Facebook
Twitter
YouTube

OCENE ZMOŽNOSTI OBVLADOVANJA TVEGANJ ZA NESREČE

Evropska komisija daje velik poudarek preventivnim aktivnostim za zmanjšanje nesreč, njihovih vplivov in verjetnosti. Izhodišče za izvajanje aktivnosti na področju preventive pred nesrečami in pripravljenosti nanje predstavlja Sklep št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Mehanizmu Evropske unije na področju civilne zaščite (UL L št. 347 z dne 20. decembra 2013, str. 924), ki je v uporabi od 1. januarja 2014. Ta dokument v točki a 6. člena določa pripravo ocen tveganj za nesreče, v točki b 6. člena pripravo in izpopolnitev načrtovanja za obvladovanje tveganj na nacionalni ali ustrezni podnacionalni ravni, v točki c istega člena pa še pripravo ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče in roke za poročanje Evropski komisiji. V Sklepu o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite je zmožnost obvladovanja tveganj za nesreče opredeljena kot sposobnost države članice ali njenih regij za zmanjšanje tveganj za nesreče, prilagoditev na tveganja ali ublažitev tveganj (vplivov in/ali verjetnosti nesreč), ugotovljenih v ocenah tveganj za nesreče, na ravni, ki so sprejemljive za posamezno državo članico, torej na sprejemljiva tveganja za posamezne nesreče.

Evropska komisija je avgusta leta 2014 izdala Smernice za oceno zmožnosti obvladovanja tveganja (v nadaljnjem besedilu: Smernice Evropske komisije za ocenjevanje tveganj za nesreče) kot neobvezen pripomoček za pripravo ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče v državah članicah. Uporaba teh smernic omogoča enotno izdelavo ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče v vseh državah članicah, tako vsebinsko kot metodološko.

Sklep o mehanizmu na področju civilne zaščite v točki c 6. člena določa tudi posredovanje teh ocen Evropski komisiji. Prvi rok za posredovanje državnih ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče je 8. avgust 2018.


Uredba o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

Po letu 2013 je večina držav članic Evropske unije že pričela aktivnosti v zvezi z izdelavo ocen tveganj za nesreče. Tudi v Republiki Sloveniji smo leta 2014 začeli z aktivnim delom na tem področju. Prvi pomemben korak je bila priprava pravnega akta, ki ureja izdelavo ocen tveganj za nesreče. V Uredbi o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite iz leta 2014 so bile tako določene vrste, vsebine in način izdelave ocen tveganja za posamezne nesreče, ki jih mora izdelati država, ocene tveganja za posamezne nesreče na lokalni ravni (če se samoupravna lokalna skupnost odloči, da jih bo izdelala), Državne ocene tveganj za nesreče, način sprejetja, javnost in način dopolnjevanja ocen tveganj za nesreče.

Za izvajanje obveznosti, ki izhajajo iz Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite na področju izpopolnitve načrtovanja ukrepov za obvladovanje tveganj za nesreče za namene preventive in pripravljenosti (v nadaljnjem besedilu: načrtovanje) ter izvajanja ukrepov za preventivo in pripravljenost (v nadaljnjem besedilu: izvajanje ukrepov) ter ocenjevanja zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, je bilo treba prej omenjeno uredbo dopolniti. Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite iz leta 2017 tako v primerjavi s prvotno uredbo iz leta 2014 širi vsebino s področja ocenjevanja tveganj za nesreče še na ocenjevanje zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče in to na podlagi izpopolnjenega načrtovanja in izvajanja ukrepov. Novela uredbe povzema tudi vse ključne vsebine smernice.

V Uredbi o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (Uradni list RS, št. 62/14, 13/17) se določa vrste, vsebine in način izdelave ocen zmožnosti obvladovanja tveganja za posamezne nesreče, ki jih mora izdelati država, ocene zmožnosti obvladovanja tveganja za posamezne nesreče na lokalni ravni (če se samoupravna lokalna skupnost odloči, da jih bo izdelala), Državne ocene zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, način sprejetja, javnost in način dopolnjevanja ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče.


Obrazložitev Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu unije na področju civilne zaščite

Obrazložitev Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu unije na področju civilne zaščite

Uredba o izvajanju Sklepa o mehanizmu unije na področju civilne zaščite (Uradni list RS, št. 62/14, 13/17) - neuradno prečiščeno besedilo


Podrobnejša vsebina ocen zmožnosti obvladovanja tveganja za posamezne nesreče

Razvid - preglednica

Uredba je uradno prevedena tudi v angleški jezik.

Uredba o izvajanju Sklepa o mehanizmu unije na področju civilne zaščite (Uradni list RS, št. 62/14) - angleška verzija

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu unije na področju civilne zaščite (Uradni list RS, št. 13/17) - angleška verzija


Podporni dokumenti


Sklep o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

Slovenija kot članica Evropske unije aktivno sodeluje na področju civilne zaščite, ki je komunitarna (prvostebrna politika), kjer velja načelo subsidiarnosti. Evropska unija ima na področju CZ zgolj podporno vlogo državam članicam, in sicer pri njihovih prizadevanjih za izboljšanje preventive, pripravljenosti in odziva na nesreče. Mehanizem Unije na področju civilne zaščite je bil vzpostavljen v 2001 in prenovljen v 2007.

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite iz leta 2013 podpira in dopolnjuje ukrepanje držav članic na področju civilne zaščite, da se izboljša učinkovitost sistemov za obvladovanje naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek, kar vključuje dejavnosti za preprečevanje nesreč ter pripravljenost in učinkovit odziv nanje.

Glavne značilnosti mehanizma so:

Mehanizem je objavljen v Uradnem listu Evropske unije (Sklep št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o mehanizmu na področju civilne zaščite (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 924) in je preveden v slovenski jezik.

Sklep o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite - v slovenščini

Sklep o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite - v angleščini

S sprejetjem Sklepa (EU) 2019 Evropskega parmalenta in Sveta z dne 13. marca 2019 o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite so bile uveljavljene predvsem nekatere spremembe v okviru 6. člena, ki se nanašajo na ocene tveganj za nesreče in ocene zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, ostale bistvene novosti v mehanizmu pa se nanašajo predvsem na spremembe v formulaciji prostovoljnega nabora, sofinanciranju logistike in transportnih zmogljivosti pri pošiljanju pomoči ob nesrečah ter na ustanovitev in razvoj rescEU sil.

Spremembe Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite - v slovenščini

Spremembe Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite - v angleščini

Na spodnjih povezavah pa je dosegljivo uradno prečiščeno besedilo Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite.

Prečiščeno besedilo Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite - v slovenščini

Prečiščeno besedilo Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite - v angleščiniSmernice za ocenjevanje zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče (Risk Management Capability Assessment Guidelines)

Evropska komisija je avgusta 2015 (načrtovano pa je bilo do 22. decembra 2014) izdala smernice, ki urejajo ocenjevanje zmožnosti ovladovanja tveganj za nesreče, ki naj bi bile neobvezen pripomoček državam članicam pri ugotavljanju zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče.

V smernici so opredeljeni področje njene uporabe in cilji, metodologija, postopek izdelave ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče ter vsebina teh ocen. Zmožnost obvladovanja tveganj za nesreče se ocenjuje na področjih ocen(jevanja) tveganj za nesreče, načrtovanja za obvladovanja tveganj ter izvajanja ukrepov za preventivo pred tveganji in pripravljenost nanje (načrtovanje in izvajanje ukrepov) in sicer z vidika upravnih, tehničnih in finančnih zmogljivosti.

