Facebook
Twitter
YouTube

OCENE TVEGANJ ZA NESREČE

   
Državna vaja Morje 2011, foto: arhiv URSZR

Naravne in druge nesreče nenehno ogrožajo človeštvo. Napredek prinaša vse večjo ranljivost celotne družbe, zato nesreče povzročajo čedalje večjo škodo in imajo vse hujše posledice.

Evropska komisija daje velik poudarek preventivnim aktivnostim. Izhodišče za izvajanje aktivnosti na področju preventive pred nesrečami in pripravljenosti nanje predstavlja Sklep št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Mehanizmu Evropske unije na področju civilne zaščite (UL L št. 347 z dne 20. decembra 2013, str. 924), ki je v uporabi od 1. januarja 2014. Ta dokument med drugim v točki a 6. člena določa pripravo ocen tveganj za nesreče.

Evropska komisija je konec leta 2010 izdala Smernice za ocenjevanje in prikaz tveganj na področju obvladovanja nesreč, po katerih naj bi države članice zbližale načine izdelave in vsebino ocen tveganj za nesreče. Na ta način je Evropska komisija želela spodbuditi države članice, da bi delo na tem področju, kljub različnim izhodiščem posameznih držav, teklo intenzivneje in bolj usklajeno.

Sklep o mehanizmu na področju civilne zaščite, ki je v uporabi od 1. januarja 2014, med drugim v točki a 6. člena določa pripravo ocen tveganj za nesreče in roke za poročanje Evropski komisiji. Prvi rok za poročanje o pomembnih vsebinah ocen tveganj za nesreče je bil 22. december 2015.

V zadnjih letih je večina držav članic Evropske unije že pričela aktivnosti v zvezi z izdelavo ocen tveganj za nesreče. Tudi v Republiki Sloveniji smo leta 2014 začeli z aktivnim delom na tem področju. Prvi pomemben korak je bila priprava pravnega akta, ki ureja izdelavo ocen tveganj za nesreče. V Uredbi o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (Uradni list RS, št. 62/14, 13/17) se določa vrste, vsebine in način izdelave ocen tveganja za posamezne nesreče, ki jih mora izdelati država, ocene tveganja za posamezne nesreče na lokalni ravni (če se samoupravna lokalna skupnost odloči, da jih bo izdelala), Državne ocene tveganj za nesreče, način sprejetja, javnost in način dopolnjevanja ocen tveganj za nesreče.


Uredba o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

V Uredbi o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (Uradni list RS, št. 62/14, 13/17) se določa vrste, vsebine in način izdelave ocen tveganja za posamezne nesreče, ki jih mora izdelati država, ocene tveganja za posamezne nesreče na lokalni ravni (če se samoupravna lokalna skupnost odloči, da jih bo izdelala), Državne ocene tveganj za nesreče, način sprejetja, javnost in način dopolnjevanja ocen tveganj za nesreče.


Obrazložitev Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu unije na področju civilne zaščite

Obrazložitev Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu unije na področju civilne zaščite

Uredba o izvajanju Sklepa o mehanizmu unije na področju civilne zaščite (Uradni list RS, št. 62/14, 13/17) - neuradno prečiščeno besedilo


Podrobnejša vsebina ocen tveganja za posamezne nesreče

Uredba je uradno prevedena tudi v angleški jezik.

Uredba o izvajanju Sklepa o mehanizmu unije na področju civilne zaščite (Uradni list RS, št. 62/14) - angleška verzija

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu unije na področju civilne zaščite (Uradni list RS, št. 13/17) - angleška verzija


Podporni dokumenti


Sklep o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite

Slovenija kot članica Evropske unije aktivno sodeluje na področju civilne zaščite, ki je komunitarna (prvostebrna politika), kjer velja načelo subsidiarnosti. Evropska unija ima na področju CZ zgolj podporno vlogo državam članicam, in sicer pri njihovih prizadevanjih za izboljšanje preventive, pripravljenosti in odziva na nesreče. Mehanizem Unije na področju civilne zaščite je bil vzpostavljen v 2001 in prenovljen v 2007.

Mehanizem Unije na področju civilne zaščite iz leta 2013 podpira in dopolnjuje ukrepanje držav članic na področju civilne zaščite, da se izboljša učinkovitost sistemov za obvladovanje naravnih nesreč in nesreč, ki jih povzroči človek, kar vključuje dejavnosti za preprečevanje nesreč ter pripravljenost in učinkovit odziv nanje.

Glavne značilnosti mehanizma so:

Mehanizem je objavljen v Uradnem listu Evropske unije (Sklep št. 1313/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o mehanizmu na področju civilne zaščite (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 924) in je preveden v slovenski jezik.

