Facebook
Twitter
YouTube

Površine za gasilce

Zagotavljanje dostopov, dovozov in delovnih površin za intervencijska vozila je prostorski ukrep varstva pred požarom, ki ga je treba načrtovati že pri umeščanju objektov v prostor, torej že med pripravo prostorskih aktov. Zahtevo o neoviranem in varnem dostopu za gašenje in reševanje je treba upoštevati tudi pri projektiranju in gradnji.

Ko se objekt začne uporabljati, se izvajajo splošni ukrepi varstva pred požarom. Če je za objekt predpisana izdelava požarnega načrta, morajo biti na njem prikazane intervencijske poti in postavitvene površine za gasilce.

Velikokrat se zgodi, da ob požaru, nesreči ali ko nekdo potrebuje medicinsko pomoč, intervencijska vozila ne morejo pripeljati do vhoda v stavbo ali njegovo bližino. Na površinah za gasilce so parkirana ali ustavljena vozila, postavljene ovire (zapornice, zaporni količki, zabojniki za smeti, cvetlična korita in podobno), dovozne poti so preozke, imajo neprimerne zavoje, delovne površine so neustrezne in podobno. Hitro posredovanje reševalcev, ki je v takih primerih zelo pomembno, je tako lahko onemogočeno.

Površine za gasilce morajo biti proste in prehodne ter označene skladno s predpisi.

Pojavlja se več različnih označevanj površin za gasilce. Ne glede na način označevanja je treba na površinah za gasilce upoštevati ta priporočila:


Vir: Besedilo je nastalo leta 2018 v projektu Oktober - mesec požarne varnosti.

Besedilo je pripravljeno na podlagi določb predpisov, standardov, priporočil in drugih vsebin objavljenih na spletnih straneh ministrstev, služb, organizacij in podobno: