Facebook
Twitter
YouTube

ZA POŽARNO VARNOST V VEČSTANOVANJSKIH STAVBAH SKRBIMO VSI!

Požarna varnost v večstanovanjskih stavbah

(priporočila za upravnike)


Skladno s Stanovanjskim zakonom upravniki v večstanovanjskih stavbah izvajate naloge rednega upravljanja, med katere spadajo posli obratovanja in vzdrževanja večstanovanjske stavbe. Mednje spada tudi sklepanje in izvrševanje poslov, ki so potrebni za zagotavljanje in ohranjanje pogojev za varstvo pred požarom. Obseg nalog, vezanih na varstvo pred požarom, določajo predpisi s področja varstva pred požarom.

Sistem varstva pred požarom ureja Zakon o varstvu pred požarom. Na njegovi podlagi so izdani podzakonski predpisi, ki podrobneje določajo posamezne vsebine:

Na zboru lastnikov ali na praktičnem usposabljanju za izvajanje evakuacije iz večstanovanjskih stavb, za katere je treba izdelati načrt evakuacije, lahko stanovalcem predstavite področje varstva pred požarom. Za ta namen smo pripravili priporočilne vsebine in predstavitev Power Point.


Oprema, sredstva in naprave za varstvo pred požarom

Uporaba gasilnika v gospodinjstvu


Skupni prostori


Zunanje površine


Požarni red, požarni načrt

(Lastniki ali uporabniki objektov morajo določiti požarni red, ki vsebuje organizacijo varstva pred požarom, ukrepe varstva pred požarom, ki jih zahtevajo delovne in bivalne razmere, navodila za ravnanje v primeru požara, način usposabljanja. Za izdelavo lahko pooblastijo upravnika.)

(Navodila za posameznike se izdelajo za osebe, ki v objektu začasno ali stalno stanujejo ali bivajo kot stanovalci, hotelski gostje, oskrbovanci ali zaradi drugih razlogov oziroma v objektu občasno opravljajo storitvene ali druge dejavnosti, ki lahko povzročijo požar. Navodila morajo biti prilagojena posameznim ciljnim skupinam in nenehno posodabljana. Vsebujejo organizacijo varstva pred požarom, vključno z nalogami in odgovornostmi, preventivne ukrepe in postopke za preprečevanje nastanka požara, postopke in naloge v primeru požara ter postopke in naloge po požaru. Osebe, ki v objektu začasno ali stalno stanujejo oziroma v objektu občasno opravljajo storitvene ali druge dejavnosti, ki lahko povzročijo požar, morajo dobiti svoj izvod navodila za skupino, ki ji pripadajo.)

(Požarni načrt je treba izdelati za večstanovanjske stavbe, v katerih obstaja najmanj srednja požarna ogroženost, oziroma za stavbe, v katerih je lahko hkrati več kot 100 ljudi. Požarni načrt se izroči gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju stavbe.)


Načrt evakuacije, evakuacija

(Načrt evakuacije je treba izdelati za večstanovanjske stavbe, v katerih obstaja najmanj srednja požarna ogroženost, oziroma za stavbe, v katerih je lahko hkrati več kot 100 ljudi. Načrt evakuacije mora biti izobešen na vidnem mestu. Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz večstanovanjskih stavb, za katere je treba izdelati načrt evakuacije, je treba organizirati najmanj enkrat na leto.)


Preventivni ukrepi

Uprava RS za zaščito in reševanje je pripravila gradiva s preventivnimi ukrepi, ki so namenjena različnim ciljnim skupinam (širša javnost, otroci, starostniki, osebe s posebnimi potrebami). V televizijske spote in didaktične filme o evakuaciji je vključen tolmač slovenskega znakovnega jezika. Informacija o klicu na številko 112 je prirejena v brajico.

Gradiva v elektronski obliki so dostopna na povezavah:

Gradiva v fizični obliki (zgibanke, plakate, didaktične igre), ki jih lahko uporabite pri svojih aktivnostih, dobite na eni od trinajstih izpostav Uprave RS za zaščito in reševanje.


Gluhe in naglušne, slepe in slabovidne, gluhoslepe ter gibalno ovirane osebe


Otroci


Klic na številko 112


Besedilo je nastalo leta 2019 v projektu Oktober - mesec požarne varnosti.

Vir:
Napotki so pripravljeni na podlagi določb predpisov in standardov ter priporočil in drugih vsebin, objavljenih na spletnih straneh ministrstev, služb, organizacij in podobno: