Facebook
Twitter
YouTube

Zasnova in študija požarne varnosti

Za gradnjo požarno manj zahtevnih objektov se izdela zasnova požarne varnosti, za gradnjo požarno zahtevnih objektov pa študija požarne varnosti. Zasnova požarne varnosti oziroma študija požarne varnosti je elaborat, s katerim se dokazuje izpolnjevanje bistvene zahteve varnosti pred požarom. Za nezahtevne in enostavne objekte po predpisih o graditvi objektov, ki so požarno nezahtevni, se zasnova in študija požarne varnosti ne izdelujeta.

Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti določa vsebino, razvršča objekte glede na požarno zahtevnost, določa objekte, za katere je obvezna izdelava zasnove ali študije, ter pogoje, ki jih mora izpolnjevati odgovorni projektant, ki izdeluje zasnovo ali študijo. V skladu z določbo tega pravilnika Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje na spletni strani objavlja priporočila o podrobnejši vsebini tehničnega poročila in risb v zasnovah in študijah požarne varnosti.