Facebook
Twitter
YouTube

Obrazci za prijavo škode

Škoda zaradi posledic naravnih nesreč se prične ocenjevati na podlagi sklepa Uprave RS za zaščito in reševanje pod pogoji, določenimi z zakonom. Za ocenjevanje škode v pristojnosti občine se uporabljajo naslednji obrazci:

Pri tem se uporabljajo naslednji ceniki:

Izpolnjene obrazce vnesejo občinske komisije ali ostale pristojne komisije v Aplikacijo AJDA.


POMEMBNO

Poškodovanost se ugotavlja s primerjavo stanja poškodovane stvari tik pred nesrečo in stanja po nesreči. Pri tem se upošteva tudi življenjsko dobo ter možnosti in vpliv lastne sposobnosti obnavljanja poškodovane stvari.

Vsaka škoda mora biti dokazana z ustreznimi listinami, ki jih preskrbi in predloži oškodovanec, izpolni pa komisija za oceno škode ali pooblaščeni cenilec. Dokumentiranje škode se izvede na obrazcih od 1 do 8.

Komisija za oceno škode ali cenilec morata s podpisom potrditi cenitev škode, zapisnik o ogledu oziroma podatke, na podlagi katerih se bo škoda ocenila. Oškodovanec s podpisom potrdi, da je bil seznanjen s cenitvijo škode, zapisnikom o ogledu oziroma podatki na podlagi katerih se bo škoda ocenila.

Ocenjuje se poškodovanost in ne sanacija poškodovanih stvari.