Facebook
Twitter
YouTube

Strokovni izpit iz varstva pred požarom

Strokovni izpit iz varstva pred požarom (v nadaljevanju izpit) mora opraviti vsak, ki želi izvajati ukrepe varstva pred požarom. Ti obsegajo izdelavo požarnih redov, požarnih načrtov, načrtov evakuacije in usposabljanje za varstvo pred požarom.

Izpit je sestavljen iz splošnega in posebnega dela. Lahko ju opravljate skupaj ali vsakega posebej.


Pogoji za prijavo:

K izpitu se prijavite s predpisano prijavnico.


Izpitni roki leta 2020 in 2021:

2020

2021


V primeru večjega števila prijav bomo razpisali dodatni izpitni rok, največ enega v vsakem izpitnem obdobju. Izpit je v Izobraževalnem centru Republike Slovenije za zaščito in reševanje na Igu.

Informacije: darja.zlicar@urszr.si ali 01 471 23 96.

Pravilnik o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11 – popr.)

Program izpita predpisuje postopek prijave in odjave, vsebino in potek izpita ter način preverjanja znanja, navodilo za pripravo pisne naloge, ponavljanje izpita ter obvezno in priporočeno literaturo.


Priprava na izpit

Pripravljate se lahko samostojno ali se udeležite pripravljalnega seminarja, ki ga organizirajo nekatera podjetja, pooblaščena za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Seznam pooblaščenih podjetij

Delno gradivo

Vprašanja po področjih


Stroški in način plačila

Stroške izpita poravnate sami ali organizacija, ki vas prijavi k izpitu. Ministrstvo za obrambo plačniku izstavi račun po opravljeni storitvi (po opravljanju izpita).

Vrsta izpita Cena v evrih*
Splošni del strokovnega izpita 125,00
Splošni in posebni del strokovnega izpita 155,00
Posebni del strokovnega izpita ali ponavljanje posebnega dela izpita 50,00
Ponavljanje enega predmeta splošnega dela strokovnega izpita 50,00

*Vsi zneski vključujejo 22-odstotni davek na dodano vrednost.Podatki za plačilo

Prejemnik: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

IBAN: SI 56 01100 6370191114

Sklic: 00 19127 7130066

BIC banke prejemnika: BSLJSI2X

Koda namena: GOVT