Facebook
Twitter
YouTube

ZA POŽARNO VARNOST V VEČSTANOVANJSKIH STAVBAH SKRBIMO VSI!

Požarna varnost v večstanovanjskih stavbah

(priporočila za lastnike in uporabnike)


V večstanovanjskih stavbah je pomembno, da lastniki in uporabniki stanovanj poskrbite za požarno varnost. Pomembno je, da poznate preventivne ukrepe, s katerimi lahko preprečite nastanek požara, in ukrepe, s katerimi lahko omejite njegovo širjenje oziroma ga pogasite.

Če menite, da za požarno varnost v vaši stavbi ni ustrezno poskrbljeno, ali imate vprašanja glede zagotavljanja požarne varnosti, se obrnite na upravnika (pooblaščenca etažnih lastnikov).

Naloge upravnika večstanovanjskih stavb v okviru rednega upravljanja so tudi sklepanje in izvrševanje poslov, ki so potrebni za zagotavljanje in ohranjanje pogojev za varstvo pred požarom. Ti med drugim obsegajo:


Naprave, sredstva in oprema za varstvo pred požarom

V skupnih prostorih so nameščeni naprave, sredstva in oprema, ki so namenjeni požarni varnosti. Skladno s Pravilnikom o izbiri in namestitvi gasilnih aparatov morajo biti nameščeni gasilniki, lahko pa so vgrajeni tudi hidrantno omrežje ter sistemi aktivne požarne zaščite. Pomembno je, da so naprave, sredstva in oprema ustrezno vzdrževani in pregledani. Če niso ali če opazite, da so poškodovani, na to opozorite upravnika. Naprav, sredstev in opreme ne poškodujete, zalagajte s predmeti in njihove uporabe ne zlorabljajte. Z upravnikom se dogovorite, da na zboru lastnikov ali na usposabljanju predstavi, katere naprave, sredstva in oprema so v stavbi in kakšen je njihov namen.


Dokumenti s področja požarne varnosti

Za večstanovanjske stavbe mora biti izdelan požarni red. Obvezni prilogi požarnega reda sta tudi izvleček požarnega reda in navodila za posameznika. Izvleček požarnega reda mora biti nameščen na vidnem mestu. Navodila za posameznika morajo dobiti osebe, ki v stavbi začasno in stalno stanujejo oziroma v objektu občasno opravljajo storitvene ali druge dejavnosti, ki lahko povzročijo požar. Navodila morajo biti prilagojena posameznim ciljnim skupinam in nenehno posodabljana.

Za večstanovanjske stavbe, v katerih obstaja najmanj srednja požarna ogroženost, oziroma za stavbe, v katerih je lahko hkrati več kot 100 ljudi, je treba izdelati požarni načrt in načrt evakuacije. Požarni načrt se izroči gasilski enoti, ki opravlja javno gasilsko službo na območju stavbe, načrt evakuacije pa mora biti izobešen na vidnem mestu. Obveznost izdelave požarnega reda, požarnega načrta in načrta evakuacije določa Pravilnik o požarnem redu.

Upravnik naj vam predstavi vsebino požarnega reda, izvlečka požarnega reda in navodil za posameznika ter načrt evakuacije, če je za stavbo predpisan. Poučite se, kako morate poskrbeti za požarno varnost.


Usposabljanja

Stanovalci v večstanovanjskih stavbah se usposabljate za varstvo pred požarom z neobveznimi oblikami usposabljanja. Usposabljanja lahko pripravi upravnik, lahko pa se s preventivnimi ukrepi varstva pred požarom seznanite sami, na primer v tiskanih gradivih in gradivih, ki so objavljena na spletni strani in so namenjena različnim ciljnim skupinam (širša javnost, otroci, starostniki, osebe s posebnimi potrebami):

Z upravnikom se lahko dogovorite, da organizira prikaz gašenja z gasilniki, pri čemer boste tudi sami poskusili ravnati z njimi. S pridobljenimi izkušnjami boste ob požaru znali pravilno in učinkovito uporabljati gasilnik.

Več: Uporaba gasilnika v gospodinjstvu

Praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz večstanovanjskih stavb, za katere je treba izdelati načrt evakuacije, je treba organizirati najmanj enkrat na leto. Priporočamo, da se usposabljanja udeležite v čim večjem številu. Udeležijo naj se ga vsi člani gospodinjstva. Če upravnik usposabljanja za izvajanje evakuacije iz večstanovanjskih stavb ne organizira, ga opozorite na obveznost.


Evakuacija

Evakuacija je urejeno gibanje oseb na varno mesto ob požaru ali drugi nevarnosti. Poteka po evakuacijski poti, ki je označena z znaki, ki kažejo smer evakuacije do zbirnega mesta.

Več: Evakuacija iz objekta, Evakuacija (didaktični film)

Če je za vašo stavbo izdelan načrt evakuacije, se seznanite z njim.

Na praktičnem usposabljanju za izvajanje evakuacije iz večstanovanjskih stavb se boste poučili o mogočih scenarijih ob požaru, kdaj je evakuacija ustrezen ukrep, kako se evakuirati, kje poteka evakuacijska pot, kje so zasilni izhodi, kdaj je bolje ostati v stanovanju ter počakati na reševalce in podobno.

V stavbah lahko živijo tudi gluhi in naglušni, slepi in slabovidni, gluhoslepi ter gibalno ovirane osebe, ki bodo ob evakuaciji morda potrebovali vašo pomoč. Z njimi in upravnikom se uskladite, kdo bo komu pomagal in na kakšen način.

Več: Ko zagori, pomoč potrebujemo vsi

Za varno izvedbo evakuacije morajo biti evakuacijske poti proste in prehodne. Pomembno je, da na hodnike in stopnišča, kjer potekajo evakuacijske poti, ter pred izhode ne postavljate omar, škatel, vozičkov, koles in drugih predmetov, saj lahko tako ovirate evakuacijo. Ob požaru je lahko na evakuacijski poti dim ali zmanjka elektrike, kar dodatno ovira vaš umik.

Evakuacija je mogoča

Ob požaru, ki ga ne morete omejiti ali pogasiti, se poskušajte čim prej umakniti na varno. Če lahko, o požaru obvestite tudi druge stanovalce in pokličite na številko 112.

Zaklenjena vrata stanovanja lahko preprečijo varen umik. Pomembno je, da je ključ vedno na istem mestu in da vsi družinski člani vedo, kje je, in ga lahko dosežejo.

Če se evakuirate iz stanovanja, skozi kukalo preverite stanje na hodniku in s hrbtno stranjo dlani preverite, če so kljuka ali vrata topli. Če so topli, jih ne odpirajte.

Ko se umikate, zaprite vrata, saj to upočasni širjenje požara.

Če je v prostoru dim, se premikajte oziroma plazite po tleh ob steni. Usta in nos si prekrijte z vlažno krpo.

Za evakuacijo nikoli ne uporabljajte običajnega dvigala, umikajte se po stopnicah.

Ko pridete iz stavbe, pojdite na zbirno mesto. Nikoli se ne vračajte v stavbo po dokumente, igrače in druge vredne predmete. V stavbo se vrnite šele, ko vam to dovolijo pristojne osebe.

Več: Evakuacija - Prosta evakuacijska pot (didaktični film), Evakuacija - Po evakuaciji (didaktični film)

Evakuacija ni mogoča

Če evakuacija ni mogoča, pokličite na številko 112.

Umaknite se v prostor, ki je čim bolj odmaknjen od požara. Vhodna in druga vrata zaprite, vendar jih ne zaklepajte. Če ob zunanji steni ni dima in ognja, odprite okno in opozorite nase.

Z vlažnimi brisačami, posteljnino ali drugim blagom zamašite odprtine na vratih in tako preprečite širjenje dima v prostor.

Več: Evakuacija - Evakuacija ni mogoča (didaktični film)


Preventivni ukrepi varstva pred požarom

Skupni prostori

V skupnih prostorih (stopnišča, hodniki, kolesarnice, sušilnice, skupne kleti in podobno) ne kopičite škatel, pohištva, papirja, koles in drugih predmetov, še posebno ne vnetljivih snovi. Skupne prostore uporabljajte skladno z njihovo namembnostjo.

Razmislite in se z upravnikom ter drugimi lastniki stanovanj dogovorite, da bi tudi v skupne prostore namestili javljalnike požara.

Upoštevajte prepovedi kajenja.

Nepooblaščeno ne posegajte v električne napeljave in dimovodne naprave.

V podzemnih garažah upoštevajte načrtovane ukrepe varstva pred požarom, določene v požarnem redu, in upoštevajte morebitne prepovedi o parkiranju vozil na utekočinjeni naftni plin (UNP/LPG).

Pri polnjenju električnih in hibridnih avtomobilov upoštevajte navodila proizvajalca in ukrepe varstva pred požarom, ki morajo biti določeni v požarnem redu.

Ne parkirajte na površinah za gasilce ter nanje ne postavljate ovir, ki jih je težko odstraniti. Proste morajo biti tudi površine ob hidrantih.