Sklep o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite - v slovenščini

Sklep o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite - v angleščini

S sprejetjem Sklepa (EU) 2019 Evropskega parmalenta in Sveta z dne 13. marca 2019 o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite so bile uveljavljene predvsem nekatere spremembe v okviru 6. člena, ki se nanašajo na ocene tveganj za nesreče in ocene zmožnosti obvladovanja tveganj za nesreče, ostale bistvene novosti v mehanizmu pa se nanašajo predvsem na spremembe v formulaciji prostovoljnega nabora, sofinanciranju logistike in transportnih zmogljivosti pri pošiljanju pomoči ob nesrečah ter na ustanovitev in razvoj rescEU sil.

Spremembe Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite - v slovenščini

Spremembe Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite - v angleščini

Na spodnjih povezavah pa je dosegljivo uradno prečiščeno besedilo Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite.

Prečiščeno besedilo Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite - v slovenščini

Prečiščeno besedilo Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite - v angleščiniSmernice za ocenjevanje in prikaz tveganj na področju obvladovanja nesreč (Risk Assessment and Mapping guidelines for Disaster Management)

Evropska komisija je konec leta 2010 izdala smernice, ki urejajo ocenjevanje in prikazovanje tveganj na področju obvladovanja nesreč po katerih naj bi države članice zbližale načine izdelave in vsebino ocen tveganj za nesreče.

Vsebina smernic je razdeljena na več poglavij s podpoglavij, ki obravnavajo predvsem vlogo ocenjevanja tveganj pri obvladovanju tveganj ob nesrečah, definicije izrazov, proces ocenjevanja tveganja, metode ocenjevanja tveganja (konceptualni okvir in temeljna metodologija). V smernicah se uporablja terminologija iz mednarodnih standardov, ki jih je oblikovala Mednarodna organizacija za standardizacijo, še posebej ISO 31000 (SIST ISO 31000: obvladovanje tveganja - Načela in smernice), ISO 31010 (SIST ISO 31010:2011: Obvladovanje tveganja - Tehnike ocenjevanja tveganj) in temu odgovarjajoč ISO Guide 73, skupaj s pogosteje uporabljeno terminologijo UNISDR glede zmanjševanja tveganja za nesreče ter številnimi novimi predlogi, posebej prilagojenimi tem smernicam.

V poglavju, ki obravnava proces ocenjevanja tveganj, smernice poudarjajo pomen in vlogo akterjev ter posvetovanje in komuniciranje z javnostjo. Nacionalne ocene tveganja morajo biti zasnovane na podatkih iz mnogih različnih virov, kar predstavlja izzive v smislu sledljivih podatkov, njihove zanesljivosti, primernega dokumentiranja, medsebojne povezljivosti in drugega.

V smernicah so opredeljene in obravnavane posamezne faze vsebine ocene tveganja in sicer faza - proces ugotavljanje tveganja, analiza tveganja in ovrednotenje tveganja. S končno fazo ovrednotenja tveganja lahko določimo ali sta tveganje in/ali njegova stopnja spremenljiva ali znosna.

Podpora ocenjevanju tveganj so tudi prikazi tveganj, ki so pomembno orodje za upodobitev informacij o nesrečah, ranljivostih in tveganjih na nekem območju in s tem podpirajo proces ocenjevanja ter celotno strategijo obvladovanja tveganja.

Vsebina smernice je v znatni meri upoštevana pri pripravi Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (Uradni list RS št. 62/14, 13/17), ki ureja izdelavo ocen tveganj za nesreče.

Smernice za ocenjevanje in prikaz tveganj na področju obvladovanja nesreč - v slovenščini (neuraden prevod)

Smernice za ocenjevanje in prikaz tveganj na področju obvladovanja nesreč - v angleščiniPredhodne pogojenosti za koriščenje sredstev iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 2014-2020

Republika Slovenija je leta 2014 z Evropsko komisijo sklenila partnerski sporazum za črpanje sredstev iz Evropskih strukturnih in investicijskih skladov za obdobje 2014-2020. Za črpanje sredstev pa bo komisija zahtevala izpolnitev določenih pogojev (predhodnih pogojenosti).

