Facebook
Twitter
YouTube

Svet Vlade RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

S sklepom vlade RS št. 01301-4/2014/5 je bil 24. 7. 2014 kot posvetovalno telo Vlade Republike Slovenije za področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ustanovljen Svet za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki deluje kot nacionalna platforma za zmanjšanje tveganj za nesreče in posledic nesreč in predstavlja institucializacijo medresorskega sodelovanja na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Svet je namenjen vzpostavljanju dialoga med Vlado Republike Slovenije in civilno družbo ter nevladnimi strokovnimi in znanstveno-raziskovalnimi ter drugimi organizacijami in združenji, za krepitev odpornosti na nesreče in doseganje trajnostnega razvoja skladno s cilji Sendajskega okvira za zmanjšanje tveganj nesreč za obdobje od 2015 do 2030. Osnovno poslanstvo Sveta je strateška presoja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami v Sloveniji, spodbujanje družbenega dialoga o tveganjih za nesreče ter razvijanje odpornosti na nesreče.

Predsednik Sveta je dr. Matjaž Mikoš, njegov podpredsednik Darko But.

Za člane Sveta so imenovani predstavniki:

Povezava na Sendajski okvir za zmanjšanje tveganj nesreč 2015-2030

Povzetki sej Sveta