Pri oceni upravnih zmogljivosti se je treba v odvisnosti od ocenjevanega področja osredotočiti na obstoj ustreznega okvira, dodelitev pristojnosti in odgovornosti, obstoj potrebnega strokovnega znanja, obseg vključenosti zunanjih deležnikov in komuniciranje, koordinacijo postopkov načrtovanja, obstoj relevantnih metodologij, strategij in politik.

Pri oceni tehničnih zmogljivosti se je treba osredotočiti na oceno uporabe ustrezne metodologije in infrastrukture, opreme, zalog (materialnih in drugih sredstev) ter na obseg in ustreznost strokovnega tehničnega znanja.

Pri oceni finančnih zmogljivosti se je treba osredotočiti na oceno razpoložljvosti finančnih sredstev.

Metodologija ter vsebina smernice (vprašanja in ocene, prek katerih se ocenjuje zmožnost obvladovanja tveganj za nesreče) sta v celoti oziroma neposredno prenesena v Uredbo o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (Uradni list RS št. 62/14, 13/17).

Smernice za oceno zmožnosti obvladovanja tveganja - v slovenščini (uraden prevod)

Smernice za oceno zmožnosti obvladovanja tveganja - v angleščini


Ocene zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji


Ocene zmožnosti obvladovanja tveganja za posamezne nesreče

Skladno z obveznostmi iz Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite je bilo leta 2015 izdelanih 12 ocen tveganja za posamezne nesreče, s katerimi so bila ugotovljena tveganja za 13 nesreč. Tem ocenam je v letih 2017 in 2018 sledila izdelava ocen zmožnosti obvladovanja tveganj za te nesreče. Ocene so izdelala pristojna ministrstva v sodelovanju s preostalimi ministrstvi in drugimi sodelujočimi organi.

Ocena zmožnosti obvladovanja tveganja za žled

Ocena zmožnosti obvladovanja tveganja za pojav epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh

Ocena zmožnosti obvladovanja tveganja za posebno nevarne bolezni živali

Ocena zmožnosti obvladovanja tveganja za velike požare v naravnem okolju

Ocena zmožnosti obvladovanja tveganja za letalsko nesrečo

Ocena zmožnosti obvladovanja tveganja za železniško nesrečo

Ocena zmožnosti obvladovanja tveganja za jedrsko ali radiološko nesrečo

Ocena zmožnosti obvladovanja tveganja za poplave

Ocena zmožnosti obvladovanja tveganja za potres

Ocena zmožnosti obvladovanja tveganja za nesreče z nevarnimi snovmi

Ocena zmožnosti obvladovanja tveganja za sušo

Ocena zmožnosti obvladovanja tveganja za terorizem, ki jo je izdelalo Ministrstvo za notranje zadeve, ima stopnjo tajnosti interno, zato ni javno objavljena. Ogled je možen na Ministrstvu za notranje zadeve, Direktorat za Policijo in druge varnostne naloge, Služba za varnostno načrtovanje, Štefanova 2, Ljubljana, kontaktna oseba je Irena Utroša, e-naslov: irena.utrosa@gov.si

Povezave do Ocene zmožnosti obvladovanja tveganja za potres, Ocene zmožnosti obvladovanja tveganja za epidemije in pandemije nalezljivih bolezni pri ljudeh, Ocene zmožnosti obvladovanja tveganja za nevarne snovi in Ocene zmožnosti obvladovanja tveganja za sušo bodo objavljene naknadno.


Državna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče

Državna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče je skupna (sintezna) ocena tveganj za nesreče, ki za državo predstavljajo že ugotovljena tveganja. V njej so zajete primerjane vse nesreče, za katere so bile leta 2015 prvič izdelane ocene tveganja za posamezne nesreče. Oceno je v koordinaciji z nosilci, pristojnimi za izdelavo ocen zmožnosti obvladovanja tveganja za posamezne nesreče, izdelala Uprava RS za zaščito in reševanje, s sklepom pa jo je sprejela Vlada RS.

Državna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče - v slovenščini

Državna ocena zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče - v angleščini