nevarnosti
(Uradni list RS, št. 38/02)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU)
(Uradni list RS, št. 24/07 - UPB1 in 9/11)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uredba o merilih za potapljanje
(Uradni list RS, št. 81/03)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o opremi in sredstvih za dajanje prve pomoči, usposabljanju in preizkusih iz prve
pomoči ter zdravniških pregledih reševalcev iz vode
(Uradni list RS, št. 70/03 in 34/04 popr.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna
voda v bazenih
(Uradni list RS, št. 39/11 in 64/11 - popr.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o tehničnih ukrepih in zahtevah za varno obratovanje kopališč in za varstvo pred
utopitvami na kopališčih
(Uradni list RS, št. 88/03, 56/06, 26/07 in 84/07)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o reševalcih iz vode
(Uradni list RS, št. 103/11)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih
(Uradni list RS, št. 84/07, 22/13, 33/18 in 47/19)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami pri organiziranih športnih dejavnostih
(Uradni list RS, št. 17/11)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč (ZOPNN)
(Uradni list RS, št. 114/05-UPB1, 90/07, 102/07, 40/12-ZUJF in 17/14)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Sklep o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uredba o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite
(Uradni list RS, št. 62/14 in 13/17)


Zakon o Rdečem križu Slovenije (ZRKS)
(Uradni list RS, št. 7/93 in 79/10)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1)
(Uradni list RS, št. 109/12 in 110/13)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uredba o pravici do omrežnih priključnih točk s prednostjo
(Uradni list RS, št. 79/13)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pravilnik o kakovosti storitve za enotno evropsko telefonsko številko za klice v sili 112
(Uradni list RS, št. 90/13)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------