Facebook
Twitter
YouTube

OZNAČEVANJE NEVARNIH KEMIČNIH SNOVI


V Evropski uniji velja enoten sistem označevanja nevarnih kemičnih snovi, to so t.i. primarne oznake na embalaži, ki opozarjajo na nevarnost in te se bodo postopno spremenile. Zakonodaja Evropske unije je uvedla nov sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij, ki je enoten za cel svet in so ga uskladili pod okriljem OZN. To je globalno usklajen sistem GHS (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals).

Na osnovi tega sistema je Evropska unija delno prenovila sistem razvrščanja, označevanja in pakiranja nevarnih snovi z uredbo CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures regulation). Ta uredba določa, katere kemične snovi in zmesi so nevarne in kako mora biti javnost o nevarnostih obveščena. Po novem se uvajajo nekoliko drugačni simboli in tudi nevarne snovi so drugače razvrščene. Glavni cilj pa ostaja isti: informacijo o nevarnosti kemikalije je treba z etiketo in varnostnim listom posredovati uporabniku.

Novi način razvrščanja in označevanja nevarnih kemikalij je podoben prejšnjemu sistemu, uvaja pa se postopno. Dokončno bo povsem zamenjal starega leta 2017.


Kaj je drugače?


Namesto 10 starih skupin nevarnosti imamo po novem 28 skupin, od tega je 16 skupin, ko gre za fizikalno-kemijske nevarnosti, 10 skupin nevarnosti za zdravje ter 2 skupini nevarnosti za okolje.

Spreminjajo se tudi simboli. Namesto 7 starih simbolov za nevarnosti je po novem 9 novih, t. i. piktogramov. Po novem so nevarnosti tudi drugače sistematizirane. 15 kategorij za nevarnost je nadomestilo 28 razredov nevarnosti s približno 80 kategorijami nevarnosti. Po novem pri označevanju ne bo več starih stavkov R (risk) in S (safety), ki so opozarjali na nevarnost in previdnost; nadomestili jih bodo H in P stavki. 68 opozorilnih stavkov (R-stavki) bo nadomestilo 70 stavkov o nevarnosti H-stavki ("Hazard statements") in dodatno 25 H-stavkov, ki bodo v veljavi le v EU. 73 obvestilnih S-stavkov bo nadomestilo 135 previdnostnih P-stavkov ("Precautionary Statements").

Natančnejše informacije najdete na spletni strani Urada Republike Slovenije za kemikalije.