Facebook
Twitter
YouTube

INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKI SISTEM VARSTVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI

   
foto: arhiv URSZR

Informacijski sistem

Informacijski sistem na področju varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami obsega različne aplikacije, ki omogočajo zbiranje, obdelavo, shranjevanje, posredovanje in uporabo podatkov o:

Viri podatkov in obveznosti, povezanih z njihovim sporočanjem in uporabo, so določeni z zakonom in mednarodnimi sporazumi.

Podatke zbirajo, obdelujejo, posredujejo in uporabljajo centri za obveščanje. V Sloveniji deluje državni in 13 regijskih centrov za obveščanje.

Delovanje informacijskega sistema omogoča računalniško omrežje ZIR, ki je sestavljeno iz:

Aplikacije s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami delimo na:


Telekomunikacijski sistem

V Sloveniji za zaščito in reševanje uporabljamo enoten in avtonomen sistem radijskih zvez, na kratko poimenovan ZARE. Za njegovo tehnično brezhibnost in nemoteno delovanje skrbi Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Sistem ZARE zagotavlja 95-odstotno pokritost terena z radijskim signalom stacionarne repetitorske mreže in 100-odstotno pokritost terena ob uporabi mobilnih repetitorskih postaj.

Po obsegu je sistem ZARE največji enotni profesionalni sistem radijskih zvez v državi. Njegovo omrežje sestavlja 55 repetitorskih postaj zgornje in 69 digitalnih repetitorskih postaj spodnje oddajniške mreže, ki jo sproti dograjujemo. Funkcionalno je sistem razdeljen na podsistem radijskih zvez in podsistem osebnega klica. Podsistem radijskih zvez omogoča neposredne in posredne radijske zveze med uporabniki radijskih postaj ter neposredne zveze z regijskimi centri za obveščanje. Podsistem osebnega klica omogoča pošiljanje kratkih besedilnih sporočil imetnikom sprejemnikov osebnega klica.

Sistem je grajen za delo v normalnih in izrednih okoliščinah. Morebitni izpad posameznih delov ne more povzročiti izpada celotnega sistema.

ZARE PLUS je večkanalni snopovni radijski sistem, ki deluje po protokolu MPT1327. Sestavlja ga 18 baznih postaj, ki omogočajo več pogovorov istočasno. Sistem se uporablja predvsem za nujno medicinsko pomoč ter omogoča skupinske in individualne klice, klice v javno telefonsko omrežje in pošiljanje kratkih sporočil.

Digitalni radijski sistem ZARE DMR se uporablja predvsem za daljinsko krmiljenje in nadzor sistema javnega alarmiranja. Sistem trenutno sestavlja 32 baznih postaj. Radijski sistemi DMR so ena od naslednjih generacij profesionalnih radijskih zvez. Nova digitalna tehnologija omogoča uporabnikom dodatne storitve in ugodnost. Uporaba tehnologije DMR pri prenovi radijskega dela sistema javnega alarmiranja je smiselna, saj hkrati s prenovo radijskega dela sistema javnega alarmiranja dobimo tudi dodatni govorni kanal.


   
foto: arhiv URSZR