Facebook
Twitter
YouTube

ZAKONODAJA

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2009 do 2015 (ReNPVNDN)
(Uradni list RS, št. 57/09)

Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v letih 2016 do 2022 (ReNPVNDN 16-22)
(Uradni list RS, št. 75/2016)

Resolution on the National Programme of Protection against Natural and Other Disasters for the Period 2016-2022 (ReNPVNDN 16-22)

Doktrina zaščite, reševanja in pomoči (812-07/2002-1, 30. 5. 2002) in
Doctrine on Protection, Rescue and ReliefVELJAVNI PREDPISI


PREDPISI V PRIPRAVI


MEDNARODNI SPORAZUMI