Več: Površine za gasilce

Ob izvedbi vročih del, to je pri varjenju, uporabi odprtega plamena ali orodja, ki pri uporabi proizvaja iskre, v prostoru, ki je nevaren za požar in ni posebej prilagojen za ta opravila, je treba organizirati požarno stražo. Požarno stražo ob izvajanju vročih del lahko izvajajo gasilci ali za gašenje usposobljene osebe, če ne gre za opravljanje del v objektih z najmanj srednjo do povečano požarno ogroženostjo ali v objektih, v katerih se zbira več kot 100 ljudi. Preden boste v stanovanju izvajali vroča dela, predhodno o tem obvestite upravnika, ki bo poskrbel, da bo ob izvajanju vročih del zagotovljena požarna straža.

Gospodinjstvo

Najpogostejši vzroki za nastanek požara v gospodinjstvu so nepazljivost pri kuhanju, nepazljivo ravnanje z gospodinjskimi napravami, preobremenjene vtičnice in poškodovani vodniki, kajenje, nepravilna uporaba sveč in podobno.

Pazite na dogajanje v kuhinji. Prižganega štedilnika, pečice, grelnika vode, fondija, opekača in drugih naprav ne puščajte brez nadzora. V bližini plinskega štedilnika ne shranjujte kuhinjskih krp, papirnatih brisač, papirnatih in plastičnih škatel ali drugih predmetov, saj jih lahko zajame ogenj.

Več: Požar v objektu

Kadar ne uporabljate gospodinjskih in elektronskih naprav, jih izklopite. Če ste odsotni dalj časa, izklopite naprave tudi iz električnega omrežja (ne puščajte jih v stanju pripravljenosti). Uporabljajte le naprave, ki so izdelane skladno s standardi. Uporabljajte jih skladno z navodili proizvajalca.

Več: Požar na gospodinjskih napravah

Če prostore dodatno ogrevate z električnimi grelnimi napravami (električni radiatorji, kaloriferji in podobno), v njihovi bližini ne shranjujte snovi, ki hitro zagorijo. Ne pokrivajte jih s krpami, prti, papirjem ali drugimi predmeti. Na njih ne sušite perila.

Več: Varna uporaba kurilnih in grelnih naprav

Električne grelne blazine in odeje redno pregledujte in vzdržujte. Če so blazine ali njeni deli poškodovani, jih ne uporabljajte.

Več: Varna uporaba električnih grelnih blazin in odej

Redno pregledujte električne vodnike, podaljške, vtičnice, vtikače, stikala in podobno. Ne uporabljajte jih, če so poškodovani. Električar naj jih zamenja z novimi. Električnih vtičnic in razdelilnikov ne preobremenjujte.

Več: Požar na gospodinjskih napravah

Baterije ali akumulatorje telefonov, računalniške opreme, gospodinjskih naprav, igrač in podobno ustrezno hranite. Iztrošene baterije ali akumulatorje po prenehanju uporabe odložite na ustrezno zbirno mesto. Ne hranite jih v stanovanju. Pri polnjenju in hranjenju upoštevajte navodila proizvajalca.

Poskrbite za zaščito naprav in doma pred udarom strele (prenapetostna zaščita, strelovod).

Če kadite, uporabite pepelnike iz negorljive snovi. Pepel in ogorke odstranite šele, ko so popolnoma ohlajeni, ali pa jih prej navlažite.

Pred spanjem poglejte, če ste izklopili štedilnik in električne grelne naprave, ugasnite sveče, ugasnite radijski in televizijski sprejemnik in luči ter poskrbite za druge ukrepe, da preprečite požar.

V stanovanju, ložah, na balkonih, v kleteh ne kopičite/shranjujte škatel, pohištva, papirja in drugih predmetov, še posebno ne vnetljivih snovi.

Lahko vnetljive in gorljive snovi hranite v zaprti prvotni embalaži, v primerno zračenem prostoru, stran od ognja in vira toplote ter zunaj dosega otrok in dostopa živali.

Več: Kako ravnamo ob nesreči z nevarnimi snovmi v gospodinjstvu

Jeklenk z utekočinjenim naftnim plinom ne shranjujte v prostorih, ki so nižji od okoliškega zemljišča, v prostorih, kjer temperatura lahko preseže 40 °C, in spalnih prostorih. Ob menjavi jeklenke ravnajte po navodilih proizvajalca. Med menjavo ne kadite. Ob menjavi vsakokrat zamenjajte tesnilo in zamenjajte dovodno cev, če je treba.

