Facebook
Twitter
YouTube

Posvet VARNI PRED POŽAROM V TRETJEM ŽIVLJENJSKEM OBDOBJU,
ICZR, 6. 10. 2009

Predstavitve Format
Pregled zakonodaje s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom
mag. Mojca ZUPAN
Uprava RS za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo
Pregled zakonodaje s področja graditve objektov
Saša GALONJA
Ministrstvo za okolje in prostor
Izvajanje inšpekcijskega nadzora v domovih za starejše občane
Alenka KUS
Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, Ministrstvo za obrambo
Pregled nekaterih večjih požarov v domovih za starejše osebe
mag. Aleš JUG
Slovensko združenje za požarno varstvo
Koncept varstva pred požarom pri projektiranju domov za starejše osebe
Milivoj KODRIČ
Slovensko združenje za požarno varstvo
Upoštevanje specifike domov in starejših za učinkovito varstvo pred požarom
Boris KOPRIVNIKAR
Skupnost socialnih zavodov Slovenije
Varovana stanovanja in varstvo pred požarom
Metod GABER
Nevarnosti za nastanek požarov v domovih za starejše osebe
mag. Aleš JUG
Slovensko združenje za požarno varstvo
Na kaj je treba biti pozoren pri pripravi požarnega reda, požarnega načrta, načrta evakuacije
Aleksander ŠPEC
Uprava RS za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo
Usposabljanje zaposlenih za varstvo pred požarom v domovih za starejše osebe
mag. Mojca ZUPAN
Uprava RS za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo
Pomen in izvajanje vaj evakuacije v domovih za starejše osebe
mag. Aleš JUG
Slovensko združenje za požarno varstvo
Javljanje požara v domovih za starejše osebe
Marko REBOLJ
Zarja Elektrotehnika
Oprema dvigal v domovih za starejše osebe
Mag. Ivan BOŽIČ
Zavod za varstvo pri delu d.d.
Ukrepanje ob začetnem požaru v domu za starejše osebe
Jože OBLAK
Gasilska zveza Slovenije
Minimalne tehnične zahteve za izvajalce socialno varstvenih storitev
Višnja DELAK
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve
Dom starejših občanov Preddvor - požarna varnost in predstavitev požarnega dogodka
Andreja VALANT
Dom starejših občanov Preddvor