Facebook
Twitter
YouTube

CORS je osrednja mednarodna kontaktna točka za vse vrste nesreč

Sodelovanje z EU

V Centru za obveščanje Republike Slovenije (CORS) je nameščena aplikacija CECIS (Common Emergency Communication and Information System), ki se uporablja za medsebojno izmenjavo informacij med državami pristopnicami k mehanizmu Skupnosti na področju civilne zaščite in ERCC (Emergency Response and Coordination Centre) pri Evropski komisiji. V aplikaciji se nahajajo tudi vsi podatki o strokovnjakih in enotah, ki jih lahko države pristopnice k mehanizmu ponudijo, kadar po naravni ali drugi nesreči pride do prošnje za pomoč v okvirih mehanizma.

Poleg tega je v CORS nameščena aplikacija GIO (sistem za hitro kartiranje ob naravnih in drugih nesrečah) v okvirih programa GMES (Global Monitoring for Environment and Security).

V CORS je za potrebe celostnih ureditev za politični odziv na krize IPCR (Integrated Politcial Crisis Response Arranegments) nameščena aplikacija za upravljalski organ.

CORS je kontaktna točka za RAS BICHAT (sistem za zgodnje opozarjanje o ogroženosti zdravja zaradi kemijskih in bioloških nevarnih snovi) v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje in za RAS ECURIE (sistem za izmenjavo informacij in zgodnje opozarjanje na radiološke nevarnosti in nevarnosti jedrskih nesreč) v sodelovanju z Upravo za jedrsko varnost (URSJV). Poleg tega je CORS rezervna kontaktna točka za vse vrste nesreč po priročniku EU za krizno usklajevanje (the Manual on EU Emergency and Crisis Coordination, doc. 6436/1/11).


Sodelovanje z Natom

CORS je kontaktna točka za vse vrste nesreč tudi v okvirih Nata, kjer si države zaveznice izmenjujejo informacije preko EADRCC (Euro-Atlantic Disaster Response Coordination Centre). Preko EADRCC lahko prosijo za pomoč oziroma jo ponudijo ne le države zaveznice, ampak tudi partnerske države in druge tretje države. Za Slovenijo je prednostna naveza v primeru naravnih in drugih nesreč z drugimi evropskimi državami mehanizem skupnosti na področju civilne zaščite, torej izmenjava informacij po CECIS in preko ERCC.


Sodelovanje v okvirih OZN

V CORS je nameščena apliakcija UN ECE IAN za medsebojno obveščanje držav o industrijskih nesrečah s prekomejnimi vplivi. CORS je skupaj z URSJV kontaktna točka v okvirih medsebojnega obveščanja držav IAEA (International Atomic Energy Agency) o nevarnostih radiološkega sevanja in jedrskih nesreč. V CORS se ob večjih nesrečah spremlja virtualni OSOCC (On-site Operations Coordination Centre) na spletni strani http://vosocc.unocha.org.


Dvostransko sodelovanje in sodelovanje v okvirih širše regije

Po dvostranskih sporazumih s Hrvaško in Italijo o medsebojni pomoči pri gašenju večjih požarov v naravi je CORS kontaktna točka za aktiviranje helikopterja Slovenske vojske za gašenje iz zraka in za usklajevanje odobritve za gašenje iz zraka za tuje zrakoplove. Preko CORS se zaprosi in pride zaprosilo tudi za pomoč pri gašenju večjih požarov v naravi s tal.

CORS je skupaj z ReCO Maribor kontaktna točka po dvostranskem sporazumu z Avstrijo o medsebojnem obveščanju o nevarnostih poplav zaradi porušitve jezu.

V CORS je nameščena aplikacija AEWS (Accident Emergency Warning System) za Podonavje, ki jo države uporabljajo za medsebojno obveščanje o večjem prekomejnem onesnaženju voda. V sistemu poleg Slovenije sodelujejo še Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Bosna in Hercegovina, Nemčija, Madžarska, Romunija, Srbija, Češka republika, Slovaška, Ukrajina in Moldavija.


Povezave na spletne strani, ki jih CORS uporablja pri svojem delu


EU GDACS Global Disater Alert and Coordination System (Global Disaster Alert and Coordination System) RAS (Rapid Alert System) AEWS-PIAC 06 (AEWS ICPDR Podonavje )
OZN

Virtual OSOCC-UN (Virtual Operations Coordination [login])

UNECE Potresi, vulkani po svetu Vreme, hidrološka situacija po svetu Razno ZDA - Center 911