Več: Jeklenke z utekočinjenim naftnim plinom

Uporaba električnih vozil, kot so kolesa, skiroji, rolke in podobno, se povečuje. Marsikdo jih polni v stanovanju. Pri polnjenju takih vozil lahko pride do požara, zato pri polnjenju upoštevajte navodila proizvajalca in poskrbite za požarno varnost. Za polnjenje uporabljajte nepoškodovano opremo, ki jo je predvidel proizvajalec. V bližini, kjer polnite električna vozila, odstranite predmete in snovi, ki lahko zagorijo. Ko je baterija napolnjena, jo izklopite.

Poskrbite za varnost otrok. Starejši otroci so že lahko sami doma, zato je pomembno, da jih poučite o nevarnosti ognja, vzrokih za nastanek požara, varni evakuaciji, preventivnih ukrepih ter klicu na številko 112. Tudi sami poskrbite za varnost in na mesto zunaj dosega otrok pospravite predmete, ki lahko povzročijo požar, če bi se otroci igrali z njimi (sveče, vžigalice, vžigalnike in podobno).

Več: Vsebine za otroke in mladino, Namizne didaktične igre, Ježkova hiša

Posebno pozornost je treba nameniti starejšim osebam, gluhim in naglušnim, slepim in slabovidnim, gluhoslepim ter gibalno oviranim osebam.

Več: Napotki prebivalcem, Napotki za starostnike v primeru požara, Ko zagori, pomoč potrebujemo vsi

Poskrbite za varnost hišnih ljubljenčkov. Preprečite, da bi grizli kable, prevrnili sveče in podobno, saj lahko tako povzročijo požar.

Ko prirejate zabave in praznovanja, poskrbite za požarno varnost.

Več: Požarna varnost in prosti čas

Sveče naj stojijo na trdni in negorljivi podlagi, na primer v negorljivem svečniku. Ne postavljajte jih na prepih ali v bližino gorljivih snovi. Goreče sveče naj se ne stikajo med seboj. Upoštevajte najmanjšo varnostno razdaljo, ki jo predpiše proizvajalec. Sveče naj nikoli ne gorijo brez nadzora. Postavite jih tako, da jih otroci in hišni ljubljenčki ne bodo dosegli.

Več: Varna uporaba sveč

Pri izbiri, postavitvi in okrasitvi novoletne smreke in praznični okrasitvi upoštevajte navodila, s katerimi lahko preprečite požar.

Več: Požarna varnost med božičnimi in novoletnimi prazniki

Zagori lahko tudi, ko ste odsotni. Takrat je nevarnost, da se bo požar razširil, še večja, saj ni nikogar, ki bi požar omejil. Pred odhodom na dopust poskrbite za požarno varnost vašega stanovanja.

Več: Požarna varnost in prosti čas

Nekateri svoja stanovanja oddajate najemnikom ali v turistične namene. Najemniki so lahko bolj brezbrižni do vaše lastnine in nimajo odnosa do požarne varnosti ali ne poznajo ukrepov s področja požarne varnosti, ki veljajo v naši državi. Predlagamo, da jih ob predaji stanovanja seznanite z načrtovanimi ukrepi varstva pred požarom.

Priporočamo, da tudi v stanovanje namestite gasilnike, javljalnike požara in javljalnike ogljikovega monoksida. V bivalni prostor s kurilno napravo, odvisno od zraka v prostoru, je treba namestiti javljalnik ogljikovega monoksida.

Več: Javljalniki, Uporaba gasilnika v gospodinjstvu

Če boste v svoje stanovanje namestili gasilnik, vrsto gasilnika izberite glede na pričakovani razred požara (razredi požarov se ločijo glede na vrsto gorljive snovi in so označeni s črkami A, B, C, D in F). Pred nakupom se posvetujte z upravnikom, gasilci ali prodajalci. V gospodinjstvih največkrat priporočamo gasilnike na vodo, peno ali ABC-prah.

Več: Uporaba gasilnika v gospodinjstvu

Za začetno gašenje požara lahko uporabite priročna gasilna sredstva, med katera spadajo kuhinjska pokrovka, požarna odeja, vedro z vodo in podobno. Z njimi lahko sami pogasite začetni požar in tako preprečite, da bi se požar razširil.


Klic na številko 112

Več: Klic na številko 112


Besedilo je nastalo leta 2019 v projektu Oktober - mesec požarne varnosti.

Vir:
Napotki so pripravljeni na podlagi določb predpisov in standardov ter priporočil in drugih vsebin, objavljenih na spletnih straneh ministrstev, služb, organizacij in podobno: