Facebook
Twitter
YouTube

CRP - Novelacija in nadgradnja informacijskega sistema o zemeljskih plazovih in vključitev v bazo GIS_UJME - 03/04/05

Poročilo Format
Novelacija in nadgradnja informacijskega sistema o zemeljskih plazovih in vključitev v bazo GIS_UJME - 03/04/05 - Končno poročilo
Analiza pojavljanja plazov v Sloveniji in izdelava karte verjetnosti plazenj
Izdelava informacijskega sistema za vodenje evidence nestabilnosti tal
Merske metode za spremljanje premikov zemeljskih plazov
Metodologija ukrepanja ob ogrožajočih plazovih