Facebook
Twitter
YouTube

Kako ravnamo ob nesreči z nevarnimi snovmi v gospodinjstvu

   
foto: arhiv URSZR

Nevarne snovi so predvsem tiste, ki so strupene, karcinogene, jedke, oksidacijske in dražljive, radioaktivne, kužne, eksplozivne, lahko vnetljive ali povzročajo vžig v stiku z drugimi snovmi. Če nevarne snovi nenadzorovano prodrejo v okolje, ogrozijo življenje ali zdravje ljudi in živali, povzročijo uničenje ali škodo na premoženju ter škodljivo vplivajo na okolje.

Tudi v domačem okolju uporabljamo veliko izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi (fitofarmacevtska sredstva, močna čistila, barve ipd.), vir tveganja sta nepazljivo ravnanje in njihova prekomerna uporaba.

Hramba in uporaba izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi:

Pri nesreči z izdelkom, ki vsebuje nevarno snov (vdihavanje, zaužitje nevarne snovi, stik nevarne snovi s kožo ipd.), upoštevajte ukrepe, napisane na embalaži, in, če je treba, poiščite zdravniško pomoč.

Nevarne snovi so različne, zato so zanje predvideni različni zaščitni ukrepi. Več o značilnostih snovi in zaščitnih ukrepih najdete v aplikaciji Nevarna snov.

Več informacij:
Nacionalni inštitut za varovanje zdravja
Urad RS za kemikalije
Ministrstvo za okolje in prostorVir: Besedilo je pripravljeno na podlagi določb predpisov, standardov, priporočil in drugih vsebin objavljenih na spletnih straneh ministrstev, služb, organizacij in podobno: