Facebook
Twitter
YouTube

Vzajemno priznavanje kvalifikacij

Vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij lahko uveljavljajo vsi državljani držav članic Evropske unije, Evropskega gospodarskega prostora in Švicarske konfederacije, ki želijo v drugi državi članici gostiteljici opravljati določen reguliran poklic oziroma dejavnost.

Regulirani poklici oziroma regulirane dejavnosti so tisti poklici oziroma poklicne dejavnosti, katerih pogoje opravljanja določa področni zakon ali podzakonski akt. Vsi regulirani poklici in poklicne dejavnosti v naši državi so navedeni v Evidenci reguliranih poklicev oziroma reguliranih poklicnih dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Regulirane poklicne dejavnosti s področja varstva pred požarom so:

Regulirani poklici s področja varstva pred požarom so:

Postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij urejajo naslednji pravni akti:

S tema dvema predpisoma je v slovenski pravni red prenesena Direktiva o priznavanju poklicnih kvalifikacij (2005/36/ES).

Postopek priznavanja poklicnih kvalifikacij

Postopek se začne na zahtevo kandidata, ki pri pristojnem organu za določeno področje vloži vlogo. Vloga mora vsebovati:

Listine se praviloma predložijo v overjenem prevodu.

Naslov pristojnega organa za pošiljanje vloge:
Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje
Vojkova cesta 61
1000 Ljubljana
e-pošta: urszr@urszr.si

Kontaktna oseba:
Darja Žličar
tel: +386 1 471 2396
e-pošta: darja.zlicar@urszr.si

Plačilo upravne takse za vodenje postopkov:
Upravna taksa za vodenje upravnega postopka in izdajo odločbe znaša 17,73 EUR (za vlogo 3,55 EUR po tarifni številki 1 in za odločbo 14,18 EUR po tarifni številki 3). Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (ZUT-G, Uradni list RS, številka 126/07) je ukinil plačevanje upravnih taks z upravnimi kolki. Od 1. septembra 2008 se upravna taksa plačuje v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti.

Pri plačilu s plačilnim nalogom BN-02 je treba navesti:
namen plačila: UPRAVNA TAKSA ZA PPK
prejemnik: UPRAVNE TAKSE, Župančičeva 3, LJUBLJANA
št. računa: SI56 0110 0100 0315 637
referenca: 11 33111-7111002-6010

Pristojni organ po prejemu vloge kandidata obvesti o manjkajočih dokazilih ter po potrebi zahteva dodatno dokumentacijo ter v roku dveh mesecev od popolne vloge izda odločbo o priznanju kandidatovih poklicnih kvalifikacij za opravljanje posameznega reguliranega poklica oziroma dejavnosti v Republiki Sloveniji.

Pristojni organ v postopku primerja pisno dokumentacijo o kandidatovih poklicnih kvalifikacijah s poklicnimi kvalifikacijami, ki jih za opravljanje posameznega reguliranega poklica ali dejavnosti zahtevajo predpisi Republike Slovenije.

Če pristojni organ v postopku oceni, da kandidatove poklicne kvalifikacije ne ustrezajo, izda kandidatu začasno odločbo, v kateri pozove kandidata, da opravi enega od dopolnilnih ukrepov za priznavanje njegovih kvalifikacij, to je bodisi preizkus poklicne usposobljenosti ali prilagoditveno obdobje, v katerem izpolni manjkajoče pogoje.

Več informacij o sistemu vzajemnega priznavanja poklicnih kvalifikacij, o postopku priznavanja poklicnih kvalifikacij ter o občasnem opravljanju storitev v primeru opravljanja reguliranih poklicev oziroma dejavnosti, predpisane obrazce in vloge, lahko dobite na spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve o vzajemnem priznavanju poklicnih kvalifikacij.

Kontaktna točka za vzajemno priznavanje poklicnih kvalifikacij je:
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Kotnikova 5
1000 Ljubljana
tel: +386 1 369 7604
fax: +386 1 369 7669
e-pošta: gp.mddsz@gov.si