Facebook
Twitter
YouTube

Vzajemno priznavanje kvalifikacij

Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij lahko uveljavljajo vsi državljani držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije, ki želijo v drugi državi članici opravljati regulirani poklic oziroma dejavnost.

Regulirani poklici oziroma regulirane dejavnosti so tisti poklici oziroma poklicne dejavnosti, za katere pogoje za njihovo opravljanje določa področni zakon ali podzakonski predpis. Vsi regulirani poklici in poklicne dejavnosti v naši državi so navedeni v Evidenci reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Opravljanje dejavnosti in poklica čezmejno/začasno

Pred prvim opravljanjem dejavnosti tuji ponudnik storitev priglasi pri Upravi RS za zaščito in reševanje. Uprava po določenem postopku pred prvim opravljanje storitev preveri tudi poklicno kvalifikacijo reguliranega poklica.

Tuja pravna ali fizična oseba lahko usposablja za reševanje iz vode po predpisanih programih ali rešuje iz vode na bazenskih in naravnih kopališčih ter na divjih vodah, če izkaže, da v državi, v kateri ima svoj sedež, izpolnjuje pogoje za opravljanje dejavnosti, ki jo želi opravljati v Republiki Sloveniji.

Regulirani poklic s področja varstva pred utopitvami je reševalec iz vode na bazenskih kopališčih, naravnih kopališčih in divjih vodah (program A, B, C).

Postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij urejata predpisa: S tema predpisoma je v slovenski pravni red prenesena Direktiva o priznavanju poklicnih kvalifikacij (2005/36/ES).

Postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij

Postopek se začne na zahtevo kandidata, ki pri organu, pristojnem za določeno področje, vloži vlogo, ki mora vsebovati: Listine se praviloma predložijo v overjenem prevodu.

Naslov pristojnega organa za pošiljanje vloge:
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Vojkova cesta 61
1000 Ljubljana
e-pošta: urszr@urszr.si

Oseba za stike:
Darja Žličar
tel: +386 1 471 2396
e-pošta: darja.zlicar@urszr.si

Plačilo upravne takse za vodenje postopkov:
Upravna taksa za vodenje upravnega postopka in izdajo odločbe je 50,00 evrov (za vlogo 25,00 evrov in za odločbo 25,00 evrov). Od 1. septembra 2008 se upravna taksa plačuje v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti.

Pri plačilu s plačilnim nalogom BN-02 je treba navesti:
namen plačila: UPRAVNA TAKSA ZA PPK
prejemnik: UPRAVNE TAKSE, Župančičeva 3, LJUBLJANA
št. računa: SI56 0110 0100 0315 637
referenca: 11 33111-7111002-6010

Pristojni organ po prejemu vloge obvesti kandidata o manjkajočih dokazilih in, če je treba, zahteva dodatno dokumentacijo. Najpozneje v dveh mesecih od popolne vloge izda odločbo o priznanju kandidatovih poklicnih kvalifikacij za opravljanje posameznega reguliranega poklica oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Pristojni organ v postopku primerja pisno dokumentacijo o kandidatovih poklicnih kvalifikacijah s poklicnimi kvalifikacijami, ki jih za opravljanje posameznega reguliranega poklica ali dejavnosti zahtevajo predpisi Republike Slovenije.

Če pristojni organ v postopku oceni, da kandidatove poklicne kvalifikacije ne ustrezajo, izda kandidatu začasno odločbo, v kateri ga pozove, naj opravi enega od dopolnilnih ukrepov za priznavanje njegovih kvalifikacij, in sicer preizkus poklicne usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje, v katerem izpolni manjkajoče pogoje.

Več informacij o sistemu vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij in postopku njihovega priznavanja, občasnem opravljanju storitev pri opravljanju reguliranih poklicev oziroma dejavnosti ter predpisane obrazce in vloge, lahko dobite na spletni strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti o vzajemnem priznavanju poklicnih kvalifikacij oziroma na spletni strani: http://www.reguliranipoklici.si.

Kontaktna točka za vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij je:
Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
tel: +386 1 369 7604
fax: +386 1 369 7669
e-pošta: gp.mddsz@gov.si