Facebook
Twitter
YouTube

OCENE OGROŽENOSTI

   
foto: arhiv URSZR

Vsebina in način priprave ocen ogroženosti ljudi, živali, premoženja, kulturne dediščine ter okolja ob naravnih in drugih nesrečah se urejata skladno z Navodilom o pripravi ocen ogroženosti (Uradni list RS, št. 39/95). Ocena ogroženosti se pripravi za vsako posamezno nevarnost naravne in druge nesreče. Pripravijo jo nosilci načrtovanja. To so pristojni državni in občinski organi ter gospodarske družbe, zavodi in druge organizacije, glede na stopnjo ogroženosti. Ocene ogroženosti, ki jo pripravijo nosilci načrtovanja za posamezno nesrečo, morajo biti med seboj usklajene.

Ocene ogroženosti so na ravni države pripravljene za:

Nekatere študije in raziskovalne naloge glede ogroženosti zaradi naravnih in drugih nesreč so objavljene tudi na podstrani
Raziskovanje in razvoj.