Facebook
Twitter
YouTube

DOLŽNOSTI POSAMEZNIKOV IN SKUPNOSTI

   
foto: arhiv URSZR

Sporočanje podatkov

Vsak posameznik, kot fizična ali pravna oseba, ki opazi, izve, povzroči ali ga neposredno ogrozi naravna ali druga nesreča oziroma drug pojav ali dogodek, pomemben za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, mora v skladu z zakonom o tem takoj obvestiti pristojni center za obveščanje Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje Ministrstva za obrambo (v nadaljnjem besedilu: center za obveščanje) na telefonsko številko 112 za klic v sili, po telefaksu, elektronski pošti ali drugih elektronskih komunikacijah.

Poročevalci morajo v informacijah o nevarnosti ali nesreči, ki jo posredujejo centru za obveščanje, navesti podatke o: Poročevalci, ki upravljajo meteorološke, hidrološke, radiološke ali druge opazovalne sisteme, morajo podatke o pojavih, ki lahko ogrozijo prebivalstvo, premoženje ali okolje, posredovati centrom za obveščanje kot nujno opozorilo.