Facebook
Twitter
YouTube

PRENOVA IN PREVZEM SISTEMA JAVNEGA ALARMIRANJA

       
  Motorna sirena Elektronska sirena Samostoječa elektronska
sirena

Začetek prenove in prevzema sistema javnega alarmiranja na lokalnem nivoju sega v leto 2006. Do takrat je država skrbela le za sistem javnega alarmiranja na državnem in regijskem nivoju, to je za ustrezno infrastrukturo, ki je omogočala proženje siren iz Centra za obveščanje Republike Slovenije in iz vseh 13 regijskih centrov za obveščanje. Sistem javnega alarmiranja na lokalnem nivoju, to je sirene, pa so bile v celoti v domeni lokalnih skupnosti. Te so bile dolžne zagotavljati nemoteno delovanje siren.

Ministrstvo za obrambo, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, bi moralo na podlagi novele Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami do leta 2011 prevzeti sistem javnega alarmiranja na lokalnem nivoju. Zaradi finančne in gospodarske krize bosta prenova in prevzem zaključena precej kasneje, predvidoma do leta 2020. Za sirene, ki še niso prenovljene, še vedno skrbijo lokalne skupnosti.

Prenova in prevzem potekata skladno s Študijo prevzema sistema javnega alarmiranja na lokalnem nivoju, ki jo je v ta namen leta 2006 na javnem razpisu naročila Uprava RS za zaščito in reševanje. V skladu s Študijo prevzema sistema javnega alarmiranja na lokalnem nivoju moramo prevzeti 1496 siren.

Iz prevzema so izvzete le sirene, za katere so dolžne skrbeti gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije. Te so dolžne na lastne stroške zgraditi, vzdrževati in zagotoviti delovanje siren, ki omogočajo tudi alarmiranje okoliškega prebivalstva ob nesreči, ter te sirene vključiti v enoten sistem javnega alarmiranja v Republiki Sloveniji.

Preglednica 1 podaja primerjavo zvočnega pokrivanja motorne sirene (MS) in elektronskih siren (ES).


  Motorna sirena ES 250/180 ES 500/180 ES 1000/180
Zvočni pritisk na razdalji 30m 101 dB (A) 103 dB (A) 108 dB (A) 113 dB (A)


Prednosti elektronskih siren pred motornimi:


Potek prenove

Leta 2006 je bilo prenovljenih prvih 11 siren v notranjski regiji, ki so zamenjale stare motorne sirene na tem območju. Istega leta je bil obnovljen in prevzet tudi sistem javnega alarmiranja z detekcijo premika zemeljskega plazu v Logu pod Mangartom.

V kasnejših letih se je postopno zamenjevalo stare motorne sirene z novimi, elektronskimi in sicer: v letu 2007 je bilo prenovljenih 60 siren, v letu 2008 je bilo prenovljenih 122 siren, v letu 2009 je bilo prenovljenih 296 siren, v letu 2010 je bilo prenovljenih 131 siren, v letu 2012 je bilo prenovljenih 146 siren, v letu 2013 je bilo prenovljenih 33 siren, v letu 2014 je bilo prenovljenih 6 siren, v letu 2015 pa sta bili prenovljeni 2 sireni. Od 1496 siren je bilo do sedaj (leto 2015) prenovljenih dobrih 53 %, to je 807 siren. V letu 2008 smo prevzeli tudi obstoječi sistem javnega alarmiranja v Mestni občini Ljubljana, 64 siren, ki pa bodo prenovljene kasneje. Potek prenove sistema javnega alarmiranja je prikazan v preglednici 2.

Uprava za zaščito in reševanje vzporedno s prenovo siren gradi tudi DMR radijsko omrežje, ki omogoča preizkušanje in proženje siren. Radijsko omrežje sestavljajo DMR repetitorji na višinskih točkah, radijski komunikacijski moduli pri posameznih sirenah, radijske vstopne točke in alarmne centrale v centrih za obveščanje.

V preglednici 2 je prikazan potek prenove sistema javnega alarmiranja po letih.


Leto prenove Število prenovljenih siren
2006 11
2007 60
2008 122
2009 296
2010 131
2011 84*
2012 62**
2013 33
2014 6
2015 2
* Le nakup siren (brez montaže)
** Poleg teh smo v letu 2012 montirali 84 siren, ki so bile kupljene v letu 2011.


Prenova in prevzem siren se bosta nadaljevala tudi v prihodnjih letih. Tako v letu 2016 in 2017 načrtujemo prenovo in prevzem 96 siren za poplavna področja, poteka pa tudi projekt javno zasebnega partnerstva za dokončanje prenove in prevzema SIJA. Prednost pri prenovi in prevzemu siren imajo gasilska društva prve kategorije, ki se lahko aktivirajo s sirenami, sledila bo prenova ostalih siren.