Facebook
Twitter
YouTube

Varstvo pred utopitvami


   
foto: arhiv URSZR

Področje ureja Zakon o varstvu pred utopitvami (ZVU-UPB1, Uradni list RS, št. 42/07 in 9/11). Glavni cilj je zmanjšati število utopitev na urejenih kopališčih in drugih kopalnih območjih, kjer poleg kopanja potekajo tudi različne športne in druge prostočasne dejavnosti. Na ravni države so pristojnosti porazdeljene med več ministrstev, ki skrbijo za izvajanje zakona in drugih izvršilnih predpisov. Podobno velja tudi za nadzor, ki ga izvajajo inšpektorji skladno s svojimi pooblastili.

Minister, pristojen za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami predpiše Pravilnik o reševalcih iz vode (Uradni list RS, št. 103/11) in Pravilnik o ukrepih za varstvo pred utopitvami na kopališčih (Uradni list RS, št. 84/07 in 22/13).

Zaščito in reševanje ob poplavah ter drugih nesrečah na celinskih vodah izvajajo pripadniki gasilskih, potapljaških, tehnično reševalnih in drugih enot Civilne zaščite, reševanje ljudi in plovil na morju pa tudi Uprava RS za pomorstvo v sodelovanju s policijo.

Ukrepi varstva pred utopitvami

1. Posegi v prostor in graditev kopališč
Pri projektiranju, graditvi in rekonstrukcijah je treba upoštevati prostorske, gradbene in druge tehnične ukrepe, kot so označitev kopališč, urejeni dostopi in izstopi iz vode, označitev ter primerno varovanje nevarnih mest, namestitev opozorilnih napisov in opreme ter neoviran dostop za reševalce in reševalna vozila.

2. Promet ob vodi in na njej
Upravljavci prometnih objektov morajo posebej zavarovati mostove, cestne odseke in druge objekte ob vodah, kjer je nevarnost zdrsa ali padca v vodo. Lastniki plovil morajo poskrbeti za varnost ljudi na plovilu. Vsa plovila morajo biti opremljena z rešilnimi jopiči.

3. Ureditev obale in posebni ukrepi
Lastniki oziroma imetniki vodne pravice morajo na obali dovoliti postavitev opozorilnih napisov ter reševalne opreme in sredstev. Na zaledenelih vodnih površinah so dovoljeni hoja, drsanje in druge dejavnosti le, ko je zaledenela površina varna. Varnost ugotavlja po pooblastilu lokalne skupnosti pravna ali fizična oseba, ki lahko glede na razmere predpiše tudi posebne ukrepe varstva pred utopitvami ali omeji oziroma prepove športne in druge dejavnosti na tistem delu, kjer je povečana nevarnost utopitve.

4. Varnost na prireditvah, pri športnih dejavnostih in delu
Organizator javnih prireditev na, v in ob vodi mora po predpisih o javnih zbiranjih pridobiti dovoljenje pristojnega organa in zagotoviti ustrezno reševalno opremo ter zadostno število reševalcev iz vode ali oseb, usposobljenih za reševanje iz vode.

Organizator športnih dejavnosti po predpisih o športu mora prav tako upoštevati ukrepe varstva pred utopitvami in zagotoviti varnost sodelujočih ali udeležencev ter prisotnost zadostnega števila reševalcev iz vode ali oseb, usposobljenih za reševanje iz vode.

Tisti, ki izvajajo organizirane dejavnosti na vodah s pridobitnim namenom (kot so npr. rafting, kajakaštvo, soteskanje ipd.), morajo za vsako skupino udeležencev zagotoviti prisotnost reševalca iz vode oziroma osebe, usposobljene za reševanje iz vode, ter predpisano reševalno opremo.

Delodajalec mora pri delih, pri katerih je nevarnost utopitve, poskrbeti za usposobljenost delavcev za samoreševanje in primerno zavarovati delovišče.

Izposojevalci opreme in sredstev morajo pri izposoji paziti na vremenske in vodne razmere ter na tehnično brezhibnost izposojenih plovil. Opreme in sredstev ni dovoljeno izdati osebam, mlajšim od 15 let, ki so brez nadzora, niti osebam, ki so pod vplivom alkohola, mamil ali drugih psihotropnih snovi. Na vidnem mestu morajo biti izobešena navodila za izvajanje ukrepov varstva pred utopitvami, med delovnim časom izposojevalnice pa morata biti zagotovljena neprekinjen nadzor nad izposojenimi plovili in prisotnost osebe, usposobljene za reševanje iz vode.

5. Usposabljanje
Osnovne in srednje šole morajo v okviru izobraževanja vsem učencem zagotoviti možnosti, da se naučijo plavati. Prostovoljne oblike usposabljanja lahko organizirajo država, lokalne skupnosti, društva, športne organizacije in lastniki oziroma upravljavci kopališč.

Potapljanje

Območje potapljanja z avtonomno potapljaško opremo do globine 40 m in območje tehničnega potapljanja morata biti vidno označeni. Potapljanje je dovoljeno le osebam s predpisano opremo, psihofizično sposobnostjo in potrdilom o končanem usposabljanju. Tehnično potapljanje je potapljanje z avtonomno potapljaško opremo pod 40 m oziroma vsako potapljanje v podzemnih jamah, rudnikih, podzemnih vodotokih, pod ledom ipd. Za potapljače, ki so vključeni v sistem zaščite, reševanja in pomoči, so merila za potapljanje in usposabljanje predpisana v Uredbi o merilih za potapljanje (Uradni list RS, št. 81/2003). Zakon predpisuje tudi pogoje za tehnično potapljanje tujih oseb in območja, kjer je potapljanje prepovedano. Taka območja morajo biti posebej označena.

Kopališča

Upravljavec kopališča mora imeti priglašeno dejavnost obratovanja bazena ali kopališča in izpolnjevati druge predpisane pogoje. Območje kopališča mora biti vidno označeno. Na morju se kopalci lahko oddaljijo največ 150 metrov od obale, na jezeru do 100 metrov in na reki največ 30 metrov od obale.

Lastnik ali upravljavec kopališča mora imeti na vidnem mestu obešen kopališki red, ki določa obratovalni čas kopališča, način uporabe kopaliških objektov, dovoljene dejavnosti in druge ukrepe za zagotavljaje reda, čistoče in varnosti kopalcev in obiskovalcev. Zagotoviti mora stalno navzočnost predpisanega števila reševalcev iz vode, ki neprestano opazujejo vodno površino in, če je treba rešujejo in dajejo prvo pomoč ter vzdržujejo red na kopališču. Upravljavec mora skrbeti tudi za higiensko vzdrževanje objektov in izpolnjevati predpisane higienske zahteve za kopalno vodo.

Zbirke podatkov

Za vzpostavitev in vzdrževanje zbirke podatkov o utopitvah je pristojno Ministrstvo za notranje zadeve. Zbrani podatki služijo za izdelavo strokovnih analiz, pripravo preventivnih ukrepov, obveščanje javnosti in izboljšanje ukrepov varstva pred utopitvami. O usposobljenih reševalcih iz vode vzpostavi in vodi zbirko podatkov Uprava RS za zaščito in reševanje.

Nadzor in kazenske določbe

Nadzor nad izvajanjem zakona o varstvu pred utopitvami opravljajo inšpektorji glede na delovno področje in pristojnosti. Za različne prekrške so predvidene kazni od 400 do 4000 evrov.


   
foto: arhiv URSZR