V zvezi z načrtovanim financiranjem v okviru tematskega področja 5 Partnerskega sporazuma (Prilagajanje na podnebne spremembe in obvladovanje tveganj za nesreče) se bodo iz strukturnih in investicijskih skladov financirali predvsem protipoplavni ukrepi, predvidoma v višini 83 milijonov eurov. Od tega naj bi bilo 80 milijonov eurov namenjenih gradbenim protipoplavnim ukrepom, preostali del pa za izgradnjo in prenovo sistema javnega alarmiranja na območjih pomembnega vpliva poplav, izdelavo ocen tveganj za nesreče ter obveščanje, ozaveščanje in sisteme zgodnjega opozarjanja.

Med predhodne pogojenosti za pridobitev sredstev Evropske unije v okviru tematskega področja 5 Partnerskega sporazuma med Slovenijo in Evropsko komisijo spada tudi ustrezno izdelana Državna ocena tveganj za nesreče do konca leta 2016, skladno s Smernicami evropske komisije za ocenjevanje in prikaz tveganj na področju obvladovanja nesreč iz leta 2010 in ob upoštevanju procesov izdelave ocen tveganj za nesreče iz mednarodnega standarda ISO 31010 (predvsem medsektorski pristop, sodelovanje stroke, znanosti in zainteresirane javnosti, javnost ocen tveganj za nesreče, upoštevanje čezmejnih učinkov nesreč, upoštevanje podnebnih sprememb).

V nadaljevanju je izsek iz predhodnih pogojenosti s tematskega področja 5 partnerskega sporazuma v dokumentu Evropske komisije "Guidance on Ex Ante Conditionalities", Part ll (Draft, 15. marec 2013), stran 77, ki se tiče ocen tveganj za nesreče.

Predhodne pogojenosti za koriščenje finančnih sredstev skladov Evropske komisije

Evropska komisija (DG regio) je v začetku februarja 2017 sporočila, da je Republika Slovenija predmetne predhodne pogojenosti v celoti izpolnila.


Ocene tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji


Ocene tveganja za posamezne nesreče

Skladno z obveznostmi iz Uredbe o izvajanju Sklepa o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite je bilo leta 2015 izdelanih 12 ocen tveganja za posamezne nesreče, s katerimi so bila ugotovljena tveganja za 13 nesreč. Ocene, ki so dostopne na spodnjih povezavah, so izdelala pristojna ministrstva v sodelovanju s preostalimi ministrstvi in drugimi sodelujočimi organi.

Nekatere ocene tveganja za posamezne nesreče so bile leta 2016 dopolnjene z vsebinami, povezanimi s podnebnimi spremembami. Leta 2018 so bile izdelane še tri nove ocene tveganja za posamezne nesreče, ena obstoječa pa je bila dopolnjena. Dopolnjene ocene imajo oznako verzija 2.

Ocena tveganja za potres

Ocena tveganja za poplave - verzija 2

Ocena tveganja za poplave - verzija 1

Ocena tveganja za nevarnosti biološkega, kemičnega, okoljskega in neznanega izvora na zdravje ljudi - verzija 2

Ocena tveganja za posebno nevarne bolezni živali - verzija 2

Ocena tveganja za bolezni in škodljivce gozdnega drevja

Ocena tveganja za jedrske in radiološke nesreče - verzija 2

Ocena tveganja za jedrske in radiološke nesreče - verzija 1

Ocena tveganja za železniško nesrečo

Ocena tveganja za letalsko nesrečo

Ocena tveganja za velike požare v naravnem okolju - verzija 2

Ocena tveganja za sušo - verzija 2

Ocena tveganja za sušo - verzija 1

Ocena tveganja za žled - verzija 2

Ocena tveganja za žled - verzija 1

Ocena tveganja za nesreče z nevarnimi snovmi

Ocena tveganja za nesreče na morju

Ocena kibernetskih tveganj - verzija 1

Ocena tveganja za terorizem, ki jo je izdelalo Ministrstvo za notranje zadeve, ima stopnjo tajnosti interno, zato ni javno objavljena. Ogled je možen na Ministrstvu za notranje zadeve, Direktorat za Policijo in druge varnostne naloge, Služba za varnostno načrtovanje, Štefanova 2, Ljubljana, kontaktna oseba je Irena Utroša; e-naslov: irena.utrosa@gov.siDržavna ocena tveganj za nesreče

Državna ocena tveganj za nesreče je skupna (sintezna) ocena tveganj za nesreče, ki za državo predstavljajo že ugotovljena tveganja. Oceno v koordinaciji z nosilci, pristojnimi za izdelavo ocen tveganja za posamezne nesreče, izdeluje Uprava RS za zaščito in reševanje.

Prva verzija Državne ocene tveganj za nesreče je bila izdelana 2015. V njej so opisane in primerjane vse nesreče, za katere so bile leta 2015 izdelane ocene tveganja za posamezne nesreče.

Državna ocena tveganj za nesreče, verzija 1.0


Državna ocena tveganj za nesreče je bila zaradi dopolnitev nekaterih ocen tveganja za posamezne nesreče dopolnjena leta 2016.

Državna ocena tveganj za nesreče, verzija 1.1

National Disaster Risk Assessment, version 1.1 (2016)


Zadnjo verzijo Državne ocene tveganj za nesreče (verzija 2.0) je Vlada Republike Slovenije sprejela decembra 2018. Poleg že obstoječih in delno dopolnjenih vsebin vsebuje tudi povzetke treh dodatnih ocen tveganja za posamezne nesreče.

Državna ocena tveganj za nesreče, verzija 2.0Poročilo o izdelavi ocen tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji

Sklep o mehanizmu na področju civilne zaščite, ki je v uporabi od 1. januarja 2014, med drugim v točki a 6. člena določa pripravo ocen tveganj za nesreče in roke za poročanje Evropski komisiji. Prvi rok za poročanje o pomembnih vsebinah ocen tveganj za nesreče je bil 22. december 2015, nadaljnja poročanja pa sledijo vsako tretje leto. Poročilo Slovenije, ki ga je pripravila Uprava RS za zaščito in reševanje in ga s sklepom sprejela Vlada decembra 2015, je dostopno na spodnjih povezavah.

Poročilo o izdelavi ocen tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji

Report on Disaster Risk Assessment in the Republic of Slovenia


Leta 2016 je bilo poročilo ustrezno dopolnjeno skladno z aktivnostmi, ki so potekale leta 2016 in glede na izsledke dopolnjenih ocen tveganja za posamezne nesreče in Državne ocene tveganj za nesreče. Dopolnjeno poročilo je prav tako sprejela Vlada decembra 2016.

Poročilo o izdelavi ocen tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji v obdobju 2014-2016

Report on Disaster Risk Assessment in the Republic of Slovenia for the period 2014-2016


Skupaj s sprejetjem Državne ocene tveganj za nesreče (verzija 2.0) je Vlada Republike Slovenije sprejela tudi Poročilo o izdelavi ocen tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji v obdobju 2014-2018.

Poročilo o izdelavi ocen tveganj za nesreče v Republiki Sloveniji v obdobju 2014-2018

Report on Disaster Risk Assessment of the Republic of Slovenia for the period 2014-2018


Ocene tveganj za nesreče, ki urejajo ocenjevanje in prikazovanje tveganj na področju obvladovanja nesreč, so lahko podlaga za številne aktivnosti na različnih področjih, predvsem pa pri:   
Usposabljanje prostovoljcev za čiščenje morske obale, onesnažene z nafto, Koper 2013, foto: arhiv URSZR


Posveti in seminarjiDruga pomembnejša delovna gradiva in dokumenti


Delovno gradivo služb komisije, ki vsebuje pregled tveganj za naravne in druge nesreče v Evropski uniji
(Overview of natural and man-made disaster risks in the EU)


Vsebina dokumenta iz marca 2014 predstavlja pregled ocen tveganja in temelji na podatkih iz ocen tveganj, ki so jih države članice posredovale Evropski komisiji kot del politike na področju civilne zaščite in iz drugih razpoložljivih virov v okviru Evropske unije. Uporabljeni izrazi in koncept dokumenta sta usklajena s smernicami za ocenjevanje in prikaz tveganj na področju obvladovanja nesreč, ki jih je izdala Evropska komisija.

Dokument v prvem delu vsebuje pregled naravnih in drugih nesreč, ki so najznačilnejše oziroma najpogostejše v državah članicah. V nadaljevanju so te nesreče podrobneje analizirane. Obravnavana so tudi tveganja za večkratne nesreče hkrati. Posebno poglavje je namenjeno pregledom in analizam vpliva podnebnih sprememb. Sestavni del dokumenta so priloge, ki vsebujejo primerjalne preglednice (značilnosti ocen tveganja, nivo tveganj po posameznih državah, primerjava že izdelanih matrik tveganja za nesreče - vpliv/verjetnost med posameznimi državami članicami). Delovna gradiva Evropske komisije običajno niso prevedena v jezike držav članic. Tudi ta dokument obstaja le v angleščini.

Overview of natural and man-made disaster risks in the EU (2014)

Dokument je bil ažuriran leta 2017.

Overview of natural and man-made disaster risks the EU may face (2017)Methodology Guidance for CBRN Scenario Generation and Risk Assessment

Methodology Guidance for CBRN Scenario Generation and Risk Assessment