Facebook
Twitter
YouTube

Pooblastilo za preizkušanje hidrantnih omrežij

Pravna podlaga

Pogoji za pridobitev pooblastila za preizkušanje hidrantnih omrežij so določeni v Pravilniku o preizkušanju hidrantnih omrežij (Uradni list RS, št. 22/95 in 102/09).


Kdo lahko preizkuša hidrantna omrežja

Hidrantna omrežja lahko preizkuša pravna ali fizična oseba, ki ima pooblastilo za preizkušanje hidrantnih omrežij (v nadaljevanju izvajalec). Pooblastilo izda Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje.


Kakšna je razlika med preizkusom hidrantnega omrežja in rednim tehničnim nadzorom hidrantnega omrežja

Preizkus hidrantnega omrežja in potrdilo o brezhibnem delovanju mora zavezanec pridobiti pred začetkom uporabe novo vgrajenega hidrantnega omrežja, ob njegovi razširitvi ali spremenjenem oziroma zamenjanem delu.

Redni tehnični nadzor hidrantnega omrežja se izvaja najmanj enkrat letno. Obsega vizualni pregled in merjenje statičnega tlaka na zunanjem hidrantnem omrežju. Izvede ga lahko oseba, ki ima IV. stopnjo izobrazbe gasilske ali kovinarske smeri. Za redni tehnični nadzor ni treba pridobiti pooblastila Uprave RS za zaščito in reševanje.


Kaj obsega preizkus hidrantnega omrežja

Preizkus hidrantnega omrežja je sestavljen iz:


Kakšne pogoje je treba izpolnjevati za pridobitev pooblastila za preizkušanje hidrantnega omrežja

Izvajalec mora:


Veljavnost pooblastila

Pooblastilo se izda za nedoločen čas in velja do preklica. O vsaki spremembi je treba obvestiti izdajatelja pooblastila najkasneje v 30 dneh.


Kakšne pogoje mora izpolnjevati tehnični nadzornik pri izvajalcu

Tehnični nadzornik mora imeti:


Vloga za pridobitev pooblastila za preizkušanje hidrantnih omrežij

Vloga z dokazili o izpolnjevanju pogojev se lahko pošlje po pošti, faksu ali e-pošti.

Naslov: Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana.
Faks: 01 431 81 17
E-pošta:gp.dgzr@urszr.si.


Plačilo upravne takse

Za vsako vlogo in izdano odločbo se skladno z Zakonom o upravnih taksah plača upravna taksa v skupni vrednosti 22,60 evra.

Upravna taksa se plača s plačilnim nalogom, na katerem se navede:

IBAN: SI 56 0110 0100 0315 637
Sklic: SI 11 19127 7111002 00002019
Prejemnik: Ministrstvo za finance, Župančičeva 3, 1000 Ljubljana
Namen: plačilo upravne takse

Pri plačilu preko obrazca UPN se za kodo namena vnese GOVT, BIC banke prejemnika pa je BSLJSI2X.


Seznam pooblaščenih izvajalcev za preizkušanje hidrantnih omrežij