Facebook
Twitter
YouTube

Strokovni izpit iz varstva pred požarom

Skladno s Pravilnikom o usposabljanju in pooblastilih za izvajanje ukrepov varstva pred požarom (Uradni list RS, št. 32/11 in 61/11 - popravek) morajo strokovni izpit iz varstva pred požarom opraviti vsi strokovni delavci, ki izvajajo ukrepe varstva pred požarom (usposabljanje za varstvo pred požarom, izdelava požarnih redov in načrtov ter načrtov evakuacije).

Strokovni izpit iz varstva pred požarom obsega splošni in posebni del, kandidat ju lahko opravlja ločeno ali skupaj.


Pogoji za prijavo k izpitu:

Kandidati se lahko s predpisano prijavnico prijavljajo k izpitu vse leto.


Razpisani izpitni roki leta 2019:

Če bo prijav več, bodo razpisani dodatni izpitni roki.

Informacije: darja.zlicar@urszr.si ali 01 471 23 96.


Program strokovnega izpita iz varstva pred požarom

V programu strokovnega izpita iz varstva pred požarom so predpisani: postopek prijave in odjave, vsebina in potek izpita ter način preverjanja znanja, navodilo za pripravo pisne naloge, ponavljanje izpita ter obvezna in priporočena literatura.


Priprava na izpit

Kandidati se na izpit pripravljajo samostojno ali na pripravljalnih seminarjih, ki jih lahko organizirajo podjetja, pooblaščena za izvajanje ukrepov varstva pred požarom.

Kandidatom so na voljo delno gradivo in vprašanja po področjih.


Stroški in način plačila

Stroške izpita poravna kandidat ali organizacija, ki ga prijavi k izpitu. Ministrstvo za obrambo plačniku izstavi račun po opravljeni storitvi (po opravljanju izpita).

Vrsta izpita Cena v evrih*
Splošni del strokovnega izpita 125,00
Splošni in posebni del strokovnega izpita 155,00
Posebni del strokovnega izpita ali ponavljanje posebnega dela izpita 50,00
Ponavljanje enega predmeta splošnega dela strokovnega izpita 50,00

*Vsi zneski vključujejo 22-odstotni davek na dodano vrednost.Podatki za plačilo

Prejemnik: Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana

IBAN: SI 56 01100 6370191114

Sklic: 00 19127 7130066

BIC banke prejemnika: BSLJSI2X

Koda namena: GOVT