Facebook
Twitter
YouTube

Splošne smernice s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
ter varstva pred požarom

Skladno s 13. členom Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10 - popr., 57/12, 109/12) in 47. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 109/12) objavljamo splošne smernice s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varstva pred požarom za pripravo državnih prostorskih načrtov, medobčinskih prostorskih načrtov in občinskih prostorskih načrtov.


Dokumenti Format
Splošne smernice za pripravo državnega prostorskega načrta (DPN)
Splošne smernice za pripravo državnega prostorskega načrta (DPN)
Splošne smernice za pripravo občinskega prostorskega načrta (OPN) ali medobčinskega prostorskega načrta (MPN)
Splošne smernice za pripravo občinskega prostorskega načrta (OPN) ali medobčinskega prostorskega načrta (MPN)
Območja za potrebe delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Območja za potrebe delovanja sistema varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami
Polhova jama - območje (shape)