Facebook
Twitter
YouTube

RAZPIS PREIZKUSOV USPOSOBLJENOSTI ZA REŠEVALCE IZ VODE IN OSEBE, USPOSOBLJENE ZA REŠEVANJE IZ VODE V SEZONI 2020/2021

Obveščamo vas, da zaradi preventivnih ukrepov v zvezi s Koronavirusom do nadaljnjega odpovedujemo vse razpisane preizkuse usposobljenosti reševalcev iz vode po programih A, B, C in D. Vsi odpovedani termini bodo nadomeščeni takoj, ko bo mogoče, o čemer boste pravočasno obveščeni.


Uprava RS za zaščito in reševanje (v nadaljevanju: uprava) na podlagi 9. člena Pravilnika o reševalcih iz vode razpisuje preizkuse usposobljenosti po programih usposabljanja:

- za reševalce iz vode na bazenskih kopališčih program A, modula A1 in A2

- za reševalce iz vode na naravnih kopališčih program B

- za reševalce iz vode na divjih vodah program C

- za osebe, ki izposojajo plovila program D.

V nadaljevanju so navedene informacije o terminih, prijavi, stroških in drugih pogojih, povezanih z opravljanjem preizkusa usposobljenosti za pridobitev naziva reševalec iz vode in naziva oseba, usposobljena za reševanje iz vode.

Pri izvajanju preizkusa usposobljenosti je treba upoštevati splošne ukrepe za preprečevanje širjenja bolezni COVID-19 in posebna priporočila za bazenska kopališča in kopalno vodo v bazenih, ki jih je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje.

PREIZKUS USPOSOBLJENOSTI ZA PRIDOBITEV NAZIVA REŠEVALEC IZ VODE IN NAZIVA OSEBA, USPOSOBLJENA ZA REŠEVANJE IZ VODE

Kandidat opravlja preizkus usposobljenosti po izbranem programu po koncu usposabljanja, ki ga izvajajo pooblaščeni izvajalci. Usposabljanje je obvezno.

Za reševalca iz vode po programu A, B in C se lahko usposobi oseba, ki
- je polnoletna,
- ima najmanj srednjo poklicno izobrazbo,
- ima opravljen predpisan zdravniški pregled (pri specialistu medicine dela, prometa in športa),
- je opravila preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti (izvajajo ga pooblaščeni izvajalci pred začetkom usposabljanja),
- je opravila preizkus usposobljenosti za dajanje prve pomoči (izvaja ga Rdeči križ Slovenije).

Za reševanje iz vode po programu D se lahko usposobi oseba, ki:
- je polnoletna,
- ima opravljen zdravniški pregled (ugotavljanje splošne delovne sposobnosti),
- je opravila preizkus iz znanja plavanja in plavalnih sposobnosti (izvajajo ga pooblaščeni izvajalci pred začetkom usposabljanja),
- je opravila preizkus usposobljenosti za dajanje prve pomoči (izvaja ga Rdeči križ Slovenije).

Prijava k preizkusu usposobljenosti

Za opravljanje preizkusa usposobljenosti je treba prijavnico z dokazili o izpolnjevanju pogojev in vašo privolitev za obdelavo osebnih podatkov poslati na Upravo RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, Ljubljana, ali po e-pošti na nada.osenk@urszr.si.

Prijaviti se je treba najmanj sedem dni pred izbranim terminom, če kandidat priloži vsa potrebna dokazila, oziroma najmanj 40 dni prej, če dokazila pridobi uprava iz uradnih evidenc. Vsi kandidati pa morajo obvezno priložiti:
- fotografijo (35 mm x 45 mm) za izkaznico,
- potrdilo o zdravniškem pregledu.

Potek preizkusa usposobljenosti

Preizkus usposobljenosti obsega teoretični in praktični del. Kandidat ga opravi, če je uspešen pri obeh delih preverjanja. Pri teoretičnem delu mora doseči 70 odstotkov točk, pri praktičnem pa je treba pravilno opraviti vse predpisane vaje. Kandidat, ki ni uspešen pri preverjanju znanja plavanja in plavalnih sposobnosti, ne more nadaljevati praktičnega preverjanja reševanja iz vode. Pri praktičnem delu lahko takoj po končanem preverjanju ponavlja največ dve predpisani vaji. Če je pri ponavljanju neuspešen, ponovno opravlja praktični del v celoti, praviloma po preteku treh mesecev. Če je tudi drugič neuspešen, se lahko k preizkusu usposobljenosti ponovno prijavi po enem letu, pred tem pa mora še enkrat opraviti tudi usposabljanje.

Merila komisije za preverjanje znanja po programih A in B

Prikazi različnih načinov reševanja iz vode na bazenskih in naravnih kopališčih s pojasnili in komentarji

Komisija po potrebi preverja identiteto kandidatov.

Kandidat, ki se ne strinja z oceno komisije, lahko takoj po razglasitvi ocene vloži ugovor, ki se zapiše v zapisnik. O njegovi utemeljenosti odloča generalni direktor uprave po posvetovanju s komisijo. Če je ugovor utemeljen, kandidat ponovno opravlja preizkus usposobljenosti v naslednjem razpisanem terminu. Na odločitev komisije, sprejeto po ponovnem preverjanju, je mogoča pritožba.

Če se kandidat iz neopravičenih razlogov ne udeleži preizkusa usposobljenosti, na katerega se je prijavil, ali če med preizkusom odstopi, se šteje, da preizkusa ni opravil. V tem primeru se preizkus usposobljenosti plača v celoti, stroškov ne vračamo.

Kandidatu, ki uspešno opravi preizkus usposobljenosti po izbranem programu in izpolni druge pogoje za pridobitev naziva, uprava izda izkaznico reševalca iz vode oziroma potrdilo o usposobljenosti.


OBNAVLJANJE PREIZKUSA USPOSOBLJENOSTI (LICENCA)

Reševalec iz vode mora usposobljenost po programih A, B in C potrditi vsako tretje leto, osebe, ki so usposobljene za reševanje iz vode po programu D, pa vsako peto leto. Preizkus usposobljenosti obsega samo praktični del (glej potek preizkusa usposobljenosti). Pred tem je treba opraviti predpisan zdravniški pregled in preizkus usposobljenosti za dajanje prve pomoči.
Ob prijavi je treba obvezno priložiti potrdilo o zdravniškem pregledu.

VIŠINA STROŠKOV IN NAČIN PLAČILA

  A1 in A2 B C razlika B - A* D
teoretični in praktični del 90,00 EUR 110,00 EUR 80,00 EUR 80,00 EUR 60,00 EUR
samo teoretični del 20,00 EUR 20,00 EUR 15,00 EUR 10,00 EUR 10,00 EUR
samo praktični del (obnova licence) 80,00 EUR 100,00 EUR 70,00 EUR 70,00 EUR 45,00 EUR

*Če je kandidat že opravil preizkus usposobljenosti po programu A in se želi usposobiti tudi po programu B, mora razliko med programoma opraviti v isti sezoni.

Vsi zneski vključujejo 22 % davek na dodano vrednost.

Stroške preizkusa usposobljenosti je treba nakazati na transakcijski račun organizatorja preizkusov:

Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova cesta 61
1000 Ljubljana
IBAN: SI 56 01100 6370191114,
obvezno sklic na št. 11 19127-7130066
(tudi v seznamu terminov).


NE PREZRITE

Uprava lahko odpove, prestavi ali določi dodatni rok za izvedbo preizkusa usposobljenosti. O tem prijavljene kandidate pravočasno obvesti, praviloma najmanj pet dni pred predvidenim rokom.