Facebook
Twitter
YouTube

Nadzor vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite

Na podlagi četrtega odstavka 41. člena Zakona o varstvu pred požarom je minister za obrambo v Pravilniku o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite predpisal, za katere sisteme aktivne požarne zaščite so lastniki ali uporabniki zavezanci za pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju, kakšen je postopek preizkušanja in tehničnega nadzora takšnih vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ter kakšni so pogoji za pravne osebe, samostojne podjetnike posameznike in posameznike, ki samostojno opravljajo dejavnosti, ki želijo pridobiti pooblastilo za preizkušanje.

Vgrajeni sistemi aktivne požarne zaščite se v skladu z 2. členom Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, razvrščajo v eno od naslednjih skupin:

V nadaljevanju 2. člena Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite je določeno, kaj so sistemi iz zgoraj navedenih skupin in njihovi sestavni deli.

Nadzor vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite obsega preizkušanje, ki ga lahko izvajajo samo s strani Uprave RS za zaščito in reševanje pooblaščeni izvajalci in tehnični nadzor, ki ga zavezanec izvaja v skladu z navodili proizvajalcev proizvodov, ki sestavljajo vgrajen sistem aktivne požarne zaščite ter v skladu z navodili iz standardov in drugih normativnih dokumentov, po katerih je bil sistem aktivne požarne zaščite načrtovan in vgrajen. Podatki o pooblaščnih izvajalcih preizkusov in pogojih za pridobitev pooblastila, so objavljeni na našem spletnem naslovu http://www.sos112.si/slo/page.php?src=sv1193.htm.

Lastnik ali uporabnik objekta z vgrajenim sistemom aktivne požarne zaščite, ki je zavezanec za pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju, mora skrbeti za to, da ima pridobljeno veljavno potrdilo o brezhibnem delovanju. Veljavnost potrdila o brezhibnem delovanju je navedena na izdanem potrdilu, ki ga mora zavezanec hraniti, da ga lahko predloži inšpektorju Inšpektorata RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki izvaja nadzor nad izvajanjem določb Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite ali pooblaščenemu izvajalcu preizkusov, ki bo zaradi prenehanja veljavnosti predhodno izdanega potrdila izvajal periodični preizkus oziroma prvi preizkus po posegu v vgrajen sistem ali dogodku.

Izvajalec preizkusov mora v fizični obliki hraniti izdana potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite, pet let od datuma izdaje. Na prošnjo zavezanca mu lahko za vgrajen sistem aktivne požarne zaščite Uprava RS za zaščito in reševanje posreduje kopije poročil o preizkusu in potrdil o brezhibnem delovanju, ki jih je od pooblaščenih izvajalcev preizkusov prejela ali ki so jih vnesli v elektronski informacijski sistem za zbiranje in obdelavo podatkov o zavezancih. Uprava RS za zaščito in reševanje je na podlagi 5. člena Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite vzpostavila elektronski informacijski sistem za zbiranje in obdelavo podatkov o zavezancih in pooblaščeni izvajalci preizkusov so od pričetka veljavnosti novega pravilnika (14. 9. 2019) dolžni vanj vnašati izdane dokumente.

Pri preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite se preveri, ali sistem brezhibno deluje in ali ustreza tehničnim rešitvam iz projektne dokumentacije. Preizkus se začne s pregledom dokumentacije vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite, nadaljuje s pregledom izvedenega stanja in konča s praktičnim preizkusom delovanja sistema. Če lastnik ali uporabnik objekta, v katerem je vgrajen sistem aktivne požarne zaščite, nima na voljo dokumentacije o gradnji objekta, ki se nanaša na vgrajen sistem aktivne požarne zaščite, mora, če želi pridobiti potrdilo o brezhibnem delovanju, predhodno pridobiti strokovno presojo, ki jo izdela pooblaščeni inženir s področja požarne varnosti. Če iz strokovne presoje izhaja, da je sistem aktivne požarne zaščite v objektu vgrajen na podlagi tehničnih rešitev, s katerimi je doseženo izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom, kot je določeno v prvem odstavku 2. člena tega pravilnika, je lastnik ali uporabnik objekta zavezanec za pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju. Pred preizkusom mora pridobiti tudi drugo dokumentacijo o vgrajenem sistemu, ki je potrebna za pregled izvedenega stanja in praktični preizkus delovanja.

Izvajalec preizkusa zavezancu izda potrdilo o brezhibnem delovanju, če je iz poročila o preizkusu vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite razvidno, da je sistem brezhiben. Potrdilo o brezhibnem delovanju velja tri leta od datuma izdaje takšnega poročila. Če izvajalec preizkusi samo dograjeni, spremenjeni ali zamenjan dela obstoječega sistema in izda potrdilo o brezhibnem delovanju, je to veljavno samo do izteka veljavnosti potrdila o brezhibnem delovanju, ki je bilo pred tem izdano za celoten vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite. Po izteku veljavnosti takšnega potrdila o brezhibnem delovanju izvajalec preizkusi celoten vgrajeni sistem aktivne požarne zaščite.

Pooblaščeni izvajalec preizkusov izdela poročilo o preizkusu v skladu z obrazcem iz Priloge 2 in potrdilo o brezhibnem delovanju v skladu z obrazcem iz Priloge 3, ki sta sestavni del Pravilnika o nadzoru vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite.

Pojasnila, ki jih je Uprava RS za zaščito in reševanje izdala na podlagi prejetih vprašanj o izvajanju nadzora vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite: