Facebook
Twitter
YouTube

NAČRTI ZAŠČITE IN REŠEVANJA ORGANIZACIJ

Načrti zaščite in reševanja, deli načrta ali načrtov, dokumenti za izvajanje določenih zaščitnih ukrepov ter določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči, morajo biti usklajeni s temeljnim načrtom, tako kot tudi načrti vseh ostalih nosilcev načrtovanja.

Načrti zaščite in reševanja se izdelajo za vsako vrsto nesreče posebej ali za več nesreč skupaj.

Župan lahko odloči, da več nosilcev načrtovanja na območju občine izdela skupen načrt zaščite in reševanja za posamezno nesrečo ali več različnih nesreč skupaj.

Lahko pa se, če je tako določeno z zakonom, uredbo, drugim predpisom ali temeljnim načrtom oziroma če tako odloči Vlada Republike Slovenije, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ali župan, za posamezno nesrečo ali več različnih nesreč skupaj izdelajo: Nosilci načrtovanja za vsak načrt določijo skrbnika načrta.

Načrte zaščite in reševanja morajo izdelati organizacije (glej tudi dodatek v Uredbi o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja, Uradni list RS, št. 24/2012): Načrte ali dokumente za izvajanje določenih zaščitnih ukrepov ter nalog zaščite, reševanja in pomoči za posamezne vrste nesreč, če tako odloči župan, izdelajo tudi: Izvedbo potrebnih zaščitnih ukrepov ter nalog zaščite, reševanja in pomoči v skladu z občinskimi načrti zaščite, reševanja in pomoči ter načrti dejavnosti načrtujejo: