Facebook
Twitter
YouTube

OBČINSKI NAČRTI ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Občinski načrti zaščite in reševanja, deli načrta ali načrtov, dokumenti za izvajanje določenih zaščitnih ukrepov ter določenih nalog zaščite, reševanja in pomoči morajo biti usklajeni s temeljnim načrtom, tako kot tudi načrti vseh ostalih nosilcev načrtovanja.

Pri izdelavi občinskih načrtov zaščite in reševanja za večje nesreče z nevarnimi snovmi se ne določa temeljnega načrta, temveč občine in gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije (v nadaljevanju organizacije) sodelujejo in uskladijo rešitve v načrtih zaščite in reševanja.

Sosednje občine morajo medsebojno uskladiti občinske načrte zaščite in reševanja oziroma dokumente za izvajanje nalog zaščite, reševanja in pomoči za tiste vrste nesreč, ki lahko prizadenejo sosednja območja občin.

Občinski načrti zaščite in reševanja se v celoti izdelajo za: Občinski načrti zaščite in reševanja se izdelajo za nesreče, ki lahko v skladu z ocenami ogroženosti prizadenejo občino, in sicer za vsako vrsto nesreče posebej ali več nesreč skupaj.

Župan lahko odloči, da več nosilcev načrtovanja na območju občine izdela skupen načrt zaščite in reševanja za posamezno nesrečo ali več različnih nesreč skupaj.

Lahko pa se, če je tako določeno z zakonom, uredbo, drugim predpisom ali temeljnim načrtom oziroma če tako odloči Vlada Republike Slovenije, Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje ali župan, za posamezno nesrečo ali več različnih nesreč skupaj izdelajo le: Nosilci načrtovanja za vsak načrt določijo skrbnika načrta.